Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu xích đồng nam tại tỉnh Hà Tĩnh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………… 1
............................................................................. 3
Clerodendrum .......................................................... 3
1.1.1. Cledrodendrum ………………………………... 3
1.1.2. Đ Clerodendrum ……………… 3
1.2. Một số loài thuộc chi Clerodendrum .. .…………. …………………. 4
1.2.1. Bọ mẩy …………………….............................................................. 4
1.2.2. Bọ mẩy đỏ ………………………………………………………… 5
1.2.3. Mò mâm xôi ……….………………………………………………. 5
1.2.4. Bạch đồng nữ……………………………………………………….. 6
………………………………………………………. 6
…..……………….... 8
1.2.5.2. Khóa phân loại cây Xích đồng nam (chi Clerodendrum) ………. 9
1.2.5.3. Thành phần hóa học của cây Xích đồng nam ………………….. 9
1.2.5.4. Giá trị sử dụng………..…………………………………………12
1.2.5.5. Một số nghiên cứu về tác dụng dược lý ……..………………… 13
Chƣơng 2. NGUYÊN VẬT LIỆU, PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU …………………………………………………………….. 15
2.1. Nguyên liệu và phƣơng tiện nghiên cứu…...………………………….15
2.1.1. Nguyên liệu…………………………………………………………..15
2.1.2. Phương tiện nghiên cứu ……………………………………………..15
2.1.2.1. Hóa chất và dụng cụ……………………………………………..15
2.1.2.2. Thiết bị dùng trong nghiên cứu ……………………………… . 15
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………..16
Chƣơng 3. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN …………….. 17
3.1 Kết quả thực nghiệm ……….……………………………………….....17
3.1.1 Hình ảnh dược liệu Xích đồng nam ……………………………… .. 17
3.1.2. Đặc điểm vi phẫu thân Xích đồng nam ………………………….....17
3.1.3. Chỉ tiêu về vi học bột dược liệu …………………………………… 19
3.1.4. Sơ bộ định tính các nhóm chất có trong dược liệu Xích đồng nam
bằng phản ứng hóa học ……………………………………………………...21
3.1.4.1. Phản ứng định tính Glycosid tim…………………………..……22
3.1.4.2. Định tính Saponin trong Dược liệu ………………………..……23
3.1.4.3. Định tính hợp chất anthranoid trong dược liệu …………………24
3.1.4.4. Định tính flavonoid …………………………………………..…25
3.1.4.5. Định tính coumarin …...………………………………………...27
3.1.4.6. Định tính tanin …………...……………...……………………...28
3.1.4.7. Định tính alkaloid ………..………………....…………………..28
3.1.4.8. Định tính acid hữu cơ …..………………………………………29
3.1.4.9. Định tính đường khử ………………………………...………….29
3.1.4.10. Định tính acid amin ……………………………………………30
3.1.4.11. Định tính polysaccharide ……………………………………... 30
3.1.4.12. Định tính chất béo …………………………………………...…30
3.1.4.13. Định tính caroten ……………………………………………....31
3.1.4.14. Định tính sterol…………………………………………………31
3.1.4.15. Định tính iridoid …………………………………………...... ..31
3.1.5. Sắc ký lớp mỏng ………………………………………………….....33
3.1.6. Xác định chỉ số bọt …………………………………………………..39
3.1.7. Tro toàn phần………………………………………………………...39
3.1.8. Xác định lượng chất chiết được trong dược liệu theo phương pháp chiết
nóng ………………………………………………………………………. .40
3.1.9. Xác định độ ẩm………………………………………………………41
Việt Nam là một quốc gia có nền Y học cổ truyền lâu đời, đi kèm với đó là
một nguồn tài nguyên cây thuốc vô cùng phong phú. Đã có rất nhiều dược
liệu được sử dụng qua nhiều đời nay, được nghiên cứu cụ thể và được khai
thác với quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân
dân. Bên cạnh đó, còn rất nhiều dược liệu chưa được nghiên cứu kỹ, mới chỉ
được sử dụng rải rác ở một vài địa phương theo kinh nghiệm dân gian.
Xích đồng nam từ lâu đã được nhân dân một số nơi sử dụng nhằm chữa
một số bệnh phụ khoa cũng như mụn nhọt, vàng da, cao huyết áp… Đã có
nhiều nghiên cứu về đặc điểm thực vật, thành phần hóa học cũng như tác
dụng sinh học của dược liệu này. Tuy nhiên, chưa có một tiêu chuẩn kiểm
nghiệm cho dược liệu Xích đồng nam dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo
chất lượng nhằm đưa vào sản xuất. Hiện nay, công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
đang tiến hành thu thập cơ sở dữ liệu để làm căn cứ nhằm mục đích tiêu
chuẩn hóa và sử dụng dược liệu Xích đồng nam làm nguyên liệu sản xuất một
số loại thuốc phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của nhân dân. Vì vậy, Đề tài
“XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU XÍCH ĐỒNG
NAM TẠI TỈNH HÀ TĨNH (Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet )”
được tiến hành là sự kết hợp giữa công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và bộ môn
Dược liệu với mục tiêu và nội dung như sau:
Mục tiêu:
Xây dựng cơ sở dữ liệu để thành lập tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu
Xích đồng nam.
Nội dung của đề tài:
- Mổ tả đặc điểm thực vật và cảm quan về dược liệu của cây Xích đồng nam,.
Sử dụng các phương pháp hiển vi (soi bột, vi phẫu) để phân tích dược liệu.
- Nghiên cứu đặc điểm hóa học của dược liệu Xích Đồng Nam nhằm định tính
các nhóm chất có trong dược liệu cũng như xây dựng tiêu chuẩn định tính cho
dược liệu.
-Xây dựng chuyên luận về Xích đồng nam, sử dụng làm tiêu chuẩn cơ sở cho
dược liệu.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©