NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ BỆNH SẢN KHOA TRÊN ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI KHU VỰC BA VÌ - TP HÀ NỘI

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU ............................................................................................................ 1
1. ðặt vấn ñề..................................................................................................... 1
1.2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài..................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài....................................................... 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................................. 3
2.1 Cở sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản................................. 3
2.2 ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của bò cái............................................................. 3
2.2.1 ðặc ñiểm, cấu tạo của cơ quan sinh dục bò cái ............................................. 3
2.2 2 Hoạt ñộng sinh sản của bò cái....................................................................... 7
2.2.3 Sự ñiều hoà của Hormone sinh sản với hoạt ñộng sinh dục của bò.............. 11
2.3.1 Bệnh viêm âm môn, tiền ñình, âm ñạo ........................................................ 16
2.3.2 Bệnh viêm cổ tử cung. ................................................................................ 18
2.3.3 Bệnh viêm tử cung...................................................................................... 18
2.3.4 Bệnh viêm vú bò…………………………………………………………………..20
3. ðỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 25
3.1 ðối tượng nghiên cứu ................................................................................ 25
3.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu......................................................... 25
3.2.1. Nội dung nghiên cứu................................................................................... 25
3.3. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................... 26
3.3.1. Xác ñịnh các chỉ tiêu sinh sản ở bò sữa....................................................... 26
3.3.2. Xác ñịnh bệnh cơ quan sinh dục ở bò cái : .................................................. 27
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................... 28
4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN ................................................................................ 29
4.1. Kết quả khảo sát một số thông tin về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã
hội và cơ cấu ñàn bò sữa huyện Ba Vì – Hà Nội: ....................................... 29
4.1.1 Vị trí ñịa lý của huyện Ba Vì ...................................................................... 29
4.1.2. ðiều kiện xã hội của huyện Ba Vì............................................................... 30
4.1.3 Cơ cấu và khả năng sinh sản của ñàn bò sữa Ba Vì..................................... 30
4.2 Kết quả nghiên cứu xác ñịnh một số chỉ tiêu sinh sản trên bò cái ................ 32
4.2.1 Tuổi thành thục về tính ............................................................................... 32
4.2.2 Tuổi ñẻ lứa ñầu........................................................................................... 33
4.2.3 Tỷ lệ ñậu thai của ñàn bò cái sau khi phối giống ......................................... 35
4.2.4. Tỷ lệ ñẻ toàn ñàn ......................................................................................... 37
4.2. 5. Khoảng cách giữa hai lứa ñẻ ....................................................................... 39
4.2. 6. Tỷ lệ ñẻ theo ñộ tuổi ................................................................................... 41
4.2.7. Tỷ lệ ñẻ qua các tháng trong năm................................................................ 43
4.2.8 Tỷ lệ nuôi sống bê ñến 6 tháng tuổi ............................................................ 44
4.3 Kết quả nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở cơ quan sinh dục cái........... 46
4.3.1 Tỷ lệ bò cái mắc bệnh ở cơ quan sinh dục................................................... 46
4.3.2 Tỷ lệ bò mắc bệnh viêm vú lâm sàng .......................................................... 47
4.3.3. Kết quả giám định thành phần và tính mẫn cảm với một số thuốc
kháng ......................................................................................................... 48
4.3.4. Kết quả xác ñịnh tính mẫn cảm của các vi khuẩn phân lập ñược từ sữa
bò bị viêm vú với một số thuốc kháng sinh ................................................. 51
4.3.5. Kết quả xác ñịnh tính mẫn cảm của tập ñoàn vi khuẩn có trong sữa bò
viêm vú với một số thuốc kháng sinh và hoá học trị liệu............................. 53
4.4. Kết quả thử nghiệm một số phác ñồ ñiều trị bệnh viêm vú bò ..................... 55
5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ.............................................................................. 58
5.1 Kết luận ...................................................................................................... 58
5.1.1 Về một số chỉ tiêu sinh sản ......................................................................... 58
5.1.1 Về một số bệnh sản khoa ............................................................................ 58
5.2 ðề nghị....................................................................................................... 59
1. ðặt vấn ñề
Việt Nam là ñất nước ñang phát triển theo con ñường công nghiệp hóa hiện
ñại hóa. Hòa chung vào công cuộc ñổi mới của các ngành, ngành nông nghiệp vốn
chiếm gần 80% dân số cũng ñang từng bước ñi lên. Chăn nuôi bò sữa xuất hiện ở
Việt nam từ những năm ñầu của thế kỉ XX, dưới thời pháp thuộc. Ngay sau khi hòa
bình lập lại,từ năm1954 ñến năm 1960 nhà nước ta bắt ñầu quan tâm ñến phát triển
chăn nuôi, trong ñó có bò sữa.Tuy nhiên chăn nuôi bò sữa thực sự phát triển nhanh
từ năm 2001 sau khi có chủ trương ñẩy mạnh phát triển ngành sữa của Việt Nam
thông qua Quyết ñịnh167/ 2001/Qð/TTgs của Chính Phủ về chính sách phát triển
chăn nuôi bò sữa trong giai ñoạn 2001 / 2010.Tổng ñàn bò sữa của nước ta ñã tăng
từ 41 nghìn con lên 137 nghìn con năm 2010. (theo số liệu của Cục Chăn nuôi).
Những năm gần ñây chăn nuôi bò sữa trở thành ngành xóa ñói giảm cùng kiệt cho
nông dân.Trong khi các nghành khác nông dân ñang gặp khó khăn với hàng loạt
những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì chăn nuôi bò sữa trở thành một ngành
có khả năng sản xuất cao theo hướng công nghiệp không chỉ chăn nuôi trang trại
phát triển mà chăn nuôi nông hộ ñược hình thành và ngày càng phát triển, phục vụ
ñời sống con người. Mức sống tăng lên nhu cầu của người tiêu dùng cũng tăng lên .
