Mô hình phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nốiMục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: Tổng quan về tình hình xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam 3
1.1. Các mặt hàng chủ lực 3
1.2. Các thị trường chủ lực 7
1.2.1. Tổng quan tình hình xuất khẩu thủy sản tới các thị trường 7
1.2.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản tới một số thị trường chủ lực 10
Chương 2: Các cơ sở lý thuyết phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam 17
2.1. Các mô hình lý thuyết phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam 17
2.1.1. Lý thuyết lợi thế so sánh 17
2.1.2. Lý thuyết Heckscher-Ohlin 21
2.1.3. Lý thuyết thương mại mới 24
2.2. Các mô hình thực nghiệm phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam 26
2.2.1 Mô hình hấp dẫn trong thương mại (gravity) 26
2.2.2. Một số nghiên cứu áp dụng mô hình Gravity và các nhóm ngành liên quan 35
Chương III: Xây dựng mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 39
3.1. Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 39
3.1.1. Nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cung của Việt Nam 39
3.1.2. Nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cầu của nước nhập khẩu 40
3.1.3. Các yếu tố cản trở, hấp dẫn 41
3.2. Mô hình định lượng phân tích tác động của các nhân tố tới xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 45
3.2.1. Mô hình 45
3.2.2. Số liệu 46
3.2.3. Lựa chọn mô hình 49
3.2.4. Kết quả ước lượng 50
Chương 4: Hiệu ý chính sách 55
4.1. Các thị trường cần tập trung 55
4.1.1. Hướng tới các nước có GDP cao 55
4.1.2. Hướng tới các nước có khoảng cách kinh tế lớn 55
4.1.3. Khai thác các thị trường gần 56
4.2. Các mặt hàng cần tập trung 56
4.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn hàng tôm và cá 57
4.2.2. Tăng đầu tư vào mặt hàng mực, bạch tuộc 57
4.3. Một số vấn đề gặp phải và đề xuất giải pháp 58
4.3.1. Các rào cản phi thuế quan 58
4.3.2. Áp lực cạnh tranh của các đối thủ 61
4.3.3. Vấn đề về khoảng cách địa lý 61
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO 64

Tính cấp thiết của đề tài
Xuất khẩu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ có hoạt động xuất khẩu, nguồn vốn cho hoạt động nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước được tăng cường; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giúp thúc đẩy sản xuất; công ăn việc làm trong nước được giải quyết đáng kể; các quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước cũng được mở rộng;... Chính vì vai trò quan trọng như vậy, xuất khẩu cần được chú trọng phát triển, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay.
Để đạt được mục tiêu trên, một trong số những biện pháp là xây dựng và phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực hàng đầu của Việt Nam, các mặt hàng thủy sản có nhiều tiềm năng để phát triển, và thực sự đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế khiến cho tiềm năng đó chưa được khai thác triệt để.
Để có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm phát huy hết tiềm năng xuất khẩu của mặt hàng này, chúng ta cần một cách khoa học xác định các nhân tố cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Do đó nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “Mô hình phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam” làm đề tài tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Ngoại thương năm 2014.
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình lực hấp dẫn thương mại đã từng được sử dụng để phân tích tình hình thương mại Việt Nam, ví dụ như “A gravitymodel for trade between Vietnam and twenty-three European countries” của tác giả Đỗ Thái Trí. Tuy nhiên, theo như tìm hiểu của nhóm, những nghiên cứu này không đi sâu vào một mặt hàng cụ thể nào của Việt Nam mà chỉ phân tích kim ngạch chung. Vì vậy nghiên cứu này của nhóm cũng sẽ sử dụng mô hình lực hấp dẫn thương mại nhưng sẽ tập trung vào ngành hàng thủy sản của Việt Nam.
Mục tiêu nghiên cứu
* Xác định các nhân tố cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng tới kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của nước ta.
* Đề xuất các giải pháp tác động tới các yếu tố đó nhằm thay đổi theo hướng tích cực kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng: hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
* Phạm vi nghiên cứu:
Về nội dung: các yếu tố tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Về phạm vi: các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.
Về thời gian: trong 11 năm từ 2001 đến 2011
Phương pháp nghiên cứu
Nhóm sử dụng kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, dựa vào số liệu thống kê từ các nguồn khác nhau.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©