Hiện trạng Cu, Pb, Zn trong đất nông nghiệp và nước mặt làng nghề đúc đồng xã Đại bái Huyện Gia bình Tỉnh Bắc ninh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
ðất là một bộ phận hợp thành của môi trường. Việc sử dụng hợp lý ñất
sẽ góp phần ñiều hòa mối quan hệ người - ñất trong tổ hợp với các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, ñồng thời mang lợi ích lớn về mặt kinh tế - xã hội cũng
như bảo vệ môi trường.
Trong quá trình sinh hoạt, sản xuất hầu hết các phế thải ñều quay trở lại
môi trường ñất, nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự tích lũy kim loại
nặng trong ñất nông nghiệp nói chung, ñặc biệt là ñất nông nghiệp tại các làng
nghề ñã và ñang là mối quan tâm của nhiều nhà khoa học.
Hiện nay khu vực ñồng bằng sông Hồng có 203 làng nghề thủ công
truyền thống ñược khôi phục và phát triển, 523 làng nghề mới ñược hình
thành nhưng sự phát triển của các làng nghề trong thời gian qua còn mang
tính tự phát, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các cơ sở sản
xuất ngày càng gia tăng.
Tỉnh Bắc Ninh có 62 làng nghề thủ công truyền thống trong ñó có làng
nghề ñúc ñồng ðại Bái là một trong ba thôn thuộc xã ðại Bái. ðây là một
làng nghề truyền thống với các nghề chính như: ðúc ñồng, ñúc nhôm, dát
mỏng kim loại, gia công cơ khí, kim khí hoàn chỉnh các chi tiết, chạm khắc
kim loại, ghép tam khí...
ðại Bái có tên cổ là làng Bưởi Nồi, cách thủ ñô Hà Nội khoảng 35km,
cách trung tâm tỉnh Bắc Ninh khoảng 20km (bên bờ nam sông ðuống) và
cách huyện lỵ Gia Bình 3km có tỉnh lộ 282 chạy qua. Xã ðại Bái có tổng diện
tích tự nhiên là 689,38ha, trong ñó ñất nông nghiệp là 426,0ha (chiếm 61,8%),
ñất chuyên dùng là 109,65 ha (chiếm 15,9%), ñất dân cư là 36,22 ha (chiếm
5,3%),ñất chưa sử dụng 117,51ha(chiếm 17%). Toàn xã là 8.611 khẩu với
2090 hộ, khoảng 800 hộ (chủ yếu ở thôn ðại Bái) làm nghề ñúc ñồng truyền
thống và các loại hình dịch vụ phụ trợ như vận tải, thu gom vật liệu, trưng bày
sản phẩm… góp phần giải quyết cho 2.000 lao ñộng ñịa phương và những
vùng phụ cận [38].
Cũng như các làng nghề khác làng ðại Bái phải ñối mặt với những
thách thức như thiếu vốn, khan hiếm lao ñộng có tay nghề cao, ý thức bảo vệ
môi trường của dân làng nghề chưa cao, sản xuất chạy theo lợi nhuận và kinh
tế, bất chấp ñộc hại, nguy hiểm gây ô nhiễm môi trường, thiếu các chính sách
ñồng bộ từ các cơ quan quản lý trung ương tới ñịa phương về hỗ trợ sản xuất
và quản lý môi trường tại làng nghề.
Tất cả các mặt hạn chế nêu trên ñã tác ñộng không chỉ tới sự phát triển
chung của làng nghề mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng môi
trường và sức khỏe cộng ñồng. Mặt khác, do sản xuất quy mô nhỏ nằm rải rác
trên khắp ñịa bàn xã ñã tạo nên những nguồn thải nhỏ, khó tập chung và hầu
như chưa ñược sử lý nên ñã tác ñộng tới môi trường toàn vùng. Vì vậy, ñể
góp thêm tư liệu phân tích ñánh giá hiện trạng môi trường ñất ở các làng nghề
tại tỉnh Bắc Ninh, chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Hiện trạng Cu, Pb,
Zn, trong ñất nông nghiệp và nước mặt làng nghề ñúc ñồng xã ðại Bái -
Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh”
1.2 Mục ñích yêu cầu
1.2.1 Mục ñích
- Xác ñịnh hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong ñất và nước
mặt tại làng nghề ñúc ñồng xã ðại Bái - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh.
- ðánh giá mức ñộ ô nhiễm Cu, Pb, Zn trong ñất và nước mặt tại xã ðại
Bái - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh.
- ðề xuất các giải pháp khắc phục.
1.2.2 Yêu cầu
- Lấy mẫu ñất nông nghiệp và nước mặt tại các thôn trên ñịa bàn xã ðại
Bái - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh.
- Tập trung lấy mẫu ở khu vực làng nghề
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
- ðối tượng nghiên cứu: ñất nông nghiệp và nước mặt
- Phạm vi nghiên cứu: xã ðại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©