ĐỀ và đáp án HSG vật lý 11 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 11
MÔN: VẬT LÝ. NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu1(4đ). Điện tích điểm q1 =16.10-6C đặt tại A trong môi trường có hằng điện môi
a) Xác định cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 30 cm.
b) Nếu đặt thêm tại B điện tích điểm q2 =4.10-6 C. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng không.
Câu 2(6đ). Cho mạch điện như hình vẽ bên: = 8V ; r =1W; R1 = 0,6W ;
R2 = 6W ;R3 = 4W.
a) Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.
b) Tính công suất của nguồn điện
c) Tính điện năng tiêu thụ trên điện trở R3 trong 8 phút.
Câu 3(4đ). Cho mạch điện như hình bên. Trong đó các tụ điện có điện dung thỏa mãn: . Ban đầu mắc vào hai điểm A, B một hiệu điện thế không đổi U, sau đó tháo nguồn ra rồi mắc vẫn nguồn đó vào hai điểm M, N. Biết rằng trong cả hai lần mắc nguồn, điện thế các điểm A, B, M, N thoả mãn: VA > VB; VM > VN. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B khi mắc hiệu điện thế U vào hai điểm M, N. Áp dụng bằng số: U = 20V.

Câu 4(4đ). Cho mạch như hình vẽ bên: nguồn có suất điện động
E = 30V, điện trở trong r = 3 ; R1 = 12 ; R2 = 36 ;
R3 = 18 ; Điện trở Ampekế và dây nối không đáng kể.
a) Tìm số chỉ Ampekế và chiều dòng điện qua nó
b) Thay Ampekế bằng một biến trở R4 có giá trị biến đổi từ 2 đến 8 . Tìm R4 để dòng điện qua R4 đạt giá trị cực đại.
Câu 5(2đ). Cho các công cụ và linh kiện sau:
- Hai vôn kế khác nhau có điện trở chưa biết R1 và R2.
- Một điện trở mẫu có giá trị R0 cho trước.
- Một nguồn điện một chiều chưa biết suất điện động và điện trở trong.
- Dây dẫn điện
Yêu cầu:
- Thiết lập công thức tính suất điện động của nguồn điện, có vẽ sơ đồ mạch điện minh hoạ.
- Nêu phương án đo điện trở trong của nguồn, điện trở R1, R2 của hai vôn kế. Có vẽ sơ đồ mạch điện minh hoạ.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©