giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ khí quang trung

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. ðối tượng nghiên cứu 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3
2.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 3
2.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 3
2.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 5
2.1.3. Nguyên tắc huy ñộng vốn kinh doanh. 12
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 12
2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 12
2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 15
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng vốn. 22
2.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp. 22
2.3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 25
2.4. Nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 28
2.4.1. Sự cân thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 28
2.4.2. Các hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 29
3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
3.1. Tình hình phát triển của công ty TNHH Nhà nước một thành viên
cơ khí Quang trung. 32
3.1.1. Khái quát về công ty. 32
3.1.2. Các chính sách kế toán tài chính tại công ty. 40
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 41
3.2.1. Khung lý thuyết. 41
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 41
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 44
4.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Nhà nước
một thành viên cơ khí Quang Trung. 44
4.1.1. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty. 44
4.1.2. Thực trạng về vốn và tình hình sử dụng vốn tại công ty 47
4.1.3 ðánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH
Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. 72
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH
Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. 76
4.2.1. Những ñịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
công ty TNHH NN một thành viên cơ khí Quang Trung. 76
4.2.2. Một số giải pháp ñề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn của công ty TNHH Nhà nước một thành viên
cơ khí Quang Trung ( từ năm 2013-2015) 77
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91
5.1. Kết luận. 91
5.2. Kiến nghị. 92
5.2.1. Kiến nghị với công ty. 92
5.2.2. Kiến nghị với nhà nước. 93
5.2.3. Kiến nghị với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 96
1. MỞ ðẦU
1.1.Tính cấp thiết của ñề tài
ðối với mỗi doanh nghiệp ñể tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh
doanh nào ñó cũng phải có vốn. Vốn là ñiều kiện tiên quyết có ý nghĩa quan
trọng ñối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn là một trong số các
yếu tố không thể thiếu ñối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi
doanh nghiệp mà nó còn là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết ñịnh
trong quá trình hoạt ñộng và phát triển của doanh nghiệp. Vấn ñề ñặt ra là
muốn tối ña hoá lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì ñể tổ
chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên cơ khí Quang
Trung là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ
công thương) ñược thành lập theo quyết ñịnh số 84/2004/Qð-BCN ngày
31/08/2004 của bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty ñã không ngừng mở rộng
quy mô hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tối ña hoá lợi nhuận, ñặc biệt trong
nền kinh tế thị trường vấn ñề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh là rất bức thiết, nó quyết ñịnh ñến khả năng cạnh tranh và vị thế của
công ty trong tương lai.
ðã có rất nhiều công trình, sách báo ñề cập tới vấn ñề nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn, song trong nhận thức và trong thực tiễn, vẫn còn rất nhiều nội
dung phải tiếp tục ñược bàn luận và giải ñáp. Với mong muốn tiếp tục tìm
hiểu vấn ñề này và sau khi nghiên cứu, khảo sát tại Công ty trách nhiệm hữu
hạn Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung tui muốn góp phần cùng
công ty lựa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh,
tui ñã lựa chọn ñề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công
ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung ”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Nhà
nước môt thành viên Cơ khí Quang Trung, trên cơ sở ñó, xây dựng những giải
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
ðể ñạt ñược mục tiêu chung, ñề tài tập trung giải quyết một số mục tiêu
cụ thể sau :
- Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
- ðánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Nhà
nước một thành viên Cơ khí Quang trung.
- ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang trung.
1.3. ðối tượng nghiên cứu
Phù hợp với mục ñích nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu việc tổ
chức, quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung
trong những năm tới.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
- ðịa ñiểm nghiên cứu : ðề tài ñược nghiện cứu tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung, ñịa chỉ tại Số 360,
ñường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội.
- Thời gian nghiên cứu : ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ tháng 6/2011
ñến 12/2012. Do ñó, các dữ liệu, thông tin tập trung trong khoảng thời gian từ
năm 2009 ñến năm 2011.
