nghiên cứu giải pháp marketing nhằm Ðẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội Ðịa của công ty cổ phần may hồ gươm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU ....................................................................................................... 1
1.1 Tính cấp thiết ñề tài...................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu chung......................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể......................................................................................... 2
1.3. ðối tượng nghiên cứu.................................................................................. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................... 3
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.............................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................... 4
2.1.1. Những vấn ñề cơ bản về marketing .......................................................... 4
2.1.2. Nội dung về nghiên cứu giải pháp marketing ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ..... 6
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng marketing ñẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm của doanh nghiệp.................................................................................... 17
2.2. Cơ sở thực tiễn .......................................................................................... 23
2.2.1. Khái quát ñặc ñiểm và tình hình ngành dệt may Việt Nam ..................... 23
2.2.2. Các kinh nghiệm về giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm trong nước .............................................................................................. 25
2.2.3. Các kinh nghiệm về giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm của các nước trên thế giới ....................................................................... 30
2.2.4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu trước ñây về giải pháp marketing dệt may 33
2.2.5. Các bài học rút ra từ cơ sở lý luận và thực tiễn ....................................... 35
3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............ 36
3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần may Hồ Gươm ................................. 36
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty........................................ 36
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty ........................................................ 41
3.1.3. ðặc ñiểm tổ chức sản xuất kinh doanh.................................................... 45
3.1.4. ðặc ñiểm về lao ñộng của công ty .......................................................... 48
3.1.5. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty ............................................. 52
3.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 54
3.2.1 Khung lý thuyết....................................................................................... 54
3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin............................................................... 54
3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu ....................................................................... 56
3.2.4 Phương pháp phân tích ............................................................................ 56
3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu dùng cho nghiên cứu.................................................... 57
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................................... 59
4.1. Thực trạng giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị
trường nội ñịa của CTCP may Hồ Gươm ......................................................... 59
4.1.1. ðặc ñiểm thị trường nội ñịa của sản phẩm dệt may ................................ 59
4.1.2. Các hoạt ñộng marketing........................................................................ 63
4.2. Kết quả và hiệu quả hoạt ñộng marketing của CTCP may Hồ Gươm ở thị
trường nội ñịa................................................................................................... 83
4.2.1. Kết quả về doanh thu tiêu thụ và thị phần sản phẩm dệt may.................. 83
4.2.2. Hiệu quả hoạt ñộng marketing của CTCP may Hồ Gươm ...................... 86
4.2.3. ðánh giá của khách hàng........................................................................ 86
4.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng marketing của CTCP may
Hồ Gươm ......................................................................................................... 90
4.3.1. Môi trường vĩ mô ................................................................................... 90
4.3.2. Môi trường ngành dệt may ..................................................................... 96
4.3.3. Môi trường nội bộ CTCP may Hồ Gươm ............................................. 101
4.4. ðánh giá hoạt ñộng marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của CTCP
may Hồ Gươm ở thị trường nội ñịa ................................................................ 102
4.4.1 Thành tựu .............................................................................................. 103
4.4.2. Những hạn chế ..................................................................................... 104
4.4.3. Nguyên nhân hạn chế ........................................................................... 106
