ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH DẠNG CỌNG RẠ CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH MONCADA

Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN I. ðẶT VẤN ðỀ
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
Chăn nuôi gia súc, gia cầm từ lâu ñã trở thành ngành sản xuất chủ yếu
của nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước ñang phát triển. Việt Nam là
nước Nông nghiệp với diện tích trên 326.600 km2, trong ñó 2/3 là ñồi núi và
cao nguyên, 75% dân số hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực Nông nghiệp. Do
ñó ngành chăn nuôi nói chung ñặc biệt là chăn nuôi trâu nói riêng ñã dần trở
thành một trong những ngành trọng yếu trong nền sản xuất của nước ta. Trâu
có ưu ñiểm là dễ nuôi, sử dụng thức ăn ña dạng, chịu ñược kham khổ tốt, dễ
thích nghi với ñiều kiện ngoại cảnh và chống ñỡ bệnh tật cao.
Hiện nay trên thế giới có khoảng 198,88 triệu con trâu, chủ yếu phân bố
ở Châu Á (97,17%) trong ñó tập trung nhiều nhất ở Ấn ðộ có 115,40 triêụ con,
Pakistan có 32,70 triệu con và Trung Quốc có 23,25 triệu con, chiếm tỷ lệ
tương ứng là 58,02%; 16,44% và 11,69% trên toàn thế giới. Việt Nam ñứng
thứ 6 ( FAO, 2010), nay ñứng thứ 9 trên thế giới về số lượng trâu, ñạt 2,63 triệu
con (FAO, 2012).
Trong hơn 5000 năm qua, trâu là loài ñộng vật quan trọng cung cấp sức
kéo, sữa và thịt chất lượng cao cho con người, ñồng thời trâu còn cung cấp
phân bón cho cây trồng và là một nguồn vốn tiết kiệm, có thể bán ñi ñể ñáp
ứng nhu cầu tài chính khi cần thiết, góp phần to lớn trong cải thiện cuộc sống
của người nông dân.
Tuy nhiên hiện nay ñàn trâu Việt Nam ñang có xu hướng giảm sút về
tầm vóc làm hạn chế năng suất cho thịt, sữa của trâu, nguyên nhân do công
tác giống trâu chưa ñược ñầu tư ñúng mực, hiện tượng ñồng huyết và giết thịt
trâu ñực to xảy ra phổ biến ở nhiều ñịa phương. Ngoài ra còn do một số ñặc
ñiểm hạn chế trong sinh sản của trâu, ñặc biệt là sự khó khăn trong bảo quản
lạnh tinh trùng trâu ñã giảm hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân
tạo (TTNT), cải tạo di truyền cho ñàn trâu (Sansone và cs, 2000).
Cải thiện khả năng sinh sản là một biện pháp kỹ thuật ñể tăng ñàn, tăng
năng suất chất lượng sản phẩm vật nuôi. Kỹ thuật bảo tồn tinh dịch ñông lạnh
và kỹ thuật TTNT ñã cho phép tạo ra số lượng lớn những cá thể là con của
những ñực giống ưu tú, làm tăng tốc ñộ cải tiến di truyền, góp phần thúc ñẩy
quá trình chọn lọc giống vật nuôi nói chung, chọn lọc giống trâu nói riêng
và tăng năng suất vật nuôi một cách bền vững. Do ñó, cần tuyển chọn trâu
ñực giống tốt ñể sản xuất tinh ñông lạnh khắc phục tình trạng suy giảm số
lượng và chất lượng ñàn trâu Việt Nam.
Trâu Murrah thuộc dạng trâu sông, là giống trâu sữa và thịt nổi tiếng có
nguồn gốc từ Ấn ðộ ñã ñược nhập vào nước ta trong giai ñoạn 1970 - 1978 từ
Trung Quốc và Ấn ðộ, trâu ñã thích nghi và phát triển tốt trong ñiều kiện Việt
Nam, ñồng thời trâu ñực Murrah ñã ñược dùng ñể lai với trâu cái nội (Mai
Văn Sánh, 1996). Trâu lai có tầm vóc lớn hơn, khả năng sinh trưởng, sinh sản,
cày kéo, cho thịt, sữa ñều cao hơn so với trâu nội và nó cũng có thể phát triển
tốt trong ñiều kiện nông thôn (Nguyễn ðức Thạc, 1983; Nguyễn ðức Thạc và
Nguyễn Văn Vực, 1984). ðã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả
về khả năng sinh trưởng, sinh sản, cho thịt sữa của trâu Murrah nhưng có rất ít
công trình nghiên cứu về khả năng sản xuất tinh của trâu ñực giống Murrah.
Xuất phát từ những yêu cầu nói trên chúng tui tiến hành ñề tài: “ðánh giá
khả năng sản xuất tinh ñông lạnh dạng cọng rạ của trâu Murrah nuôi tại
Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh ñông lạnh Moncada”.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©