Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.......................................................4
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp .........................................................................4
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp............................................4
1.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................4
1.1.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ...............5
1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................9
1.1.5. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp ...............................................15
1.1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp................................................16
1.1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.........................28
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................................30
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.............................33
2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................33
2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu .....................................................................33
2.1.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu......................................................33
2.2. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................35
2.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu....................................35
2.2.2. Xây dựng khung lý thuyết............................................................................35
2.2.3. Thu thập số liệu...........................................................................................35
2.2.4. Phân tích số liệu..........................................................................................36
2.2.5. Kết luận về kết quả nghiên cứu được..........................................................36
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMECO ...................................................................................................................37
3.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần VIMECO.........................................................37
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..........................................37
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh .................................................................37
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty........................................................................40
3.1.4. Đặc điểm về tổ chức phòng tài chính kế toán của công ty..........................44
3.2. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.......................................45
3.2.1. Khái quát chung về tình hình tài chính công ty ..........................................45
3.2.2. Phân tích khả năng thanh khoản.................................................................57
3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.............................................................59
3.2.4. Phân tích cơ cấu vốn, khả năng trả nợ .......................................................60
3.2.5. Phân tích khả năng sinh lời ........................................................................61
3.2.6. Phân tích Du Pont.......................................................................................61
3.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty............................................62
3.3.1. Kết quả đạt được .........................................................................................62
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.............................................................................63
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY .................................................................................................................65
4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động sản suất kinh doanh của công ty ....................65
4.1.1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới.....................................................65
4.1.2. Phương hướng hoạt động và biện pháp thực hiện của công ty ..................65
4.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty.......................................66
KẾT LUẬN ...............................................................................................................70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................71
PHỤ LỤC..................................................................................................................72

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Đất nƣớc ta ngày nay đang hòa nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế
giới. Bên cạnh đó, cùng với những yêu cầu phát triển nhanh đã khiến cho vấn đề về
nâng cao cơ sở hạ tầng đƣợc đặt lên hàng đầu, kéo theo đó là sự ra đời ồ ạt của các
công trình xây dựng, cải tạo cầu đƣờng… Xây dựng cơ bản nhanh chóng trở thành
một ngành sản xuất vật chất có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Chính sự
chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát
triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp
trong quá trình quản trị và điều hành luôn gặp phải những thách thức lớn trong đó
vấn đề tài chính mang tính sống còn. Để doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả nhƣ
mong muốn và hạn chế những rủi ro xảy ra, các nhà quản trị phải thƣờng xuyên
tiến hành phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp mình.
Trên thực tế, tại nƣớc ta hiện nay, ngoại trừ một số doanh nghiệp liên doanh
và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì quản trị tài chính lại là một vấn đề rất
đáng quan tâm khi mà đại đa số doanh nghiệp đều chƣa hình thành bộ phận quản trị
tài chính chuyên biệt. Do chức năng quản lý tài chính vẫn đƣợc kiêm nhiệm và
không thực sự phát huy đƣợc vai trò quan trọng của nó.
Đối với Công ty Cổ phần VIMECO là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu
trong lĩnh vực xây lắp mà nhà nƣớc đang nắm giữ 51% cổ phần. Qua việc thƣờng
xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực
trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh
nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phƣơng án hành động phù hợp cho tƣơng
lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cƣờng khả
năng tài chính nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, thông tin tài chính không chỉ là đối tƣợng quan tâm của nhà quản lý
doanh nghiệp, của Nhà nƣớc trên phƣơng diện vĩ mô mà còn là đối tƣợng quan tâm của
nhà đầu tƣ, ngân hàng, cổ đông, ngƣời lao động, và các đối tác kinh doanh của doanh
nghiệp.
Trƣớc những nhu cầu cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, tôi
quyết định chọn đề tài “Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO” làm đề
tài luận văn thạc sỹ của mình.
- Câu hỏi cần giải đáp là cần làm gì để cải thiện tình hình tài chính, nhất là tình
hình lợi nhuận và nợ của Công ty Cổ phần VIMECO sau khi có đƣợc kết quả phân
tích?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
- Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần VIMECO, từ đó
đề xuất các nhóm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Tổng quan lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Đề ra các nhóm giải pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần
VIMECO qua việc đánh giá báo cáo tài chính của Công ty.
- Không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần VIMECO.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình tài chính của công ty Cổ phần
VIMECO từ các năm 2012 đến năm 2014.
4. Những dự kiến đóng góp của luận văn nghiên cứu
- Về mặt lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại doanh
nghiệp trong lĩnh vục nghiên cứu.
- Về mặt thực tiễn: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ Phần VIMECO để đƣa
ra nhận định về tình hình tài chính của công ty và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm
cải thiện tình hình tài chính của công ty.
5. Kết cấu luận văn
Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm có các nội dung nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp và tổng quan
tình hình nghiên cứu
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO
Chƣơng 4: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©