BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI TỔNG HỢP ACID ACETYLSALICYLIC (ASPIRIN)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 4: TỔNG HỢP ACID ACETYLSALICYLIC
(ASPIRIN)

I. Mục đích thí nghiệm
 Tìm hiểu quá trình tổng hợp aspirin trong phòng thí nghiệm, xác định hiệu suất
của phản ứng.
 Phản ứng điều chế aspirin chính là phản ứng este hóa giữa acid salicylic và
anhydride acetic trong môi trường acid.
Cơ chế phản ứng este hóa giữa anhydride acetic và acid salicylic là SN(CO), có
thể được tóm tắt như sau: trước hết nhóm carbonyl của anhydride được proton hóa,
hình thành cation trung gian. Tiếp theo là giai đoạn tấn công của nguyên tử oxygen
trên phân tử acid salicylic vào cation này, kèm theo giai đoạn proton hóa và tạo thành
CH3COOH. Cuối cùng là giai đoạn tách proton tái sinh xúc tác, hình thành sản phẩm
là este.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©