Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất 4 - Amino - 4H-1,2,4-triazol

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ xa xưa đến nay thuốc luôn chiếm một vị trí quan trọng trong vấn đề
chăm sóc sức khỏe con người. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật
và công nghệ, bên cạnh các thuốc có nguồn gốc thiên nhiên và vi sinh, thuốc
có nguồn gốc tổng hợp hóa dược ngày càng đóng một vai trò quan trọng và
chiếm một lượng lớn trong tổng số các thuốc được sử dụng.
Trong lĩnh vực tổng hợp thuốc, để nhanh chóng tạo ra được các thuốc
mới, các nhà nghiên cứu thường dựa trên cấu trúc của các chất đang được sử
dụng làm thuốc hay các chất có tác dụng dược lý có và triển vọng cao để tạo
ra các chất mới đoán có tác dụng tốt hơn, ít độc hơn và có hiệu quả hơn
trong điều trị.
Trong những năm gần đây, triazol và các dẫn chất là một dãy chất hữu cơ
đã được nghiên cứu một cách có hệ thống về mặt hóa học cũng như tác dụng
sinh học. Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và trong nước đã công bố
cho thấy các dẫn chất triazol có các tác dụng đáng quan tâm như: kháng nấm,
kháng khuẩn kháng virus và chống ung thư [2], [4], [7], [11], [14], [16-23],
[25], [27-30], [33], [35-42], [45-47], [49]. Trong số các dẫn chất triazol thì
các dẫn chất azomethin của 4-amino-4-H-1,2,4-triazol với các aldehyd thơm
đã được chú ý nghiên cứu, kết quả cho thấy các dẫn chất này có tác dụng sinh
học đáng quan tâm.
Tiếp tục hướng nghiên cứu về tổng hợp hóa học và tác dụng sinh học của
các dẫn chất triazol, chúng tui thực hiện đề tài “ Tổng hợp và thử hoạt tính
sinh học một số dẫn chất 4-amino-4H-1,2,4-triazol” với các mục tiêu
nghiên cứu sau đây:
1. Tổng hợp 4-amino-4H-1,2,4-triazol và một số dẫn chất của chất này.
2. Thử sàng lọc tác dụng sinh học của một số chất tổng hợp được.
Với mục tiêu trên, chúng tui hy vọng đề tài này sẽ là một phần đóng góp
nhỏ vào việc nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao của
dãy dẫn chất 4-amino-4H-1,2,4-triazol.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
1.1. TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÁC DẪN CHẤT TRIAZOL
Các dẫn chất triazol đã được nghiên cứu có hệ thống về mặt hóa học
cũng như tác dụng sinh học. Rất nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp và thử
tác dụng sinh học của các dẫn chất triazol đã cho thấy các dẫn chất thuộc họ
này có tác dụng sinh học phong phú, đa dạng và đã được sử dụng có hiệu quả
trong điều trị. Một số tác dụng sinh học chính có thể kể đến như sau: tác dụng
kháng nấm, tác dụng khuẩn, tác dụng kháng ung thư, tác dụng kháng virus.
1.1.1. Tác dụng kháng khuẩn
Tác dụng kháng khuẩn của các dẫn chất triazol đã được nhiều nhà khoa
học quan tâm nghiên cứu.
Đầu tiên, phải kể đến công bố của B.M. Volynskii cùng các cộng sự [17]
vào năm 1971, đã phát hiện 2 dẫn chất của 4-amino-4H-1,2,4-triazol với 5-
nitro-furfural có tác dụng kháng khuẩn là furazonal và furacylin:
N
N
N
N CH
O
NO
2
Furazonal
N
N
N
N CH CH
HC
Furac
ylin
O
NO
2
Furazonal là hoạt chất có phổ kháng khuẩn rộng, tác dụng trên các chủng
vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Salmonella
Typhi, Proteus vulgaris và streptococcus pneumonia kể cả những chủng đã
kháng sulfamid và kháng kháng sinh. Ở Liên Xô (cũ) furazonal đã được dùng
điều trị lỵ trực trùng [42].
Tiếp theo đó, vào năm 1975, J. R. Bhuben [17] đã công bố 3-amino-
1H-1,2,4-triazol có tác dụng kháng vi khuẩn gram (-):
Công thúc cấu tạo của
3-amino-1H-1,2,4-triazol:
N
N N
H
NH
2
Các dẫn chất của 4-amino-3H-1,2,3-triazol cũng có tác dụng sinh học
như kháng khuẩn, kháng nấm. Kết quả này được P. L. Perrarinl [17] phát hiện
năm 1975 và năm 1978 đó là các chất:
N
N
NH
R H
N
N N CH
3
R: C
6H5 , COOH
N
N
N
H
3C N
(C2H5)2
SO
2 R
R: H
, CH3O
Năm 1994, F. Ozkanli và cộng sự [36] đã phát hiện một số dẫn chất của
1-H-1,2,4-triazol acetamid có tác dụng kháng khuẩn khá mạnh đối với các
chủng vi khuẩn: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli và một số vi nấm: C.albicans, C.parapsilosis, C.pseudotro
picalis và C.stellatoided.
Tác dụng kháng khuẩn của các dẫn chất 3-[4H-(1,2,4)-triazolyl]-2-aryl-
1,3-thiazolidin-4-on cũng đã được H. S. Patel công bố trong nghiên cứu năm
2008 [37].
Theo đó các dẫn chất tổng hợp được thử nghiệm trên 2 chủng vi khuẩn
Gr(+) (B.subtilis, S.aureus) và 3 chủng vi khuẩn Gram (-) (K.promioe, S.typhi
và E.coli). Kết quả cho thấy một số chất thử nghiệm thể hiện hoạt tính kháng
khuẩn tốt hơn chất đối chứng tetracyclin.
NN
N C
C S
N
H
R
O
Năm 2009, A. Demirbas và các cộng sự [20] đã tổng hợp và thử tác dụng
kháng khuẩn của các dẫn chất 1,3,4-thiadiazol-2-ylmethyl-1,2,4-triazol.
Kết thúc công trình nghiên cứu này, các tác giả đã chỉ ra rằng các dẫn
chất của 1,3,4-thiadiazol-2-ylmethyl-1,2,4-triazol có tác dụng rất tốt trên các
vi khuẩn như: Escherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis, Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©