TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Link tải luận văn miễn phí cho ae

Chương I:
Hành chính nhà nước là gì?of chủ thể nào?hoạt động dựa trên cơ sở nào?mục tiêu?
cơ sở khoa học của hcnn?
Bản chất của HCNN?
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HCNN?
Câu1 : Đặc trưng của hcnn
kn hcnn :
HCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp nhà nước,đó là hd chấp hành và điều hành của hệ thống hcnn theo khuôn khổ PL,nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp của nhân dân,duy trì và ổn định XH.
b) Đặc trưng:
- Nền hcnn gồm các yếu tố cấu thành:
+ Hệ thống thể chế QLXH theo Luật pháp : HP-L-PL-VBPQ của CQNN
+ Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của BMHC các cấp,các ngành từ CP’ Tw đến cq` cơ sở.
+Đội ngũ cán bộ,công chức HCNN: n~ ng` thực thi công vụ
+ Nguồn tài chính cần thiết để các cq hcnn hoạt động và thực thi các mục tiêu QG.
( Bản chất của hcnn) – Để xd 1 nền hc phát triển hiện đại của 1 nn của dân,do dân,vì dân; để có 1 hệ thống t’c và q’l cùa BM NN có hiệu lực,hiệu quả -> phải xác định rõ những đặt tính của nền hc nc ta. N~ đặc trưng này vừa thể hiện bản chất và nét đặc thù của nn vn,đồng thời kết hợp n~ đ2 chung của một nền hc nn pt theo xu hướng chung của thời đại.
c) Với ý nghĩa đó,hcvn có n~ đặc trưng chủ yếu sau :
1. HCNN mang tính chính trị: hcnn tồn tại ngoài mt ctri,nó phục vụ và phục tùng ctri,vì vậy nó mang bản chất ctri.
- nn nói chung,ht hc nói riêng có nhiệm vụ duy trì trật tự chung của xh,bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền,do đó CP’ giữ và sử dụng quyền lực nn,để thực hiện lợi ích của gc thống trị => hcnn k thể thoát ly khỏi ctri,mà hcnn mang bản chất ctri,là hd thực thi nhiệm vụ ctri,phải phục tùng và phục vụ ctri.
- Ở vn,nền hcnn mang đầy đủ bản chất của một nhà nc dân chủ “ của dân,do dân,vì dân” dựa trên nền tảng liên minh công-nông do đượcs vn lãnh đạo. Nền hcnn ta phục vụ ctri,do đó đượcs vn là hạt nhân ld.
-hcnn tuy lệ thuộc vào ctri,tuy nhiên nó cũng có tính độc lập tương đối nhất định,thể hiện ở tính chuyên môn và kỹ thuật cbcc hcnn vận dụng hệ thống tri thức,khoa học vào việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ của mình như : kte học,luật học….
2. Tính pháp quyền
A) – NN pháp quyền ( mọi chủ thể quản lý và đối tượng qly phải tuân thủ pq`) : PL là công cụ tối thượng nn ql xh = pl;chủ thể và đối tượng ql phải tuân thủ pl,đảm bảo q` con người.
* Tại sao hcnn phải có tính pq`?
- Bảo vệ q` tự do,dân chủ của ng` dân
-hcnn là 1 chủ thể ql nn nói chung,nên bộ máy hcnn phải tuân thủ pl
- hcnn đảm bảo tính pháp quyền,nghĩa là để đảm bảo xd 1 nền hc trong sạch,vững mạnh,công =,văn minh.
* Biểu hiện của 1 nền hc mang tính pháp q`:
- Các chủ thể qlhc ql hc phải nắm vững thẩm q`,sử dụng đúng thẩm q` của mình trong thực thi công vụ.
- cq hcnn cấp dưới phải nghiêm minh chấp hành quy định của cq hcnn cấp trên.
-VB pháp quy do chủ thể ql hcnn ban hành và các hoạt động của chủ thể ql hcnn phải đảm bảo q` con người,hướng tới lợi ích chung của con ng`.
- Cán bộ,công chức hcnn luôn quan tâm nâng cao uy tín,đạo đức và năng lực thực thi công vụ.
* Muốn hcnn có tính pq`,phải :
- Xd hệ thống PL đầy đủ
- PL phải thể hiện ý chí của người dân
-PL phải nằm trong ý thức của người dân
- PL phải được thi hành nghiêm chỉnh
- Xử lý nghiêm minh những hành vi VPPL
B) – NN pq` sinh ra để bảo vệ q` tự do,dân chủ của con ng`,trong nn pq` thì hệ thống LP là tối cao,mọi chủ thế xh phải hd trên cơ sở pl và tuân thủ theo pl.
- Với tư cách là chủ thể ql xh,thì hcnn đương nhiên phải hd trên cơ sở luật,có trách nhiệm thi hành PL.
- Đảm bảo tính pq` của hcnn là 1 trong n~ đk để xd nn chính quy,hiện đại của 1 bộ máy HP có kỷ luật.
- Tính pq`,đòi hỏi các cqhc,cbcc phải nắm vững ql,sd đúng ql,đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền của mình khi thực hiện công vụ.
