Đồ án thiết kế cầu thép không liên hợp (thuyết minh + bản vẽ)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CẦU THÉP
1.Các Số Liệu Thiết kế:
Chiều dài nhịp: ltt = 33m.
Khổ cầu: K = 7+2x1,5m.
Tải trọng: Hoạt tải HL93.
Loại kết cấu nhịp: Dầm đặc
2.Nội Dung Thiết Kế:
Tính toán nội lực dầm chủ và duyệt tiết diện.
Tính toán ổn định.
Tính toán mối nối dầm chủ.
Tính toán các liên kết trong tiết diện dầm chủ.
3.Tiêu Chuẩn Áp Dụng:
Tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế cầu thép là tiêu chuẩn 22TCN 272-05.
MỤC LỤC
A. Chọn tiết diện chung.
B. Chọn tiết diện điển hình & cơ sở thiết kế.
C. Thiết kế bản mặt cầu bằng BTCT.
D. Chọn hệ số sức kháng .
E. Chọn hệ số điều chỉnh tải trọng.
F. Chọn tổ hợp tải trọng:{A.6.5}
G. Tính nội lực do hoạt tải gây ra.
H. Tính nội lực do tỉnh tải gây ra.
I. Tiết diện yêu cầu.
J. Kiểm tra TTGH sử dụng về độ võng dài hạn:{A6.10.5}
K. Kiểm tra các yêu cầu về mỏi đối với bản bụng:{A6.10.6}
L. Kiểm tra sức kháng cắt :{A6.10.7}
M. Kiểm tra kích thước và các yêu cầu cấu tạo chi tiết .
N. Tính toán mối nối dầm chủ :{A.6.13}
O. Tính toán mối nối trong tiết diện dầm chủ :{A.6.13.3}
P. Kiểm tra phá hoại khối .
THIẾT KẾ CẦU THÉP
THEO TIÊU CHUẨN 22TCN 272 - 05
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ
1. Chiều dài nhịp tính toán : 28,0m.
2. Khổ cầu : 9,0m.
3. Tải trọng thiết kế : Tải trọng làn; Xe tải thiết kế và xe tải Tadem.
4. Loại kết cấu nhịp : Dầm đặc.
II. NỘI DUNG THIẾT KẾ :
Thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
1. Tính toán nội lực dầm chủ và duyệt tiết diện.
2. Tính toán ổn định.
3. Tính toán mối nối dầm chủ.
4. Tính toán liên kết các chi tiết trong tiết diện dầm chủ.
TRÌNH TỰ THIẾT KẾ
A.Chọn tiết diện chung:
1. Chiều rộng phần xe chạy : W=9,0m
2. Bố trí nhịp giản đơn : ltt=28,0m
3. Chọn kiểu dầm thép I thép tổ hợp.Dùng thép công trình M270 cấp 250 có Fu=450MPa và Fy=250MPa.
B.Chọn tiết diện điển hình & cơ sở thiết kế:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©