Mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng (SCOR) - Chuỗi cung ứng xanh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
NỘI DUNG
I. Tiêu chuẩn an toàn lao động cho các kho chứa. 3
1. Khái niệm. ..............................................................................................3
2. Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao
động. ..............................................................................................................3
3. Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động. ..............3
4. Tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động .........................4
5. Các biện pháp phòng hộ bảo vệ người lao động chống lại rủi ro......4
II. Tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy..............................................6
1. Tổng quan về công tác phòng cháy chữa cháy trong các kho
chứa hàng.....................................................................................................6
2. Một số biện pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả. ......................7
III. CHUỖI CUNG ỨNG XANH. ....................................................11
1. Chuỗi cung ứng xanh trong các kho bãi........................................11
2. Mô hình chuỗi cung ứng xanh ....................................................18-24
CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ CHUỖI CUNG ỨNG XANH
CHO KHO HÀNG
I. Tiêu chuẩn an toàn lao động cho các kho chứa.
1. Khái niệm.
- An toàn lao động là chỉ việc ngăn ngừa sự cố tai nạn xảy ra trong quá trình
lao động, gây thương tích đối với cơ thể hay gây tử vong cho người lao
động.
- Vệ sinh lao động là chỉ việc ngăn ngừa bệnh tật do những chất độc hại tiếp
xúc trong quá trình lao động gây ra đối với nội tạng hay gây tử vong cho
người lao động.
- Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng
nào của cơ thể người lao động hay gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao
động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
- Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề
nghiệp tác động đối với người lao động.Người bị bệnh nghề nghiệp phải
được điều trị chu đáo, khám sức khỏe định kỳ, có hồ sơ sức khỏe riêng biệt.
2. Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm
việc lâu dài cho người lao động.
- Phản ánh được nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao
động về việc đảm bảo về mặt sức khỏe và an toàn.( ví dụ trang bị các
phương tiện che chắn trong điều kiện tiếng ồn, bụi,…)
- Đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện
tốt nghĩa vụ lao động.
3. Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động
- An toàn lao động và vệ sinh lao động là bộ phận không thể tách rời khỏi
các khâu lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- An toàn lao động và vệ sinh lao động là trách nhiệm của không chỉ người
sử dụng lao động mà còn của cả người lao động

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©