Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF và hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại Công ty TNHH Hùng Cá

Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Đề tài “Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) fillet đông IQF và hệ thống quản lý chất lƣợng HACCP
tại công ty TNHH Hùng Cá” đã thực hiện tại nhà máy Hùng Cá. Đề tài thực
hiện nhằm mục tiêu khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông
IQF và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng HACCP vào sản phẩm đƣợc chế
biến tại nhà máy. Đề tài tiến hành khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra
fillet đông IQF, thao tác thực hiện từng công đoạn và tìm hiểu chƣơng trình
HACCP mà công ty ứng dụng trong quá trình sản xuất.
Quá trình thực hiện đề tài tại nhà máy cho thấy áp dụng hệ thống quản lý
chất lƣợng HACCP trên quy trình sản xuất cá tra fillet đông IQF tạo ra sản
phẩm đạt chất lƣợng, an toàn về vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu thị trƣờng
trong và ngoài nƣớc.
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
Xuất khẩu thủy sản góp phần thu đƣợc nguồn ngoại tệ lớn cho nƣớc ta.
Điển hình, cá tra fillet đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu và đƣợc tiêu
thụ rộng khắp các quốc gia châu Á, châu Âu, châu Mỹ,...Theo thống kê hiệp
hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), năm 2012 xuất khẩu cá
tra đạt 1,74 tỷ USD, giảm 3,4% so với năm 2011 và thấp hơn chỉ tiêu đề ra 1,8
tỷ USD. Do gặp khó khăn về nguồn vốn sản xuất, xuất khẩu, rào cản thƣơng
mại ngày càng gây gắt, thị trƣờng tiêu thụ trầm lắng, nguồn nguyên liệu cung
cấp không ổn định và giá trung bình xuất khẩu thấp. Để đứng vững trên thị
trƣờng thế giới đòi hỏi các công ty luôn luôn cải tiến quy trình sản xuất, đổi
mới trang thiết bị, máy móc, nâng cao tay nghề cho công nhân, đặt ra nhiều
giải pháp có hiệu quả nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lƣợng cung cấp cho thị
trƣờng trong và ngoài nƣớc.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đƣợc ngƣời tiêu dùng quan tâm
và đặt lên hàng đầu. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải ứng dụng linh hoạt các
chƣơng trình hay các tiêu chuẩn mà thị trƣờng quốc tế đặt ra. HACCP hệ
thống kiểm soát chất lƣợng chặt chẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, là
một trong những tiêu chuẩn đƣợc đặt ra nhằm tạo cho sản phẩm đạt chất lƣợng
đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng và đƣợc áp dụng nhằm khẳng định uy tín cho
doanh nghiệp.
Do đó, đề tài “ Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông
IQF và hệ thống quản lý chất lƣợng tại công ty TNHH Hùng Cá” đƣợc thực
hiện.
1.2 Mục tiêu đề tài
Đề tài thực hiện nhằm khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet
đông IQF tại công ty Hùng Cá và hệ thống quản lý chất lƣợng HACCP tại
công ty.
1.3 Nội dung đề tài
Khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra đông IQF, thao tác thực
hiện từng công đoạn.
Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lƣợng HACCP công ty ứng dụng trong
quá trình chế biến.
1.4 Thời gian thực hiện đề tài
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2013.
CHƢƠNG 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Tổng quan về công ty
2.1.1 Lịch sử hình thành công ty
Năm 1979, ông Trần Văn Hùng – Ngƣời sáng lập ra công ty TNHH
Hùng Cá đã tiến hành khai thác diện tích lớn kênh rạch tại Đồng Tháp, mở đầu
cho việc nuôi trồng và khai thác thủy sản với quy mô lớn.
Năm 1989, Ông đã mở rộng quy mô vùng nuôi vì nhận thấy tiềm năng
phát triển của ngành thủy sản.
Năm 1992, diện tích bè cá đƣợc mở rộng, cung cấp một lƣợng nguyên
liệu lớn cho nhà máy chế biến.
Công ty TNHH Hùng Cá chính thức thành lập ngày 06/02/2006 với quy
mô 250 ha vùng nuôi, cung cấp sản lƣợng 50.000 tấn nguyên liệu/năm.
Đầu tƣ 60 tỷ đồng tại cụm công nghiệp Bình Thành đến tháng 4/2006
nhà máy chế biến thủy sản chính thức đƣợc đƣa vào sử dụng với trang thiết bị,
dây chuyền máy móc chế biến thủy sản hiện đại. Hoạt động kinh doanh theo
quy trình khép kín “nuôi trồng- chế biến- xuất khẩu” với mặt hàng chủ lực cá
Tra, Basa fillet, xuất khẩu sang thị trƣờng các nƣớc Châu Âu, Châu Á, Nga,
Trung Đông, Nam Mỹ.
Năm 2008, công ty đã xây dựng nhà máy công suất 150 tấn cá nguyên
liệu/ ngày. Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng Quốc tế ISO 9001:2000 và
xây thêm phân xƣởng có công suất chế biến đạt 600 tấn cá thành phẩm/ tháng.
Năm 2010, hoàn tất xây dựng và chính thức đƣa vào hoạt động nhà máy
chế biến thủy sản thứ hai - Vạn Ý, nâng tổng sản lƣợng của Hùng Cá lên
120.000 tấn/ năm. Tháng 7/2010, Công ty TNHH Hùng Cá đƣợc công nhận
đạt chuẩn Global GAP.
Công ty TNHH Hùng Cá là doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp đứng trong
top 100 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc, đƣợc trao tặng Cúp Vàng Thƣơng
hiệu Việt năm 2009 và 2010.
Để khẳng định vị thế trên thị trƣờng quốc tế, Hùng Cá đã ứng dụng hệ
thống quản lý chất lƣợng đạt tiêu chuẩn quốc tế tạo ra sản phẩm đạt chất lƣợng
cao. Các tiêu chuẩn nuôi trồng và sản xuất đang đƣợc công ty áp dụng nhƣ
HACCP, BRC, HALLA, ISO 22000, IFS, GLOBAL GAP, ASC đƣợc quốc tế
công nhận.
2.1.2 Giới thiệu công ty
Tên công ty: Công ty TNHH Hùng Cá
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Thanh Bình,
tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
ĐT: +84 67 541359 FAX: +84 67 5413459


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©