quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật bắc ninh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Danh mục bảng vii
1 MỞ ðẦU 1
1. 1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 3
2.1 Cơ sở lý luận 3
2.1.1 Một số khái niệm có liên quan 3
2.1.2 Nguyên tắc quản lý tài chính tại trường cao ñẳng công lập 6
2.1.3 Mục tiêu quản lý tài chính tại trường cao ñẳng công lập 7
2.1.4 Nội dung chủ yếu của công tác quản lý tài chính tại trường cao ñẳng
công lập 7
2.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý tài chính tại trường cao ñẳng
công lập 14
2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 16
2.2.1 Quản lý tài chính cơ sở giáo dục công lập của một số nước trong khu vực 16
2.2.2 Bài học kinh nghiệm trong quản lý tài chính ở một số cơ sở giáo dục
công lập ở Việt Nam 18
2.2.3 Một số công trình nghiên cứu liên quan 19

3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU 21
3.1 ðặc ñiểm về Trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 21
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 21
3.1.2 Nhiệm vụ của nhà trường 21
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của nhà trường 23
3.1.4 Tình hình nhân sự của trường Cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 25
3.1.5 Quy mô và ngành nghề ñào tạo của trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ
thuật Bắc Ninh 27
3.2 Phương pháp nghiên cứu 29
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29
3.2.2 Phương pháp phân tích 30
3.2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 30
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31
4.1 Thực trạng về quản lý tài chính tại trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ
thuật Bắc Ninh 31
4.1.1 Lập dự toán thu chi tại trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 31
4.1.2 Tổ chức thực hiện thu chi 37
4.1.3 Thực trạng công tác kiểm tra giám sát thu chi tại trường cao ñẳng
nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 62
4.1.4 Thực trạng công tác quyết toán thu chi tài chính tại trường cao ñẳng
nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 62
4.2 ðánh giá công tác quản lý tài chính của trường cao ñẳng nghề kinh tế
kỹ thuật Bắc Ninh 64
4.2.1 Những kết quả ñạt ñược 64
4.2.2 Những hạn chế tồn tại và những nguyên nhân 68
4.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến công tác quản lý tài chính tại trường cao
ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 70
4.3 ðịnh hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính tại
trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 73
4.3.1 ðịnh hướng phát triển của trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh 73
4.3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại trường cao ñẳng nghề kinh
tế kỹ thuật Bắc Ninh 76
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90
5.1 Kết luận 90
5.2 Một số kiến nghị với nhà nước 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
PHỤ LỤC 96
1. MỞ ðẦU
1. 1 Tính cấp thiết của ñề tài
Quản lý tài chính luôn ñược coi là một nhiệm vụ quan trọng, quyết ñịnh ñến
sự sống còn của mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân. ðối với các trường cao ñẳng nghề,
hoạt ñộng quản lý tài chính không chỉ góp phần ñảm bảo thực hiện tốt các nguyên
tắc, quy ñịnh về quản lý tài chính trong ðVSN có thu, mà còn góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt ñộng của nhà trường nói chung. Việc quản lý tài chính, nếu ñược diễn
ra một cách có hiệu quả, sẽ có thể trực tiếp ảnh hưởng tốt ñến chất lượng ñào tạo
của trường, nâng cao vị thế của trường, và góp phần tích cực vào việc cải thiện ñời
sống cán bộ công nhân viên của trường.
Trong thời gian gần ñây, khi sức ép lên việc cân ñối NSNN ngày càng có khả
năng nặng thêm, các trường công lập nói chung, và trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ
thuật nói riêng ñang ñứng trước những thách thức lớn trong việc tự chủ trong quản
lý tài chính của ñơn vị. Tìm ra các biện pháp nhằm cải thiện công tác quản lý tài
chính ở các trường nghề kinh tế kỹ thuật ñã và ñang thực sự là một nội dung quan
trọng nhằm ñể trả lời các câu hỏi sau:
Thứ nhất, thực trạng quản lý các nguồn thu của trường cao ñẳng nghề kinh tế
kỹ thuật công lập như thế nào? Cụ thể, công tác lập dự toán ñối với các nguồn thu
diễn ra như thế nào? Việc thực hiện quản lý các nguồn thu như thế nào? Kết quả
thực hiện các nguồn thu ñó ra sao? Việc giám sát, ñánh giá công tác quản lý nguồn
thu ñược thực hiện như thế nào và kết quả ra sao?
Thứ hai, công tác quản lý chi tài chính ở trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ
thuật công lập ñang diễn ra như thế nào? Về cụ thể, việc lập kế hoạch chi ñược diễn
ra như thế nào? Thực hiện chi ñược tiến hành ra sao? Kết quả chi và việc thực thi
giám sát, ñánh giá công tác quản lý chi tài chính ở trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ
thuật công lập ra sao?
Thứ ba, thực trạng cân ñối thu chi tại trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật
công lập ra sao? Tiềm năng phát triển của mức ñộ tự ñảm bảo cân ñối thu chi ở
trường cao ñẳng nghề kinh tế kỹ thuật công lập trong tương lai như thế nào?


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©