NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. ðẶT VẤN ðỀ
1.1 Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
KHUYẾN NÔNG
2.1 Một số vấn ñề lý luận về thực hiện chính sách khuyến nông
2.1.1 Một số khái niệm liên quan
2.1.2 Vai trò và ñặc ñiểm của thực hiện chính sách khuyến nông
2.1.3 Nội dung nghiên cứu tình hình thực hiện các chính sách khuyến nông
2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thực hiện chính sách khuyến nông
2.2 Cơ sở thực tiễn về thực hiện chính sách khuyến nông
2.2.1 Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chính sách khuyến nông
2.2.2 Kinh nghiệm trong nước về thực hiện chính sách khuyến nông
2.2.3 Các bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách khuyến nông
3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu
3.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên
3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp tiếp cận
3.2.2 Khung phân tích
3.2.3 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu
3.2.4 Phương pháp thu thập dữ liệu
3.2.5 Phương pháp xử lý dữ liệu
3.2.6 Phương pháp phân tích thông tin
3.2.7 Hệ thống chỉ tiêu phân tích và xử lý số liệu
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Tình hình thực hiện chính sách khuyến nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.1.1 Hệ thống chính sách khuyến nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.1.2 Tổ chức triển khai chính sách khuyến nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.1.3 Nguồn lực ñầu tư cho công tác khuyến nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.2 Kết quả thực hiện chính sách khuyến nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.2.1 Hoạt ñộng thông tin tuyên truyền
4.2.2 Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn
4.2.3 Hoạt ñộng bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền
4.2.4 Chế ñộ ñối với người hoạt ñộng khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở
4.2.5 Kết quả hoạt ñộng Quỹ khuyến nông Hà Nội
4.2.6 Kết quả sản xuất của người dân thành phố Hà Nội sau khi tham gia thực
hiện chính sách khuyến nông
4.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tình hình thực hiện chính sách khuyến nông
4.3.1 Sự phù hợp của chính sách
4.3.2 Nguồn ngân sách của hoạt ñộng khuyến nông
4.3.3 Ảnh hưởng của cán bộ chỉ ñạo thực hiện chính sách
4.3.4 Ảnh hưởng của ñối tượng thụ hưởng chính sách
4.3.5 Giám sát thực hiện chính sách khuyến nông
4.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách khuyến
nông trên ñịa bàn thành phố Hà Nội
4.4.1 Tăng cường ñồng bộ và thống nhất giữa các cơ quan trong tổ chức triển
khai chính sách khuyến nông
4.4.2 Tăng cường các nguồn lực ñầu tư cho thực hiện chính sách khuyến nông
4.4.3 Tăng cường nhận thức của ñối tượng thụ hưởng chính sách
4.4.4 Giải pháp thực hiện cho từng nhóm hoạt ñộng chính sách
4.4.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách khuyến nông
4.4.6 Tăng cường xã hội hóa công tác khuyến nông
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
1. ðẶT VẤN ðỀ
1.1 Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu
Trong công cuộc ñổi mới và phát triển ñất nước, nền nông nghiệp Việt Nam
trở thành ngành sản xuất quan trọng ñóng vai trò chiến lược. ðể làm ñược như vậy,
ngoài sự nỗ lực của người sản xuất, người nông dân thì ñường lối chỉ ñạo của ðảng
và Nhà nước là kim chỉ nam dẫn ñường với việc ban hành nhiều chính sách vĩ mô
về phát triển nông nghiệp – nông thôn, trong ñó phải kể ñến các chính sách khuyến
nông. Chính sách khuyến nông ñược Chính phủ ban hành với vai trò quy ñịnh,
hướng dẫn hoạt ñộng, tổ chức và các cách tiếp cận nhằm chuyển giao toàn bộ những
tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, ñào tạo, tập huấn nâng cao trình ñộ kỹ
thuật, canh tác cho nông dân. ðồng thời chuyển tải kịp thời mọi chủ trương, ñường
lối, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Ðảng và Nhà nước...
Tuy nhiên, trước nhu cầu thực tiễn ngày càng cao, ñể công tác triển khai thực
hiện khuyến nông phù hợp với thực tế hơn, ngày 08/01/2010, Chính phủ chính thức
ra Nghị ñịnh số 02/2010/Nð- CP dựa trên sự kế thừa và phát huy tinh thần của các
Nghị ñịnh ñã ban hành trước ñây. Và Nghị ñịnh này cũng là văn bản chính sách
khuyến nông cơ bản chỉ ñạo cho toàn bộ hoạt ñộng thực hiện khuyến nông ở Việt
Nam hiện nay.
Hà Nội là thủ ñô, ñồng thời là thành phố ñứng ñầu về diện tích tự nhiên so
với cả nước, trong ñó diện tích ñất tự nhiên thuộc khu vực nông thôn và số người
sống ở khu vực này của Hà Nội rất lớn, lần lượt chiếm 88,3% và 63,5% diện tích tự
nhiên và dân số toàn thành phố. Với thực tế như vậy, ðảng bộ, Hội ñồng nhân dân,
UBND Thành phố ñã xác ñịnh: cần tạo ñiều kiện cho nông nghiệp – nông thôn Thủ
ñô phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa, sản xuất hàng hoá chất
lượng cao ñáp ứng nhu cầu thị trường trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, ñạt
mục tiêu xây dựng nông thôn mới của ðảng và Chính phủ ñề ra (Nghị quyết
03/2010/NQ-HðND). ðể ñạt mục tiêu ñó, ngoài những chính sách chung, UBND
thành phố Hà Nội cũng ñã ban hành rất nhiều các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển nông nghiệp – nông thôn, tuy nhiên quá trình thực hiện các chính sách ñó chưa
ñạt ñược kết quả như mong ñợi, ñặc biệt là hiệu quả thực hiện các chính sách

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©