Báo cáo thí nghiệm giải tích mạch cặp số đặc trưng nhánh xoay chiều

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
Khảo sát các thông số đặc trưng của một nhánh trong trường hợp tác động là nguồn
xoay chiều hình sin .
B. LÝ THUYẾT:
Trong chế độ xác lập điều hòa (kích thích hình sin), mỗi nhánh được đặc trưng bởi
một cặp số (Z, ϕ) hay (Y, -ϕ).
U = Z* I hay I = Y * U
Với : ϕ = ϕu – ϕi . Góc ϕ cũng có thể xác định qua giản đồ vecto của mạch hay công
suất P : P = U x I x cos(ϕ) = Re[Z] x I2 .
C. DANH SÁCH THIẾT BỊ DÙNG TRONG BÀI THÍ NGHIỆM:
- Các phần tử mẫu : R, L, C.
- V.O.M ; Ampe kế AC và Watt kế.
- Nguồn điện 220v ; Variac.
- Nguồn điện DC.
- Dây nối .
D. QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM:
I. Mạch thuần trở , Mạch có tính cảm và Mạch thuần dung :
1.Mạch thuần trở:
 Sơ đồ mạch thí nghiệm:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©