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
2.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh
Vốn là yếu tố cơ bản và là tiền ñề không thể thiếu của quá trình sản
xuất, kinh doanh. Muốn tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh
nào cũng cần có vốn kinh doanh. Vốn ñược dùng ñể mua sắm các yếu tố
ñầu vào của quá trình sản xuất như : sức lao ñộng, ñối tượng lao ñộng và tư
liệu lao ñộng.
Vốn kinh doanh thường xuyên vận ñộng và tồn tại dưới nhiều hình thức
khác nhau trong các khâu của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Nó có thể là
tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành
phẩm… khi kết thúc một vòng luân chuyển thì vốn kinh doanh lại trở về hình
thái tiền tệ. Như vậy, với số vốn ban ñầu, nó không chỉ ñược bảo tồn mà còn
ñược tăng lên do hoạt ñộng sản xuất kinh doanh có lãi.
Trong thực tế có rất nhiều khái niệm về vốn, xuất phát từ cách nhìn
nhận về vốn từ những góc ñộ khác nhau. Sự khái quát về phạm trù vốn thành
phạm trù tư bản của C.Mác ñã bao hàm ñầy ñủ bản chất và tác dụng của vốn :
“ Vốn là giá trị mang lại giá trị thặng dư, là một yếu tổ ñầu vào của quá trình
sản xuất” .
Theo P.A Samuelson- nhà kinh tế học theo trường phái tân cổ ñiển : “
Vốn là hàng hóa ñược sản xuất ra ñể phục vụ cho quá trình sản xuất mới, là
ñầu vào của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” [21].
Như vậy có thể hiểu vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện
bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản ñược huy ñộng, sử dụng vào hoạt ñộng
sản xuất kinh doanh nhằm mục ñích sinh lời. [13].
ðể quản lý và phân biệt vốn kinh doanh với các loại vốn khác ta cần
tìm hiểu về ñặc ñiểm của vốn kinh doanh.
Vốn kinh doanh ñại diện cho một lượng tài sản nhất ñịnh, ñiều này có
nghĩa là vốn biểu hiện bằng giá trị tài sản hữu hình và vô hình như nhà xưởng
máy móc, thiết bị, chất xám thông tin ...Cùng với sự phát triển của nền kinh tế
thị trường và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì tài sản vô hình ngày càng
phát triển phong phú và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra khả năng sinh
lời của doanh nghiệp như : nhãn hiệu, bản quyền phát minh sáng chế, bí quyết
công nghệ ...
Vốn phải ñược vận ñộng sinh lời ñạt mục tiêu kinh doanh. Vốn ñược
biểu hiện bằng tiền, ñể biến thành vốn thì ñồng tiền ñó phải ñược vận ñộng
sinh lời. Trong quá trình vận ñộng vốn có thể thay ñổi hình thái biểu hiện,
nhưng ñiểm xuất phát và ñiểm cuối cùng của vòng tuần hoàn phải là ñồng
tiền. ðồng tiền phải quay về nơi xuất phát với giá trị lớn hơn, ñó là mục tiêu
kinh doanh lớn nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Vốn phải ñược tích tụ tập trung ñến một lượng nhất ñịnh mới có thể
phát huy ñược tác dụng ñể ñầu tư vào sản xuất kinh doanh, ñiều này cho thấy
ñể có thể sử dụng vốn một cách có hiệu quả ñòi hỏi các doanh nghiệp phải
tính toán chính xác lượng vốn cần sử dụng tránh tình trạng thiếu vốn doanh
nghiệp sẽ rơi vào thế bị ñộng hay thừa vốn sẽ ảnh hưởng nhiều ñến chi phí
cơ hội trong quá trình sử dụng vốn, không thể quay vòng vốn nhanh. Vì vậy
các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào tiềm năng sẵn có của mình mà còn
phải tìm cách huy ñộng thu hút vốn từ nhiều nguồn khác nhau như: góp vốn
liên doanh, vay nợ, phát hành cổ phiếu ...
Vốn có giá trị về mặt thời gian: Thông qua ñặc ñiểm này các doanh
nghiệp phải lưu ý ñến ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như lạm phát , tình
hình phát triển kinh tế và ñặc biệt là phải tính toán vòng quay của vốn một các
hợp lý.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©