Giải các câu từ 29-50 đề minh họa Vật lý 2017

Giải chi tiết đề minh họa môn Vật lý thi THQG năm 2017


Câu 29: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm t0, một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5 s. Biết tốc độ truyền sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng
A. 66,7 km. B. 15 km. C. 115 km. D. 75,1 km.
Giải: Thời gian sóng dọc và sóng ngang truyền từ O đến A : td = , tn = ,
Theo bài ra ta có tn – td = ∆t = 5 (s) ------> ∆t = tn – td = - -----> OA = = 66,666 km
-----> OA = 66.7 km

Câu 30 : Tại hai điểm A và B ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng và cùng pha. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm và NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,2 cm. B. 3,1 cm. C. 4,2 cm. D. 2,1 cm.

Giải: Do hai nguồn dao động cùng pha nên số đường
cực đại thỏa mãn : - < k <
Điểm M, N, P ứng k = 1, 2, 3.
Còn điểm Q ứng với k = kmax
Ta có : BM – AM = λ
BN – AN = 2λ
BP – AP = 3λ
BQ – AQ = kλ
Mặt khác
BM2 – AM2 = BN2 – AN2 = BP2 – AP2 = AB2

Ta có:
BM2 – AM2 = (BM + AM)( BM – AM) = λ (BM + AM) = λ( 2AM + λ) = λ ( 2AP + PN + NM +λ)
-------> BM2 – AM2 = λ( 2AP + 31 + λ)
Tương tự ta có
BN2 – AN2 = 2λ( 2AP + 17,5 + 2λ)
BP2 – AP2 = 3λ( 2AP + 3λ)
Do đó: λ( 2AP + 31 + λ) = 2λ( 2AP + 17,5 + 2λ) = 3λ( 2AP + 3λ)
Hay: ( 2AP + 31 + λ) = 2( 2AP + 17,5 + 2λ) = 3( 2AP + 3λ)

Giải hệ phương trình ta đươc: λ = 4 cm và AP = 7,5 cm , ----> BP = AP +3λ = 19,5 cm
AB2 = BP2 – AP2 = 324 cm2 -------> AB = 18 cm
- < k < -------> - 4,5 < k < 4,5 ------> kmax = 4
------> BQ – AQ = kmax λ = 16 cm. (*) và BQ2 – AQ2 = AB2 -----> 16(BQ + AQ) = 182
BQ + AQ = 20,25 cm (**). Từ (*) và (**) ta suy ra AQ = 2,125 cm. Chọn đáp án D : AQ = 2,1 cm

Câu 31. Đặt điện áp u = U cosωt (U không đổi, ω thay đổi được)
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©