Bài tiểu luận: Hòa điện máy phát đồng bộ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Trường Đại Học Điện Lực Bài Tiểu Luận :Hòa Điện Máy Phát Đồng Bộ GVHD: Th.s Nguyễn Tường Dũng Nhóm thực hiện: 1. Trần Văn Mười 2. Trần Quốc Nam 3. Trần Nhật Khánh 4. Bùi Quốc Thịnh 5. Nguyễn Trung hiếu
Các Điều Kiện Để 2 Máy Làm Việc Song Song Có 4 điều kiện: 1. Điện áp của mp UF phải bằng điện áp của lưới điện UL 2. Tần số của mp phải bằng tần số của lưới 3. Thứ tự pha của mp phải giống thứ tự pha của lưới 4. Điện áp của mp và lưới phải trùng pha nhau
Điện Áp Của Mp UF Phải Bằng Điện Áp Của Lưới Điện UL Đồ thị véctơ giải thích đặc tính thời gian của bộ phận kiểm tra độ lệch điện áp UF = UL
Sơ Đồ Nối Vào Điện Áp Phách
Tần Số Của Mp Phải Bằng Tần Số Của Lưới Bộ phận điều chỉnh tần số fmp = fL
Đồ Thị Vectơ Giải Thích Đặc Tính Của Bộ Phận Điều Chỉnh
Thứ Tự Pha Của Mp Phải Giống Tthứ Tự Pha Của Lưới 1. Thứ tự pha trùng nhau 2. Đồng vị pha trong hai hệ thống lưới 3. Đồng vị pha trong máy phát: Có thể thấy khi máy phát đồng bộ với nhau thì: - điện áp a1 bằng với a2, (V1 = V2) - tần số a1 bằng với a2, (Hz1 = Hz2) - Góc pha a1 trùng với a2, (SS chỉ 12 giờ) - 2 bóng đèn trên cột đồng bộ tắt. Rơ le đồng bộ, có 2 loại, là rơ le tự động đồng bộ và rơ le kiểm soát đồng bộ (chống hòa sai). Khi 3 điều kiện trên thỏa thì rơ le sẽ xuất ra một lệnh đi đóng máy cắt.
Điện Áp Của Mp Và Lưới Phải Trùng Pha Nhau Góc lệch pha d=0
Hòa Đồng Bộ Máy Phát Vào Lưới Thông Qua Máy Biến Áp Máy biến áp đấu nối sao / tam giác 1 giờ
Các Phương Pháp Hoà Đồng Bộ Chính Xác Có 2 phương pháp : 1. Hoà đồng bộ bằng bộ hoà đồng bộ kiểu ánh sáng đèn 2. Hoà đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu điện từ
1. Hoà Đồng Bộ Bằng Bộ Hoà Đồng Bộ Kiểu Ánh Sáng Đèn   U1 U AL A  U AF B L C 1 F Đến F1 D2  U BF 3 2  U CL  U3  U BL F2   U2 - U CF it2 b) + b) Hình 13-7. Đồ thị véc tơ điện áp khi nối theo kiểu ánh sáng đèn “quay” Bộ hoà kiểu ánh sáng đèn được hình thành bởi ba ngọn đèn 1, 2 và 3.
Hoà Đồng bộ bằng bộ hoà kiểu ánh sáng đèn nối theo kiểu nối tối.   U1 U AL A  U AF B L C 1 F D1  U BF D2 3 2  U2  U CL  V U BL F1 F2  U3  U CF - - it1 it2 b) + + a) Hình 13-7. Đồ thị véc tơ điện áp khi nối theo kiểu nối “tối” Hình 13-6. Sơ đồ hoà đồng bộ MFĐ dùng bộ hoà nối theo kiểu nối “tối”
Phương pháp hoà tự đồng bộ Sơ đồ hòa tự đồng bộ máy phát điện
2. Hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu điện từ Hòa đồng bộ máy phát điện hạ áp bằng tay
Kiểm tra trước khi hòa điện 1. Kiểm tra thứ tự pha 2. Kiểm tra điện áp 3. Kiểm tra tần số 4. Kiểm tra góc lệch pha


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©