Sữa là sản phẩm không thể thiếu ñược trong mỗi gia ñình vì giá trị dưỡng nó ñem
lại nâng cao sức khỏe dân trí và văn minh xã hội. Nắm bắt ñược tầm quan trọng của
vấn ñề này, các công ty thu mua và chế biến sữa ra ñời như công ty sữa quốc tế
IDP, Công ty sữa Vinamik……
Vì với lợi thế là vùng có ñịa hình bán sơn ñịa, diện tích rộng có nguồn ñất
trồng cỏ, thuận lợi giao thông là mạch nối giữa Hà Nội và các tỉnh.Với lợi thế và
tiềm năng sẵn có Ba vì ñang hoàn thiện các mô hình chăn nuôi tiến tới xây dựng
huyện nông thôn mới. ðể góp phần xây dựng nông thôn mới mà trong ñó nông
nghiệp, nông dân, nông thôn ñóng vai trò quan trọng ñược ðảng và Nhà nước ta ñặc
biệt quan tâm và ñã có nhiều cơ chế chính sách. Xuất phát từ thực tế trên,ñể góp
phần phát triển ñàn bò tại Ba Vì, phòng chống dịch bệnh,tăng năng suất trong chăn
nuôi, phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài:
‘Nghiên cứu xác ñịnh một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh sản khoa trên ñàn bò sữa
nuôi tại khu vực Ba Vì TP Hà Nội”
1.2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài
- Xác ñịnh một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn bò sữa nuôi tại một số ñịa
phương thuộc huyện Ba Vì - TP. Hà Nội.
- Xác ñịnh ñược bệnh thường gặp ở cơ quan sinh sản trên ñàn bò sữa tại ñịa
phương.
- Tìm ñược phác ñồ ñiều trị hiệu quả bệnh viêm vú trên ñàn bò sữa nuôi tại
một số ñịa phương trên ñịa bàn huyện Ba Vì - TP. Hà Nội.
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
- Kết quả nghiên cứu của ñề tài về một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn bò sữa sẽ
làm tư liệu cho các cấp quản lý về chuyên môn nắm ñược tình hình chăn nuôi và
khả năng sinh sản của ñàn bò sữa nuôi tại một số ñịa phương trên ñịa bàn huyện Ba
Vì - TP Hà Nội.
- Kết quả nghiên cứu về một số bệnh thường gặp ở trên ñàn bò sinh sản nuôi
tại một số ñịa phương giúp cho việc chẩn ñoán, phân biệt các quá trình bệnh lý
thường gặp và biện pháp ñiều trị kịp thời.
- Kết quả nghiên cứu của ñề tài là cơ sở cho việc ñề ra những chính sách cụ
thể nhằm quản lý, phát triển bảo vệ ñàn bò sữa nuôi tại huyện Ba Vì cả về số lượng
và chất lượng.
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cở sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản
Sinh sản là một phần thuộc tính bẩm sinh của sinh vật nói chung và gia súc
nói riêng. ðó là một quá trình sinh học khá phức tạp và tinh tế nhằm duy trì và bảo
tồn nòi giống và ñảm bảo cho sự tiến hóa của sinh vật. Các nhà chăn nuôi từ lâu ñã
quan tâm tìm hiểu và nghiên cứu về cấu tạo và hoạt ñộng của các cơ quan trong cơ
thể, trong ñó có cơ quan sinh dục của gia súc cái. Bò là ñộng vật sinh sản hữu tính.
ðối với bò sữa thì sinh sản là một chức năng quan trọng ngoài việc duy trì và bảo
tồn nòi giống nó cho ra sản phẩm sữa phục vụ ñời sống con người do vậy việc
nghiên cứu về ñặc ñiểm, chức năng của bộ máy sinh dục bò cái ñể ứng dụng và phát
triển ñầu tư vào sinh sản thì ñó là việc làm cần thiết.
2.2 ðặc ñiểm sinh lý sinh sản của bò cái
2.2.1 ðặc ñiểm, cấu tạo của cơ quan sinh dục bò cái
Cơ quan sinh dục của bò cái ñược chia thành 2 bộ phận : bộ phận sinh dục
bên ngoài và bộ phận sinh dục bên trong.
Bộ phận sinh dục bên ngoài gồm: Âm môn, âm vật, tiền ñình.
Bộ phận sinh dục bên trong bao gồm: Âm ñạo, tử cung, buồng trứng, ống
dẫn trứng.
2.2.1.1 Bộ phận sinh dục bên ngoài
+ Âm môn(Vulva): Nằm dưới hậu môn, phía ngoài có hai môi( Labia vulva)
Nối liền hai môi bằng hai mép( Bima Vulvae)
trên hai môi của âm môn có sắc tố ñen và nhiều tuyến tiết, tuyến tiết chất
nhờn trắng và tuyến tiết mồ hôi.
+ Âm vật(Clitosis) : Giống như dương vật thu nhỏ lại, bên trong có các thể
hồng, trên âm vật có lớp ra tạo mu âm vật, giữ âm vật bẻ gập xuống dưới.
+ Tiền ñình ( Vestibulum vaginae sinus progentalis): Là giới hạn giữa âm
môn và âm ñạo. Trong tiền ñình có màng trinh, nằm ở trước âm ñạo. Màng trinh
gồm các sợi cơ ñàn hồi ở giữa, do hai lớp niêm mạc giáp lại thành một nếp. Tiền
ñình có một sợi tuyến xếp chéo hướng về âm ñạo.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©