Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
a, Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới
 Trong những năm 1943-1954
- Đầu 1943, ban thường vụ TW Đảng thông qua bản “Đề cương văn hoá Việt Nam”  xác định lĩnh vực văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá) của CMVN
 đề ra 3 nguyên tắc của nền văn hoá mới: Dân tộc hoá, Đại chúng hoá, Khoa học hóa  có tinh dân tộc về hình thức, dân chủ về nội dung.
 là bản Tuyên ngôn, cương lĩnh của Đảng về văn hoá trước CMT8  tác động sâu rộng.
- Ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, HCM đã trình bày 2 nhiệm vụ cấp bách về văn hoá:
Cùng vs diệt giặc đói phải diệt giặc dốt.
Chế độ thực dân đã hủ hoá dân tộc VN  giáo dục lại nhân dân: cần, kiệm, liêm, chính.
=> Vậy nhiệm vụ đầu tiên là: Chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân  Vĩ đại ở tầm nhìn, độ chính xác, tính thời sự.



Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©