Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất thiazolidin -2,4-dion

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CH NG T NG QU N ...................................................................................2
Tác dụng sinh học của thiazolidindion...........................................................2
Độc tính tế bào.........................................................................................2
1.1.2. Tác dụng ức chế enzym histon deacetylase..............................................5
3 Một số tác dụng khác của thiazolidindion..............................................12
2 Một số phản ứng sử dụng trong tổng hợp dẫn chất thiazolidindion .............14
2 Phương pháp tổng hợp thiazolidin-2,4-dion............................................14
2 2 Phản ứng thế SN2 ..................................................................................15
2 3 Phản ứng ngưng tụ ................................................................................15
CH NG 2 NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ, NỘI DUNG VÀ PH NG PHÁP
NGHIÊN CỨU......................................................................................................17
2 Nguyên vật liệu, thiết bị ...............................................................................17
2 2 Thiết bị, công cụ ..........................................................................................17
2 3 Nội dung nghiên cứu ...................................................................................19
2 4 Phương pháp nghiên cứu .............................................................................19
2 4 Tổng hợp hóa học và kiểm tra độ tinh khiết...........................................19
2 4 2 Xác định cấu trúc ..................................................................................20
2 4 3 Thử tác dụng độc tính tế bào in vitro .....................................................20
2 4 4 Đánh giá mức độ giống thuốc của các dẫn chất tổng hợp được.............21
3 Hóa học.......................................................................................................22
3 Tổng hợp hóa học..................................................................................22
3 2 Kiểm tra độ tinh khiết............................................................................32
3 3 Xác định cấu trúc ..................................................................................33
3 2 Thử tác dụng kháng tế bào ung thư của các chất được tổng hợp ..................38
3 3 Bàn luận......................................................................................................39
3 3 Tổng hợp hóa học..................................................................................39
3 3 2 Tác dụng kháng tế bào ung thư..............................................................41
KẾT LU N VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................................43
TÀI LIỆU TH M KHẢO
PHỤ LỤC
Thiazolidindion (TZD) và các dẫn chất đã được biết đến có tác dụng chống
đái tháo đường nhờ hoạt hóa thụ thể peroxisom proliferator activated receptor
gamma và ức chế protein tyrosin phosphat 1B [13,14]. Một số thuốc điều trị đái
tháo đường týp 2 dựa trên khung TZD vẫn đang được sử dụng trên thị trường như
Pioglitazon [2, 17].
Bên cạnh đó, các hợp chất TZD còn được nghiên cứu khai thác các tác dụng
khác như tác dụng kháng khuẩn [6], kháng nấm [7,8], chống oxi hóa tế bào [18].
Đặc biệt trong thời gian gần đây, các nghiên cứu về dẫn chất của TZD thường
hướng tới hoạt tính kháng trên các dòng tế bào ung thư: ung thư phổi, ung thư vú,
ung thư gan và một số dòng tế bào khác [12,26,28]. Các tác giả đã thiết kế công
thức mới của TZD, trong đó nhóm TZD đóng vai trò ức chế enzym histon
deacetylase (một enzym quan trọng trong quá trình hình thành các tế bào ung thư)
[26]. Kết quả thu được rất khả quan khi so sánh với một số chất chống ung thư hiện
hành.
Từ các kết quả nghiên cứu trên, nhằm mục đích tìm kiếm thêm các dẫn chất
thiazolidindion triển vọng, chúng tui thực hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp và thử
tác dụng sinh học của một số dẫn chất thiazolidin-2,4-dion” với các mục tiêu
sau:
1. Tổng hợp N-(2-(4-((2,4-dioxothiazolidin-5-yliden)methyl)phenoxy)ethyl)
benzensulfonamid và một số dẫn chất.
2. Thử độc tính tế bào của các chất tổng hợp được.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©