+ Chú trọng việc nâng cao uy tín về ctri,phẩm chất đạo đức,năng lực trí tuệ
+ Kết hợp chặt chẽ yếu tố thẩm quyền và uy quyền đê nâng cao hiệu lực và hiệu quả của một nền hc phục vụ dân.
3. Tính liên tục,ổn định và thích ứng
A)* Tính liên tục
- Tính kế thừa,tính thường xuyên
- Tránh tình trạng làm việc theo phong trào,theo chiến dịch
* Tính tương đối ổn định
- Ổn định trong tổ chức bộ máy
- Ổn định trong tổ chức nhân sự
-Tránh tình trạng “ tân quan,tân c/s”
* Tính thích ứng
- hcnn phải đáp ứng kịp thời nhu cầu của ng` dân
- hcnn phải thích nghi với xu thế của thời đại,của môi trường để đáp ứng được nh~ nhiệm vụ kte,ctri,xh. Đánh giá: xóa bỏ được hàng rào thuế quan ( tr kte)
B)- hcnn là phục vụ xh,công dân.Đây là hành động thường nhật vì mqh xh và hành vi công dân được PL điều chỉnh diễn ra thường xuyên,liên tục ->hcnn phải có tính liên tục ổn định để không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào.
- Tính liên tục ổn định phải gắn liền với môi trường,đời sống kte ,xh luôn biến chuyển k ngừng,do đó hcnn luôn phải thích ứng vs hoàn cảnh thực tế của xh theo từng thời kỳ nhất định,thích nghi vs xu thế của thời đại,đáp ứng n~ nvu kte,ctri trong giai đoạn mới.
4. Tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao ( Tính chuyên nghiệp )
A)- hcnn là 1 nghề có ảnh hưởng lớn đến ds xh
-Chuyên môn hóa là đòi hỏi tất yếu của nền kte thị trường. CBCC phải đi vào chuyên môn hóa mới đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.
- Đối tượng và phạm vi của hcnn rất phức tạp,rất rộng
* Biểu hiện của tính chuyên môn hóa
- hcnn vừa mang tính khoa học,vừa mang tính nghệ thuật
- hcnn phải tuân thủ theo trình tự,kế hoạch,tránh chủ nghĩa kinh nghiệm
Tiêu chí đánh giá cbcc : trình độ,năng lực làm việc,phẩm chất đạo đức
Tiêu chí đánh giá tính chuyên môn hóa: năng lực,trình độ
B) Tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao là yêu cầu đòi hỏi của 1 nền hc pt khoa học,văn minh,hiện đại. Các hd trong nền hcnn có nội dung phức tạp và đa dạng,đòi hỏi các nhà hc phải có kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn sâu rộng.
- CC là n~ ng` thực thi công vụ,trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của họ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công vụ,hơn nữa hcnn là 1 nghề tổng hợp,phức tạp nhất trong các nghề
=> Trong hoạt động hcnn,tiêu chuẩn về nguồn lực chuyên môn,quản lý của đội ngũ cbcc là n~ tiêu chuẩn hàng đầu,nâng cao năng lực chuyên môn,qly….là 1 trong n~ nd quang trọng trong việc xây dựng nền hc hiện đại.

3 Tài liệu học tập:
· Giáo trình Hành chính công– Khoa Hành chính, Học viện Hành chính;
· Văn kiện Đại hội Đảng IX của Đảng Cộng sản Việt Nam
· Tuyển tập Hồ Chí Minh: Phần nói về công tác cán bộ.
· Hành chính công – HVHC – Chương trình sau đại học
· Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ - VIM
· Hành chính học đại cương – GS Đoàn Trọng Truyến
· Lý luận quản lý nhà nước – GS Mai Hữu Khuê
· Đổi mới hoạt động của Chính Phủ - Tài liệu dịch
· Hành chính đại cương và Hành chính công – Khoa Hành chính học – Chương trình dành cho hệ chuyển đổi.
· Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Khoa Hành chính học
· Các văn bản pháp luật:
o Luật Cán bộ, Công chức 2008
o Luật giải quyết khiếu nại tố cáo
o Luật phòng chống tham nhũng
o Luật Thanh tra
o Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
o Luật tổ chức Quốc Hội
o Luật tổ chức Chính phủ
o Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
[/quote:38ozp9q2]

Xem link download tại Blog Kết nối!

[quote:38ozp9q2]ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LLHCNN
Caau1: Hãy nêu định nghĩa HCNN ? Bản chất HCNN và so sánh QLNN với
các dạng Quản lý xã hội khác.
1. Định nghĩa HCNN
Quản lý: Là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên
đối tượng quản lý thông qua các phương pháp và công cụ nhằm hướng hành vi
của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định trước.
Điều kiện quản lý:
- Phải có quyền uy.
- Có tổ chức
- Và có sức mạnh cưỡng chế .
Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực
nhà nước và sử dụng pháp luật, chính sách để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức
trên tất cả các mặt của đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ máy nhà nước
thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì ổn định và phát triển của xã hội.
