Kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
Chương 1
KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG
1.1 NHIỆM VỤ VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC THI CÔNG:
1. Khái niệm về công tác tổ chức thi công:
Định nghĩa: Kế hoạch tổ chức thi công là một môn khoa học về kinh tế và kỹ
thuật của công tác tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ của nó
là nghiên cứu sự tác động của các qui luật kinh tế trong mọi hoạt động của con người,
nghiên cứu về kế hoạch sản xuất và cơ cấu thi công hợp lý trong quá trình thi công
các công trình xây dựng cơ bản.
Thường dùng 4 phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp thực nghiệm công trình: Mang tính chất quan sát tại chổ
với nhiệm vụ tổ chức công trường mẫu sau đó áp dụng cho các công trường khác để
quan sát
* Phương pháp so sánh phương án: Đề xuất ra các phương án không
giống nhau và tiến hành chọn phương án tối ưu để xây dựng công trình
* Phương pháp thống kê kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm thi công
các công trình đã xong dựa vào các tài liệu thông kê áp dụng cho công trình khác để
xây dựng
* Phương pháp so sánh ương tự: Tham khảo các công trình thi công giống
nhau để tham khảo tài liệu
2. Đặc điểm tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản:
- Rất phức tạp vì phải thi công trong điều kiện chịu ảnh hưởng của nhiều nhân
tố như địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, điều kiện thi công, điều kiện thủy văn
v.v..
- Trình độ tổ chức thi công phải phù hợp với khối lượng thi công và thời gian
thi công, phù hợp với việc sử dụng vốn đầu tư, thiết bị, chất lượng công trình
- Yêu cầu phải xây dựng nhiều công trình phụ như kho bãi, nhà ở của công
nhân thi công, các xưởng gia công, Nhà máy sản xuất vữa bê tông, nhà máy gia công
cốt thép, cốt pha .vv..
- Công trình xây dựng thường xa khu dân cư
1.2 CÁC THỜI KỲ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG CƠ BẢN:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©