Khảo sát thời gian bảo quản tôm sú trong nước đá xử lý bằng dung dịch acid lactic đến sự phát triển tổng số vi khuẩn hiếu khí và chất lượng sản phẩm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


TÓM TẮT
Tôm là loài thủy sản dễ bị ươn hỏng, quá trình ươn hỏng trong tôm xảy ra rất nhanh do cơ thịt
bị các enzyme tiêu hóa tấn công rất nhanh trong vài giờ sau khi chết. Hiện nay việc xử lý tôm
sau thu hoạch chưa được quan tâm nhiều, tại những nhà máy chế biến thủy sản thường sử
dụng hóa chất chorine để rửa nguyên liệu. Hóa chất chlorine có tính sát khuẩn nhưng dễ kết
hợp với các chất hữu cơ tạo nên các sản phẩm phụ gốc halogen có khả năng gây đột biến hoặc
ung thư. Do đó, việc sử dụng acid lactic thay thế chorine là điều cần thiết và cần khuyến khích
sử dụng.
Nước đá vảy có rất nhiều ưu điểm nên được sử dụng phổ biến trong ngành chế biến thủy sản.
Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở khảo khả năng sử dụng acid lactic thay thế chorine đến
sự phát triển tổng số vi khuẩn hiếu khí và chất lượng sản phẩm nhằm xác định được thời gian
bảo quản tôm sú nguyên liệu ứng với từng nồng độ acid thích hợp.
Nguyên iệu tôm sú còn sống được àm chết trong nước đá lạnh, sau đó rửa bằng những phương
pháp khác nhau. Mẫu tôm vừa rửa xong được bảo quản bằng nước đá vảytrong thùng cách
nhiệt không có ỗ thóat nước. Nước rửa tôm được sử dụng 3 lần nhằm khảo sát khả năng tái sử
dung nước rửa để tiết kiệm hóa chất, làm giảm chi phí sản xuất.
Bốn thí nghiệm được khảo sát nhằm so sánh khả năng bảo quản tôm sú ứng với từng loại hóa
chất sử dụng để rửa nguyên liệu tôm sú
- Ảnh hưởng của số lần sử dụng nước rửa khi rửa nguyên liệu tôm sú trong nước sạch theo
thời gian bảo quản trong nước đá vảy. Kết quả: mẫu tôm bảo quản được 11 ngày, nước rửa
được sử dụng đến lần thứ 3.
- Ảnh hưởng của số lần sử dụng nước rửa khi rửa nguyên liệu tôm sú trong dung dịch
chlorine 50pPhần mềm theo thời gian bảo quản trong nước đá vảy. Kết quả: mẫu tôm bảo quản được
11 ngày, nước rửa được sử dụng đến lần thứ 3.
- Ảnh hưởng của số lần sử dụng nước rửa khi rửa nguyên liệu tôm sú trong dung dịch acid
lactic 1% theo thời gian bảo quản trong nước đá vảy. Kết quả: mẫu tôm bảo quản được 11
ngày, nước rửa được sử dụng đến lần thứ 3.
-Ảnh hưởng của số lần sử dụng nước rửa khi rửa nguyên liệu tôm sú trong dung dịch acid
lactic 1,5% theo thời gian bảo quản trong nước đá vảy. Kết quả: mẫu tôm bảo quản được 13
ngày, nước rửa được sử dụng đến lần thứ 2.
Từ những kết quả trên cho thấy có thể sử dụng acid actic 1% thay thế chlorine 50pPhần mềm để rửa
nguyên iệu tôm sú, thời gian bảo quản tốt nhất là 11 ngày, nước rửa nguyên lịêu được sử dụng
đến lần thứ 3. Khi rửa tôm trong acid lactic 1,5% thì thời gian bảo quản là 13 ngày và nước
rửa được sử dụng đến lần thứ 2.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©