Đặc trưng cơ bản của QLNN
- Chủ thể của quản lý Nhà nước là các cơ quan, cá nhân trong bộ máy Nhà nước:
Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp.
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi cá
nhân sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia.
- Khách thể của quản lý Nhà nước: bao gồm các hành vi và quá trình xã hội.
- Phạm vi QLNN là quản lý toàn diện trên tất vả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội:
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao.
- Công cụ quản lý của quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước và sử
dụng pháp luật làm công cụ chủ yếu để duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy xã hội
phát triển. Ngoài ra còn có các công cụ khác như chính sách, kế hoạch, chiến
lược.
1
- Phương pháp quản lý của quản lý Nhà nước là cưỡng chế. Cưỡng chế là biện
pháp bắt buộc của cơ quan nhà nước buộc các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ pháp
luật trong những trường hợp quy định.
- Mục tiêu của quản lý Nhà nước là nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và
phát triển của toàn xã hội.
Hành chính là hoạt động chấp hành và điều hành trong quản lý một hệ
thống theo những quy định trước nhằm đạt mục tiêu của hệ thống.
• Tính chấp hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thể
hiện ở sự thực hiện trên thực tế các văn bản: hiến pháp, luật, pháp lệnh và nghị
quyết của cơ quan lập pháp - cơ quan dân cử.
• Tính điều hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thể hiện ở
chỗ là định hướng (thông qua quy hoạch, kế hoạch), điều chỉnh các quan hệ xã
hội (thông qua ban hành văn bản lập quy); hướng dẫn và tổ chức thực hiện Hiến
pháp, luật, chính sách…; kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm pháp luật.
Có nhiều quan niệm khác nhau về HCNN, tùy theo mỗi quan điểm và cách
thức tiếp cận mà tồn tại những khái niệm khác nhau, tuy nhiên quan niệm của
Việt Nam về HCNN như sau:
 Hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước,
đó là hoạt động chấp hành và điều hành của hệ thống hành chính nhà nước trong
quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp luật nhà nước nhằm phục vụ nhân dân, duy
trì sự ổn định và phát triển của xã hội.
2. Bản chất của HCNN
HCNN vừa mang bản chất chính trị, mang tính pháp lý, vừa là hoạt động quản lý
và là một nghề.
a. HCNN mang bản chất chính trị
+ HCNN thực hiện những mục tiêu, những nhiệm vụ do chính trị thiết lập;
+ HCNN tham gia vào quá trình lập pháp;
+ HCNN vừa là chủ thể ban hành chính sách vừa là chủ thể thực thi chính sách;
+ Phục vụ lợi ích nhân dân và lợi ích công.
Ví dụ: Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ đều là các
Ủy viên Trung ương Đảng, một số đồng chí trong thường trực Chính phủ, Bộ
2
trưởng Công an, Quốc phòng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương.
b. HCNN mang tính pháp lý
+ HCNN hoạt động trong khuôn khổ PL, theo những chỉ dẫn PL của NN.
+ Chủ thể HCNN có trách nhiệm tổ chức thi hành PL, đưa PL vào đời sống XH
nên hoạt động của nó mang tính pháp lý.
+ HCNN thực hiện chức năng lập quy: ban hành các VBQPPL dưới luật để cụ thể
hóa và hướng dẫn thi hành luật.
c. HCNN là hoạt động quản lý
+ HCNN là một bộ phận của QLNN, mang bản chất QLNN.
+ HCNN là chức năng hành pháp của NN – thi hành PL, chính sách.
+ HCNN phối hợp hoạt động hợp tác của các cá nhân, tổ chức trong XH nhằm đạt
những mục tiêu nhất định.
+ HCNN vừa là khoa học vừa là nghệ thuật:
- Là khoa học: HCNN là khoa học nó dựa trên các tiêu chí khoa học có người
nghiên cứu nó, có các công trình nghiên cứu, có cơ sở để nghiên cứu nó.
- HCNN là nghệ thuật: Đây là nghệ thuật làm việc với con người, giao tiếp, tìm
hiểu tâm lý con người và nghệ thuật này được ứng dụng vào bất cứ lĩnh vực nào
để công việc được thực hiện một cách hoàn hảo, khéo léo.
- HCNN là khoa học kết hợp với nghệ thuật: Nghĩa là HCNN tác động đến hoạt
động của con người mang tính hai mặt. Một mặt, là nghệ thuật, nghệ thuật của
việc sử dụng kỹ năng, các mối quan hệ, đòi hỏi phải vận dụng nhiều quy luật. Mặt
khác, nó là khoa học vì nếu thiếu cơ sở khoa học thì HCNN không thể tồn tại.
d. HCNN là một nghề
Nghề hành chính là nghề tổng hợp, đòi hỏi một đội ngũ CBCC phải có trình độ,
chuyên môn, nghiệp vụ nhất định.
Hành chính là nghề lao động trí óc và là nghề hiện thực hóa các ý tưởng của các
nhà chính trị.
3. So sánh QLNN với các dạng QLXH khác:
3
So với quản lý của các tổ chức khác, thì quản lý nhà nước có những điểm
khác biệt như sau:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©