XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY SỮA TH TRUEMILK ĐẾN NĂM 2020

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Xây dựng chiến lược điều hành và sản xuất của công ty cổ phần sữa TH True Milk đến năm 2020

QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH
Phân tích tình hình cạnh tranh
Tìm hiểu môi trường
Tìm hiểu nhu cầu công chúng
Nhận dạng các đặc điểm kinh tế của ngành và
môi trường
Nhận dạng các nhân tố then chốt của ngành
Đánh giá nguy cơ từ đối thủ cạnh tranh
Nhận dạng các vị thế cạnh tranh của các đối
tượng trong ngành
Đánh giá các cơ hội ngành
Nhận dạng các động thái của đối thủ cạnh tranh
Phân tích tình hình Công ty
Đánh giá tình hình hiện tại của công ty
Phân tích SWOT
Đánh gía những điểm mạnh cạnh tranh có liên
quan tới công ty
Xác định những vấn đề mang tính chiến lược
mà công ty cần hướng đến
Nhận dạng những điểm yếu
Những thay thế chiến lược
Những điểm mạnh của công ty có thể thích hợp với các cơ hội trên thị
trường?
những điểm yếu của công ty có thể khắc phục?
Công ty có nhận biết trước các động thái của đối thủ cạnh tranh và đưa ra
các phản ứng phù hợp?
Công ty có thể xây dựng lợi thế cạnh tranh?
Công ty sẽ có nhiều đơn hàng với chiến lược trong môi trường hiện nay?
Hình thành chiến lược
Công ty cần tiến hành các bước mang tính chiến lược nào để xây dựng
lợi thế cạnh tranh cho công ty?
Công ty cần tiến hành những hành động nào dể xây dựng thị phần?
Công ty cần tiến hành những hoạt động nào để đạt qui mô toàn cầu?
Công ty cần đưa ra các quyết định mạng tính chiến lược gì la then
chốt cho sự thành công của công ty?
Công ty có thể thực hiện được chiến lược không?
Công ty sẽ có nhiều đơn hàng với chiến lược trong môi trường hiện nay?Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©