4.4.4. Phân tích SWOT của công ty................................................................ 107
4.5. Một số giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của CTCP
may Hồ Gươm tại thị trường nội ñịa .............................................................. 110
4.5.1 ðịnh hướng phát triển của CTCP may Hồ Gươm .................................. 110
4.5.2. Một số giải pháp marketing nhằm thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm của CTCP
may Hồ Gươm tại thị trường nội ñịa .............................................................. 111
4.5.3. Dự kiến chi phí hoạt ñộng marketing và doanh thu năm 2014 của CTCP
may Hồ Gươm ............................................................................................... 124
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 125
5.1. Kết luận................................................................................................... 125
5.2. Một số kiến nghị..................................................................................... 127
5.2.1. ðối với Nhà Nước ................................................................................ 127
5.2.2. ðối với Tập ñoàn dệt may Việt Nam ( Vinatex ) .................................. 127
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 128
PHỤ LỤC ...................................................................................................... 130
1.1 Tính cấp thiết ñề tài
Từ khi ñổi mới ñất nước cho ñến nay, ñất nước ta ñã ñạt ñược nhiều thành
tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Cùng với sự phát
triển của ñất nước các doanh nghiệp cũng không ngừng vươn lên, tự mình làm
chủ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Tự tạo vốn, tự lập chiến lược kinh doanh, kế
hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với ñặc ñiểm của công ty mình và thoả mãn
tốt nhất nhu cầu của thị trường. Có thể nói cơ chế thị trường ñã tạo ra rất nhiều
cơ hội cho doanh nghiệp, tạo cho doanh nghiệp tính tự chủ trong khai thác cơ
hội kinh doanh nhưng nó cũng ñem ñến không ít những khó khăn.Vì thế muốn
thu ñược lợi nhuận cao các công ty phải bằng mọi cách thu hút khách hàng về
phía mình mà không phải doanh nghiệp nào cũng thành công trong việc tiếp cận
thị trường và dành thắng lợi trong cạnh tranh. Vì vậy các công ty phải thiết lập
giải pháp marketing trong quá trình hoạt ñộng của mình. Cuộc chạy ñua ñang
sôi nổi hơn lúc nào hết. Phần thắng thuộc về những công ty có giải pháp kinh
doanh ñúng ñắn, trong ñó có giải pháp về marketing. Vì trong cơ chế thị trường,
ñể doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ñược thì doanh nghiệp phải có giải
pháp marketing hiệu quả như là cầu nối liền giữa doanh nghiệp với thị trường.
Và các doanh nghiệp dệt may cũng không nằm ngoài cuộc ñua ñó.
Tuy nhiên, việc khai thác mọi tiềm năng vốn có của ngành dệt may nước
nhà vẫn chưa ñược khai thác triệt ñể. Mặt khác, năng lực cạnh tranh của ngành
tuy có tăng nhưng vẫn chưa thực sự có ñược sức cạnh tranh mang tầm quốc tế.
Sức cạnh tranh kém khiến khả năng mở rộng thị trường của ngành cũng như của
chính các doanh nghiệp dệt may còn nhiều hạn chế. Hiện nay, Việt Nam ñang
diễn ra tình trạng nhiều sản phẩm của các công ty có chất lượng tốt, giá rẻ nhưng
lại khó cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường cả nước ngoài lẫn nội
ñịa. Không trở thành nổi bật là do doanh nghiệp chưa có chiến lược kinh doanh
một cách rõ ràng ñể tận dụng ưu thế linh hoạt của mình. Ngoài ra, nhiều doanh
nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc về môi trường, khả năng
xây dựng chiến lược marketing thực thi và khả năng quyết ñịnh chiến lược sản
phẩm, giá cả, kênh phân phối, ñội ngũ bán hàng còn yếu.
Với mong muốn giải quyết ñược phần nào những khó khăn trong xây
dựng các giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của ngành dệt
may. Xuất phát từ lý do trên tui tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu giải
pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội ñịa của
Công ty Cổ phần May Hồ Gươm” cho luận văn của mình.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng các giải pháp marketing về tiêu thụ sản
phẩm ở thị trường nội ñịa của công ty, hoàn thiện một số giải pháp marketing
nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội ñịa của Công ty cổ phần may Hồ Gươm.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hoàn thiện hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp
marketing của các doanh nghiệp trong ngành may.
- Phân tích thực trạng giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm ở thị trường
nội ñịa của Công ty cổ phần may Hồ Gươm
- Hoàn thiện một số giải pháp marketing nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm ở thị trường nội ñịa của Công ty cổ phần may Hồ Gươm.
1.3. ðối tượng nghiên cứu
Giải pháp marketing về tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội ñịa, các vấn ñề
liên quan ñến giải pháp marketing và các giải pháp hoàn thiện marketing nhằm
ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội ñịa của công ty.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung: Các vấn ñề lý luận và thực tiễn về giải pháp
marketing về tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội ñịa của Công ty cổ phần may
Hồ Gươm.
- Phạm vi về không gian: Công ty cổ phần may Hồ Gươm.
- Phạm vi về thời gian: ðề tài nghiên cứu các số liệu thu thập trong 3 năm
(2010-2012), thời gian nghiên cứu từ tháng 4-2011 ñến tháng 4 năm 2013.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©