Thực vật chí Việt Nam = Flora of Viet Nam, tập 1, Họ Na - Annonaceae Juss.

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Thực vật chí Việt Nam, tập 1: Họ Na

Họ na: đặc điểm hình thái, hệ thống và quan hệ chủng loại của họ Annonaceae, ký hiệu viết tắt các phòng tiêu bản, khóa định loại các chi thuộc họ Annonaceae ở Việt Nam

Thực vật chí và Đ ộ n g vật chí là những tài liêu CO’ bản về khu hệ thực vật, động vật,
nguồn lợi sinh vật của mỗi nươc, đưọ'c coi như tài liêu chinh thống để sử dụn" vào công
tác nghiên cưu, giảng dạy, khai thác và bảo vê nguồn lọi sinh vật, tinh đa dạng sinh học
c ủ a nước đó. Đ â y cũng là kết quà củ a qưá ínnh hoạt đ ộ n g đ iều tra, k h ả o sát, n g h iê n CLfu
về khu hẹ thụx vật, động vật đưcrc tổng họp, thâm định và công bô.
ở nước ta, công tác điều tra CO’ bản về khu hệ thực vật, động vật trên đất liền và ỏ’
biển đa dưọ’c tiến hành từ lâư, đặc biệt đưọ’c đẩy mạnh từ năm 1954 tới nay; khối lưọ’ng
tư liệu thu đưọ’c là rat lớn. Một sô kết quả điều tra khào sát đa đưọ’c công bô ỏ’ trong
niro’c và nưố’c ngoài từ thòi kỳ trưỚG Gách mạng tháng 8-1945 tới nay. Tuy nhiên, các tài
liêu công bố đó còn mang tinh chất riêni^ lè của từng tác giả về từng nhóm thực vật, đông
vật với sự hiểu biết và cách suy nghĩ riêng của từng ngưò’i về nội dung cũng như hình
thưc, chưa có đưọ’c ý kiến tham định chinh thiíc của giơi khoa học về nội diiní cũng như
sự thống nhất về quy phạm soạn thảo nhằm đảm bảo tinh chat chinh thống quốc gia của
tài liêu Thực vật chi, Dônç vật chi nước ta.
Đ e thực hiện yêu cầu trên đây, T run^ tâm K hoa học tự nhiên và C ông nghệ Q uốc gia
đĩi xây dựng Đề án soạn tiiảo Thực vật chi, Động vật chi Viẹt Nam, thành lập các Hội
đồng biên tập và qua hội thảo đề xuất quy phạm soạn thảo thống nhất và tổ chưc thực
hiện từ năm 1996. Đề án đưọ'c đông đảo cán bộ khoa học các ngành trong nươ’C hưỏ’ng
ưn<j; và ti ch cực tham gia. Kôt quả soạn thảo cùa Đề án sẽ đưọ’c lần lưọt côníỊ bô theo
từng tập Thực vật chi, Động vật chi Việt Nam, do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ íhuật
xuât bản.
Việc hoàn thành và xuất bản các tập Thực vật chi, Động vạt chí Việt Nam đáp ưng
yêu cau phát triên kinh tê XĨI hội, khoa học công nghẹ nưố’c ta trong giai đoạn mới, là một
t h à n h t ự u t h ê h i ệ n m ộ t b ư ố ’C p h á t t r i ê n c ủ a n g à n h s i n h h ọ c c ũ n g n h ư k h o a h ọ c c ô n g n g h ẹ
nước ta.
ANNONACEAE Juss. 1789. — HỌ NA
(29 chi, Í79 loài, 3 phân loài và 20 thứ)
1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI
1.1. DẠNG SỐNG
Trong họ Na (còn gọi là họ Mang cầu - Annonaceae Juss ) hầu như gặp tất cà
các dạng sống chủ yếu, chỉ trừ các cây thân cỏ và các dạng sống phụ sinh hay ký
sinh. Trong số các cây mọc đứng, thưò’ng găp là những cây bụi hay cây gỗ nhỏ,
hiếm khi là cây bụi rất nhỏ hay ngưọ’C lại, là những cây gỗ lớn. Theo Sinclair (1955:
155), cây có kích thước nhò nhất (cao 30 cm) là loài Polyalthia pumila gặp ờ
Malaixia; còn theo mô tà cùa Ast (1938: 74; 1940: 75), thi loài Polyaltbia mínima ỏ’
Trung bộ Việt Nam chỉ cao có 15 cm. Trong khi đó, nhiều loài khác thuộc chi
Polyalthia và hàng loạt các chi khác lại gặp những cây gỗ to lớn. Loài Polyalthia
praeũorens ờ Cúc PhưoTíg có thân cao tới 30 m và đưò’ng kính đạt tới 60 cm.
Trong sộ các chi có ờ châu Á, dạng dây leo thân gỗ hay cây bụi trưòn đưọ’c
đăc trưng cho các chi Anomianthus, ATtabotrys, Cyathostemma, Desmos, Pissisti
gma, Priesodielsia, Melodomm, Mitreỉla, Uvaria, ...
1.2. LẢ
Lá cùa tất cà các loài họ Na không có là kèm, mọc cách, đơn, nguyên, mép lá
nguyên, với gân lông chim (hiếm khi là gân chận vịt). Gân chính nổi rõ ỏ’ mặt dưới
và thưò’ng lõm ỏ’ mặt trên, nhưng ỏ’ các chi Artabotrys, Cyathocalyx, Stelechocarpus,
... gân chính lại lồi rõ ỏ' cà 2 mặt. Gân bên (gân thư cấp hay gân cấp II) thưò’ng rõ
ỏ’ mặt đưới, chung có thề song song hay cong hình cung tơ’i gần như tận mép,
nhưng không hiếm khi gân bên tạo thành khuyết 0- cách mép 3-5 mm; Gũng nhiều
khi gân bên rất mờ, và trong trưô’ng họp đó chúng thưởng cùng với gân cấp III tạo
thành mạng lưới hơi rõ ờ mặt dưới hay ỏ' cà 2 măt. Lá có lông hình sao (nhất là
trong giai đoạn non) gặp ỏ- thay mặt thuộc các chi Anomianthus, Cyathostemma,
Ellipeiopsis, Melodorum, Neouvaría, Uvaria...
1.3. HOA VÀ CỤM HOA
Hoa ở họ Na thu’ò'ng là lưõ-ng tính, hiếm khi hoa đo’ĩi tính (Stelechocarpus,
Pseuduvaria), hay có khi hoa tạp tính; hoa mọc đoTi độc hay họp thành các dạng
cụm hoa khác nhau, ờ nách lá (có khi ờ nách của các lá đa rụng) hay ờ ngoài nách
lá (thường đối diện với lá), ờ đỉnh cành hoăc hoạ mọc trên thân già không lá. Đăc
điểm này thưò’ng được dùng để phân biệt các chi, nhưng ở một số chi (vi dụ,
Polyalthia, Desmos, Amxagorea, ...) hoa có thể vừa ỏ’ nách vừa ỏ’ ngoài nách lá

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©