NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY BĂM RƠM DỌC TRỤC NĂNG SUẤT 500 KG/H

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ĐẶT VẤN ĐỀ
Rơm rạ là nguồn phế thải rất lớn trong nông nghiệp Việt Nam. Trước
ñây, nông dân tận dụng hết nguồn phế thải này ñể làm nhà, làm thức ăn cho
gia súc, dùng ñể ñun nấu, nay những nhu cầu ấy không còn nhiều. Cho nên
khi thu hoạch lúa vào mùa mưa lượng rơm rạ không ñược thu gom dẫn ñến ô
nhiễm môi trường, làm tắc kênh mương và sông ngòi. Khi thu hoạch vào mùa
khô ña số nông dân ñốt rơm, rạ gây lãng phí nguồn chất hữu cơ có thể sử
dụng làm phân bón và toả ra một lượng khói lớn không những gây nhiễm môi
trường nghiêm trọng, ảnh hưởng ñến sức khỏe người dân, mà còn là nguyên
nhân gây tai nạn giao thông do bị hạn chế tầm nhìn. Nguy hiểm nhất, ñây lại
là thời ñiểm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất ñông
(người nông dân thường ñốt rơm vào buổi chiều tối).
Từ kết quả ñiều tra cho thấy, ở Việt Nam hàng năm có khoảng 30 triệu
tấn rơm và ñây là nguồn thức ăn thô quan trọng cho chăn nuôi trâu bò, ñặc
biệt là vào mùa khô và mùa ñông, nhưng lượng rơm sử dụng hiện nay chưa
nhiều, phần lớn ñốt ngoài ñồng ñể giải phóng mặt bằng ñồng ruộng. Đây là
một sự lãng phí rất lớn phụ phẩm trong nông nghiệp. Mặt khác, nhu cầu rơm
làm nguyên liệu trồng nấm và làm thức ăn chăn nuôi gia súc,... ngày càng
nhiều. Do ñó, cần có những giải pháp hợp lý, ñể tận thu sử dụng rơm rạ góp
phần tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa ở Việt Nam.
Để việc sử dụng rơm có hiệu quả, các nước phát triển ñều quan tâm
trước hết tới việc cơ giới hoá việc thu gom, vận chuyển và bảo quản rơm. Ở
nước ta hiện nay, việc xử lý và sử dụng rơm chưa ñược quan tâm ñúng mức,
còn mang tính tự phát, việc thu gom và bảo quản rơm rạ trên ñồng hoàn toàn
bằng phương pháp thủ công nên tốn nhiều thời gian, công sức và giá trị kinh
tế không cao.
Việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm rơm ñể tận dụng các nguồn
thức ăn rẻ tiền sẵn có (phụ phế phẩm trong nông nghiệp) ở ñịa phương, ñồng
thời tăng khả năng lựa chọn các loại nguyên liệu thức ăn khác nhau cho gia
súc và làm nguyên liệu trồng nấm . Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù
hợp sẽ giải quyết những khó khăn nói trên ñồng thời giải phóng sức lao ñộng
cho con người.
Để ñáp ứng cho các mô hình sản suất tận dụng rơm, trấu... phục vụ cho
các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng nấm cần hoàn thiện, cải tiến, thiết kế mới các
thiết bị tạo ra các thiết bị phù hợp với ñiều kiện của Việt Nam.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy băm rơm là rất cần
thiết ñể mang lại hiệu quả kinh tế xã hội góp phần công nghiệp hoá nông
nghiệp, nông thôn.
Để ñáp ứng nhu cầu trên chúng tui ñề xuất phương án cắt rơm nhiều lần
bằng cách bố trí nhiều lớp dao cắt trên một trống dài. Quá trình cắt, vận
chuyển dọc trục của rơm tương tự như máy ñập lúa dọc trục.
Trên cơ sở những phân tích ở trên chúng tui ñề xuất ñề tài “Nghiên
cứu thiết kế, chế tạo máy băm rơm dọc trục năng suất 500 kg/giờ “
Mục tiêu của ñề tài là:
1. Lựa chọn ñược nguyên lý làm việc của máy băm rơm dọc trục.
2. Nghiên cứu xác ñịnh ñược một số thông số làm việc làm cơ sở cho
việc thiết kế máy băm rơm dọc trục.
3. Vận dụng các thông số ñã xác ñịnh vào chế tạo máy băm rơm dọc trục.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©