Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật tập 1, 2 - Phạm Hùng Việt

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Phần I. Kỹ thuật tách chất
Chương 1: Phương pháp chưng cất
Chương 2: Phương pháp hấp thụ
Chương 3: Phương pháp chiết lỏng
Chương 4: Tách chất bằng phương pháp lọc
Phần II. Kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học
Chương 5: Động học của phản ứng đồng thể
Chương 6: Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản
Chương 7: Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi
Chương 8: Hệ thống các thiết bị phản ứng
Chương 9: Thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác
Chương 10: Bài toán tối ưu hóa

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©