Phương Tiện Kĩ Thuật Dạy Học và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 2 (tập 1)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

5
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Phân loại được các phương tiện kỹ thuật dạy học (PTKT DH) cơ bản theo các dấu hiệu
nhận biết cơ bản.
- Nắm được chức năng và công dụng của PTKT DH.
- Nắm được các nguyên tắc sử dụng PTKT DH.
- Phân loại và biết được công dụng, tình huống sử dụng các phương tiện hỗ trợ sử dụng
PTKT DH.
- Nắm vững công dụng, các chức năng và cách sử dụng, bảo quản các PTKT DH hỗ trợ
dạy học như tivi, video, máy chiếu qua đầu, máy chiếu hình đa phương tiện.
2. Kỹ năng
- Thực hành sử dụng được các PTKT DH cơ bản giới thiệu trong tài liệu.
- Biết sử dụng các PTKT DH đơn giản.
- Biết vận dụng linh hoạt các phương tiện hỗ trợ dạy học.
- Biết tổ chức tiết học có sử dụng PTKT DH.
3. Thái độ
- Chủ động và tự tin trong việc sử dụng các PTKT DH.
- Có ý thức sử dụng PTKT DH hỗ trợ dạy học.
II. Giới thiệu tiểu mô - đun
1. Thời gian
1 đvht = 15 tiết (8 tiết lý thuyết + 7 tiết thực hành).
2. Danh mục các chủ đề
Tên các chủ đề Số tiết Trang số
Chủ đề
1: Phương tiện dạy học 1 6
Chủ đề
2: Phân loại PTKT DH cơ bản 1 11
Chủ đề
3: Các nguyên tắc sử dụng PTKT DH cơ bản 1 16
Chủ đề
4: Chuẩn bị tiết học có sử dụng PTKT DH cơ bản 2 21
Chủ đề
5: Máy chiếu qua đầu và cách sử dụng 5 23
Chủ đề
6: Máy chiếu hình đa phương tiện và cách sử dụng 5 31
III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện tiểu mô - đun
1. Thiết bị và đồ dùng trực quan


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©