ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ
tục hành chính luôn là vấn đề bức xúc, được Chính phủ và các cấp, các ngành
quan tâm. Ở nhiều cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính còn
rườm rà, thiếu công khai, minh bạch; quy trình, thời gian giải quyết công việc
không rõ ràng đã gây phiền hà, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của công
dân và cán bộ, công chức.
Khi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính không minh bạch, công
khai, bên cạnh tính thiếu hiệu quả trong giải quyết công việc sẽ phát sinh
nhiều tiêu cực, làm mất lòng tin của nhân dân với các cơ quan Đảng và Chính
quyền. Có thể nói thủ tục hành chính hiện nay đã trở thành một phần của môi
trường hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và đối với
tỉnh Bắc Giang nói riêng trong quá trình hội nhập và phát triển.
Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận
lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước
ngoài thì cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình
giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức có một vai trò và ý nghĩa vô cùng
quan trọng. Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch thủ tục hành
chính nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04-5-1994 về cải cách một bước thủ tục
hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, mở đầu
cho hoạt động thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tạo bước đột phá
lớn trong hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước đối
với mọi lĩnh vực, là sự chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng và hoàn thiện
thể chế Nhà nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các
quy định về cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho
việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới, đáp
ứng được nhu cầu của xã hội như Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế
“một cửa” tại cơ quan nhà nước ở địa phương và gần đây nhất là Quyết định
số 93/2007/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ
chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.
Thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" cũng đã góp phần
tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà
nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ
nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhằm xây dựng nền hành
chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa,
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, cơ chế "một cửa liên thông" đã
điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, tạo cơ chế giám sát,
quản lý của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ,
công chức thuộc quyền, thể hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục
hành chính.Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, việc thực hiện cơ
chế "một cửa", "một cửa liên thông" còn những hạn chế chủ yếu như sau:
Nhiều nơi, nhiều chỗ kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên một số
lĩnh vực cho tổ chức, công dân vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra. Nhiều hồ sơ
giải quyết chưa đúnghẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở.
- Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân
của đa số cán bộ, công chức tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Một
bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn
thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn đã hẹn trả hồ sơ cho tổ
chức, công dân nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây
phiền hà cho nhân dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức tại bộ phận


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©