Phân tích những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc giữ nước của Tổ tiên ta

Bài làm mẫu

- Về địa lí:
+ Nước ta có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông
+ Chúng ta có hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường không bảo đảm giao lưu trong khu vực châu Á và thế giới thuận lợi
+ Đã từ lâu nhiều kẻ thù đã nhòm ngó, đe doạ và tiến công xâm lược nước ta
- Về kinh tế:
- đặc điểm:
+ Kinh tế nước ta chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt chăn nuôi là chủ yếu
+ xuất hiện trồng lúa nước rất sớm
+ trình độ canh tác thấp
+ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mang tính tự cấp, tự túc
_ Tác động:
+ với nền sản xuất nông nghiệp, sản xuất ra lương thực, thực phẩm và thực hiện nhiều kế sách như: “ phú quốc binh cường”,“ ngụ binh ư nông”, nền sản xuất này đáp ứng tốt cho chiến tranh.
+ kinh tế tự cấp, tự túc, quy mô snar xuất nhỏ lẻ nên rất linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, dù chiến tranh nhưng nền kinh tế đó vẫn tồn tại. Do đó ông cha ta chủ trương đánh lâu dài, đồng thời tạo ra đức tính tự lực, tự cường.
+ kinh tế sản xuất lúa nước nên tính cộng đồng, tính tổ chức của nhân dân ta rất cao vì trồng lúa nước đòi hỏi sự cố kết của nhiều người.
- Về chính trị, văn hoá – xã hội
+ ông cha ta đã sớm xây dựng chủ quyền lãnh thổ tạo nên ý thức bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta được hình thành rất sớm.
+ dân tộc ta đã sớm xây dựng nhà nước, tổ chức ra quân đội nên việc đánh giặc của dân tộc ta có tổ chức, phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân.
+ nhà nước có tư duy thương dân nên đã tập hợp được sức mạnh to lớn của dân tộc.
+ chúng ta có 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, đoàn kết. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng được nền văn hóa truyền thống, đoàn kết, yêu nước thương nòi, sống hòa thuận thủy chung, lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng kiên cường bất khuất.
- Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự hình thành và phát triển nghệ thuật đánh giặc độc đáo của dân tộc ta.
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©