Quản trị rủi ro dự án đường dây 500KV tại tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Link tải miễn phí Luận văn:Quản trị rủi ro dự án đường dây 500KV tại tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©