ÐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ÐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ÐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ÐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của ñề tài
ðất ñai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân
tộc. Là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng hàng ñầu của môi
trường sống, là ñịa bàn phân bố và nơi diễn ra mọi hoạt ñộng kinh tế, văn hóa xã
hội, an ninh và quốc phòng. ðất ñai giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức
ñộ sản xuất lại phụ thuộc vào sự ñầu tư, hướng khai thác sử dụng của con người.
Trong Chương II, ðiều 16, 17 và 18 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy ñịnh: “ðất ñai thuộc sở hữu toàn dân, do
Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật, bảo ñảm sử dụng
ñúng mục ñích và có hiệu quả”.
Trong ñiều kiện quỹ ñất có hạn và nền kinh tế thị trường ngày càng
phát triển thì lợi ích kinh tế của các tổ chức, cá nhân khi Nhà nước giao ñất và
thu hồi luôn ñược cơ quan nhà nước quan tâm.
Quá trình thực hiện công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá ñất nước,
nhiều dự án ñầu tư phát triển như: Khu di tích, khu thương mại, khu công
nghiệp, các khu kinh tế mở, XD ñô thị, các dự án ñầu tư XD cơ sở hạ tầng như:
Giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, thể thao ñã và ñang ñược triển khai ñưa vào hoạt
ñộng trên hàng vạn héc ta ñất. Việc thu hồi ñất của ñối tượng ñang sử dụng là
cần thiết ñể thực hiện các dự án ñầu tư này. Do có tầm quan trọng như vậy nên
thời gian qua ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ñến vấn ñề ñất ñai và ñề ra
nhiều chủ trương, chính sách bằng các văn bản pháp luật cụ thể chỉ ñạo việc tổ
chức thực hiện về chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trỡ và tái ñịnh cư.
Sau khi có Luật ñất ñai năm 1993, ngày 17/8/1994 CP ban hành Nghị
ñịnh số 90/Nð-CP quy ñịnh: “ðền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất sử
dụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.
Sau hơn 3 năm thực hiện có nhiều biến ñộng; ngày 24/4/1998 CP ban hành
Nghị ñịnh số 22/CP thay thế Nghị ñịnh số 90/Nð-CP. Sau khi Luật ñất ñai năm
2003 ñược ban hành; ngày 29/10/1994 CP ban hành Nghị ñịnh 181/2004/Nð-
CP về hướng dẫn thi hành Luật ñất ñai 2003 và Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP:
“Về việc BT, HT & TðC khi nhà nước thu hồi ñất”. Về cơ bản các ñiều trong
Nghị ñịnh ñã ñược áp dụng có hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của ña số
nhân dân, khắc phục ñược nhiều tồn tại, vướng mắc mà trước ñây các văn bản
khác chưa ñược ñề cập. Gần ñây nhất ngày 13/8/2009 CP ban hành Nghị ñịnh
số 69/2009/Nð-CP quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi
ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. Trên tổng thể, nghị ñịnh bổ sung nhiều
ñiểm mới, tích cực, theo hướng tăng quyền lợi cho người bị thu hồi ñất - ñối
tượng lâu nay ñược ñánh giá là chịu nhiều thiệt thòi, như ñược bồi thường theo
giá ñất thực tế, tăng mức hỗ trợ… Tuy nhiên còn nhiều nội dung cần phân tích,
ñánh giá có cơ sở khoa học thông qua việc khảo sát thực tế, ñiều tra xã hội học
ñể bổ sung, sửa ñổi hoàn thiện chính sách này ñảm bảo lợi ích hợp pháp của
người sử dụng ñất, người bị thu hồi ñất, duy trì trật tự kỷ cương pháp luật, hạn
chế tối ña những tranh chấp, khiếu kiện về ñất ñai của nhân dân trong bồi
thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi ñất. ðó cũng là lý do tui thực hiện ñề tài:
“ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi
Nhà nước thu hồi ñất tại một số dự án trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang”.
2. Mục ñích
- ðánh giá ñược những vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện chính
sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất tại một
số dự án trên ñịa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- ðề xuất ñược các giải pháp hoàn thiện chính sách phù hợp, góp phần
ñẩy nhanh tiến ñộ BT, HT & TðC khi Nhà nước thu hồi ñất phù hợp với ñiều
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Yêu cầu
- Nắm vững chính sách về bồi thường và GPMB cũng như các văn bản ñã
liên quan ñã ban hành.
- Nguồn tài liệu, số liệu ñiều tra ñều phản ánh trung thực khách quan về
các chính sách bồi thường GPMB ñã và ñang thực hiện trên ñịa bàn nghiên
cứu với ñộ tin cậy và chính xác.
- ðề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ và thực
hiện các chính sách liên quan về BT, HT & TðC khi Nhà nước thu hồi ñất.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©