426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án

Link tải luận văn miễn phí cho ae
TinCanBan.Com – VanMau.Net
1. 1
.
Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân b. Là tư tưởng của một lãnh tụ
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc d. Là tất cả những vấn đề trên
c
2. Văn kiện Đại hội IX quan niệm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của […...] là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo […...] vào điều kiện cụ thể của nước ta,
đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng
con người.”
a. Cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa Mác-Lênin; b. Cách mạng vô sản; chủ nghĩa Mác- Lênin;
c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác- Lênin; d. Chủ nghĩa Mác- Lênin; cách mạng Việt Nam;
a
3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng vào thời gian nào?
a. Năm 1930 b. Năm 1945 c. Năm 1969 d. Năm 1991
d
4. Tìm đáp án sai
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đại hội IX (2001) nêu lên bao gồm:
a. Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d. Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
d
5. Mục đích của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Giải phóng dân tộc
b. Giải phóng các dân tộc thuộc địa
c. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
d. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người
c
6. Đối tượng của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Quá trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Quá trình hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Quá trình sản sinh và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh
d. Quá trình Đảng Cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
c
7. Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. 4 nhiệm vụ b. 5 nhiệm vụ c. 6 nhiệm vụ d. 7 nhiệm vụ
c
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam?
a. Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
b. Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c. Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
d. Là bộ phận nền tảng, kim chí nam cho hành động của Đảng
d
9. Vấn đề nào mà giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh chưa nêu khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh
viên?
a. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp cong tác
b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bãn lĩnh chính trị
c. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về Bác Hồ kính yêu
d. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường.
d
10. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác- Lênin là để làm gì?
a. Học thuộc các luận điểm lí luận. b. Để chứng tỏ trình độ lí luận
c. Để sống với nhau có tình có nghĩa. d. Cả a, b và c đều sai
c
11. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh ghi trong Di chúc là gì?
a. Xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và cường thịnh
b. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.
c. Xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh
d. Làm cho mọi người được hạnh phúc
b
Chƣơng 1
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
12. Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiran Latusơ Tơrơvin để ra đi tìm đường cứu nước tại đâu? Vào thời gian nào?
a. 6/5/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng b. 2/6/1911 tại Sài Gòn
c. 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng d. 4/6/1911 tại Bến Nhà Rồng
b
13. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổi d. 24 tuổi
c
14. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a. Vương Thúc Quí b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu
b

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©