Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị trong giai đoạn tấn công và nồng độ Rifampicin huyết tương bệnh nhân lao phổi AFB (+)

Link tải luận văn miễn phí cho ae

1.1.TÌNH HÌNH BỆNH LAO TRÊN THẾ GIỚI VÀ ở VỆT NAM.... 3
1.1.1. Trên thế giới.............................................................................3
1.1.2. ở Việt Nam ................................................................................. 4
1.2. CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐlỀU TRỊ LAO................................... 5
1.2.1. Cơ sở vi khuẩn.............................................................................. 5
1.2.2. Cơ sở dược lý học......................................................................... 7
1.2.3. Các nguyên tắc cơ bản trong điều trị bệnh lao.........................16
1.3. MỘT SỐ NGHIÊN cứ u VÊ KÊT QUẢ ĐlÊU TRỊ SAU 2 THÁNG
TẤN CÔNG VÀ NỒNG ĐỘ RIFAMPICIN HƯYÊT TƯƠNG BỆNH
NHÂN LAO..........................................................................................18
PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u .......21
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN c ú u ..........................................................21
2.1.1. Số lượng bệnh nhân....................................................................21
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh nhân............................... 21
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ ư ...................................................21
2.2.1. Loại hình nghiên cứu và nội dung nghiên cứu..........................21
2.2.2. Phương pháp tiến hành..............................................................22
2.2.3. Phương pháp thống kê xử lý số liệu............................................. 24
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứ u VÀ BÀN LUẬN......................25
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐỂM CỦA BỆNH NHÂN NGHIÊN c ứ u ...........25
3.1.1. Phân bố theo nhóm tuổi của bệnh nhân nghiên cứu................25
3.1.2. Phân bố theo giới tính............................................................... 26
3.1.3. Thể lao...........................................................................................27
3.1.4. Phác đồ điều trị lao.......................................................................27
3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG SAU 2 THÁNG ĐlỀU TRỊ
TẤN CÔNG............................................................................................. 28
3.2.1. Sự cải thiện về các triệu chứng lâm sàng.....................................28
3.2.2. Sự cải thiện về vi sinh...................................................................29
3.2.3. Những tác dụng không mong muốn biểu hiện trên lâm sàng...30
3.3. NỒNG ĐỘ RIFAMPICIN TRONG HUYÊT TƯƠNG BỆNH NHÂN.. .30
3.3.1. Nồng độ rifampicin trên bệnh nhân ở thời điểm 2 giờ................ 31
3.3.2. Nồng độ rifampicin ở thời điểm 3 giờ.......................................... 32
3.3.3. So sánh nồng độ rifampicin ở thòi điểm 2 giờ và 3 giờ............... 34
3.3.4. Sơ bộ khảo sát sự liên quan giữa nồng độ rifampicin huyết tương
bệnh nhân với một số yếu tố ...............................................................36
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỂ XUẤT.................................................40
4.1. KẾT LUẬN.....................................................................................40
4.2. ĐÊ XUẤT........................................................................................41
TÀI LỆU THAM KHẢO
PHU LUC

ĐẬT VẤN ĐỂ
Cuối thế kỷ thứ XX, đầu thế kỷ thứ XXI, bệnh lao vẫn là bệnh có tỷ lệ
mắc và tử vong hàng đầu trong các bệnh nhiễm trùng trên thế giới. Vói sự ra
đời của hàng loạt các thuốc chống lao, y học hoàn toàn có khả năng chống lại,
khống chế và thanh toán bệnh lao. Tuy nhiên hiện nay bệnh lao vẫn không
giảm mà còn có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ không chỉ ở các nước đang
phát triển mà còn quay trở lại cả ở những nước tưởng chừng đã thanh toán
được bệnh lao. Trong cuộc chiến chống lại bệnh lao, hoá trị liệu đóng vai trò
hết sức quan trọng. Năm 1995, phác đồ hoá trị liệu ngắn ngày được phổ biến
trong phạm vi toàn cầu cho phép rút ngắn thời gian điều trị, âm hoá nhanh vi
khuẩn trong tổn thương, tăng tỷ lệ khỏi bệnh, tỷ lệ tái phát giảm, hạn chế phát
sinh các chủng vi khuẩn kháng thuốc, làm tăng thuận lợi cho người bệnh và
những cơ hội hợp tác giữa thầy thuốc và người bệnh sẽ tốt hofn.
Theo báo cáo “Kiểm soát lao toàn cầu năm 2003” của WHO, có
155/210 nước trên thế giới thực hiện DOTS, 61% dân số thế giới được cung
cấp dịch vụ của DOTS, ở Việt Nam, đến năm 2000, 100% dân cư đã được bao
phủ bởi DOTS. Thực tế hiện nay vấn đề giám sát sử dụng thuốc của bệnh nhân
chưa tưoỉng xứng với tầm quan trọng của nó. Việc đánh giá kết quả điều trị
trong hai tháng tấn công có vai trò trong việc đoán sófm nguy cơ thất bại
điều trị. [13]
Rifampicin là một trong các thuốc chống lao thiết yếu, nhiều ưu thế
nhất trong hoá trị liệu bệnh lao [9]. TCYTTG và Hiệp hội bài lao và bệnh phổi
quốc tế (lUATLD) khuyến cáo nên dùng rifampicin dưới dạng thuốc chống
lao kết hợp do các ưu điểm đơn giản hóa được công tác kê đơn và điều trị lao,
làm bệnh nhân dễ tuân thủ yêu cầu điều trị và giảm phát triển chọn lọc chủng
Mycobacterium tuberculosis kháng rifampicin. Tuy nhiên, rifampicin có đặc
điểm là khác biệt rất lớn về nồng độ hấp thu được giữa các cá thể và nguy cơ
giảm sinh khả dụng trong những chế phẩm thuốc viên hỗn hợp cố định liều.
Nguy cơ nồng độ rifampicin thấp sẽ dẫn tới tỷ lệ tái phát và đượcfn kháng cao
[15].
Một số nghiên cứu trên thế giới [15], [16], [18], [19], [20] đã tiến hành
định lượng rifampicin huyết tương bệnh nhân. Cho đến nay ờ Việt Nam, có
một số nghiên cứu [7], [11] về nồng độ rifampicin huyết tương trên bệnh nhân
lao đã được công bố, nhưng những nghiên cứu này chỉ đo nồng độ rifampicin
huyết tưofng ở thời điểm 2 giờ. Từ đó chúng tui chọn đề tài:
“Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị trong giai đoạn tấn công và
nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân lao phổi AFB (+)” với các mục
tiêu:
L Đánh giá kết quả điều trị sau 2 tháng tấn công trên bệnh nhân lao phổi
AFB(-\-).
2. Khảo sát nồng độ rifampicin huyết tương trên bệnh nhân lao phổi
AFB ị+) ở thời điểm 2 và 3 giờ sau khi uống thuốc và tìm hiểu một số yếu tố
liên quan tới nồng độ rifampicin trên bệnh nhân lao.

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©