Thực trạng công tác tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán Thăng Long

Download miễn phí Thực trạng công tác tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán Thăng Long

PHẦN I 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Chứng khoán Thăng Long 1

1. Lịch sử hình thành và phát triển 1

2. Tư cách pháp nhân: 1

3. Triết lý và nguyên tắc kinh doanh 2

4. Mục tiêu hoạt động: 3

5. Các lĩnh vực hoạt động: 3

5.1. Môi giới chứng khoán 3

5.2. Tư vấn đầu tư chứng khoán 4

5.3. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 4

5.4. Đăng ký và lưu ký chứng khoán. 4

5.5. Dịch vụ bổ trợ: 4

6. Quá trình phát triển: 6

7. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yêú trong những năm gần đây 6

8/ Cơ cấu doanh thu: 7

Bảng 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty Chứng khoán Thăng Long năm 2005 và 2006 8

9/ Hệ thống chi nhánh của Công ty Chứng khoán Thăng Long trên toàn quốc 8

II. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty Chứng khoán Thăng Long 8

1. Lĩnh vực kinh doanh, nhiệm vụ kinh doanh 8

1.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán : 9

1.2. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: 10

1.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: 10

1.4. Nghiệp vụ tư vấn cổ phần hoá đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá: 11

1.5. Nghiệp vụ tư vấn niêm yết: 12

1.6. Nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp: 12

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 13

3. Lao động: 14

4. Vốn kinh doanh: 14

5. Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 16

6.1 Các điểm mạnh trong hoạt động của công ty chứng khoán: 18

6.2/Các điểm còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán: 19

PHẦN II 21

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 21

I. Thực trạng công tác tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 21

1. Thị trường và khách hàng mục tiêu 21

2. Kết quả đạt được 23

3. Quá trình thực hiện tư vấn cổ phần hoá của Công ty 24

3.1. Nội dung tư vấn cổ phần hoá 25

3.2. Quy trình thực hiện của công tác tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 27

4. Quá trình tiến hành tư vấn, bán đấu giá cổ phần cho Công ty Vận tải Biển Bắc (NOSCO) 37

II. Đánh giá tổng quát về việc thực hiện tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 51

1. Những kết quả tích cực 51

3. Nguyên nhân hạn chế 53

PHẦN III 56

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 56

1. Những thuận lợi 56

1.1 Quá trình cổ phần hoá diễn ra mạnh mẽ 56

1.2 Uy tín đã có của Công ty và các lợi thế xuất phát từ Ngân hàng TMCP Quân Đội 56

1.3 Sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam 57

2. Những khó khăn 57

3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn cổ phần hoá của Công ty Chứng khoán Thăng Long 57

3.1 Tăng số lượng chuyên viên và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên tư vấn 57

3.2/ Hoàn thiện Quy trình tư vấn cổ phần hoá 61

3.4 Tổ chức phối hợp thực hiện chặt chẽ với các bộ phận, cơ quan liên quan 63

3.5 Xúc tiến gia tăng số lượng khách hàng 64

Kết luận 67

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cổ phần hoỏ, hợp đồng kinh tế, dự toỏn chi phớ tư vấn được hoàn thành (cú ý kiến phờ chuẩn của Lónh đạo Cụng ty), gửi tới khỏch hàng để thống nhất.
Sau khi đạt được thống nhất về cỏc nội dung hợp đồng và mức phớ tư vấn. Hai bờn tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế. hợp đồng kinh tế cần được khỏch hàng ký trước.
Tập hợp thụng tin, số liệu
Để thực hiện tư vấn cổ phần hoỏ cho khỏch hàng, yờu cầu cỏc chuyờn viờn thực hiện cần lập Kế hoạch thực hiện hàng tuần để gửi khỏch hàng và bỏo cỏo cú thẩm quyền.
Định kỳ hàng tuần (hay hai tuần) một lần bỏo cỏo về tiến trỡnh thực hiện cổ phần hoỏ và vướng mắc gặp phải khi thực hiện cổ phần hoỏ cho khỏch hàng.
Tập hợp cỏc thụng tin và hồ sơ phỏp lý của doanh nghiệp.
Gửi Danh mục hồ sơ phỏp lý thu thập cho khỏch hàng để khỏch hàng chuẩn bị trước;
Tõp hợp Hồ sơ phỏp lý theo danh mục.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Tập hợp Danh sỏch lao động của doanh nghiệp
Gửi Danh mục hồ sơ lao động cần thu thập cho khỏch hàng để khỏch hàng chuẩn bị trước;
Tập hợp Hồ sơ về lao động theo danh mục, theo chỉ tiờu yờu cầu, theo mẫu biểu Lao động gửi khỏch hàng.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ
Tập hợp cỏc Bỏo cỏo Tài chớnh và Bỏo cỏo Quyết toỏn thuế của doanh nghiệp.
Gửi Danh mục tài liệu cần thu thập cho khỏch hàng để khỏch hàng chuẩn bị trước:bao gồm cả diện tớch đất được giao hay thuờ, hồ sơ về cụng nợ (đặc biệt là cỏc khoản nợ tồn đọng, nợ khụng cú khả năng thu hồi, cỏc khoản nợ đó xử lý theo chế độ trước thời điểm xỏc định giỏ trị doanh nghiệp); hồ sơ về cỏc tài sản khụng cần dựng, vật tư hàng hoỏ ứ đọng, kộm, mất phẩm chất, tài sản hỡnh thành từ nguồn quỹ khen thưởng phỳc lợi; hồ sơ về cỏc cụng trỡnh đầu tư xõy dựng cơ bản dở dang; hồ sơ về cỏc khoản vốn đầu tư khỏc
Tập hợp cỏc tài liệu về tài chớnh - kế toỏn theo danh mục.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Đỏnh giỏ sơ bộ cỏc bỏo cỏo tài chớnh
Vào số liệu kế toỏn theo yờu cầu;
Đỏnh giỏ sơ bộ cỏc chỉ tiờu tài chớnh của khỏch hàng.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Xỏc định giỏ trị thực tế doanh nghiệp
Xỏc định giỏ trị tài sản
* Phõn loại, kiờm kờ, đỏnh giỏ tài sản.
Lờn danh mục cỏc tài sản để chuẩn bị kiểm kờ, đỏnh giỏ thực tế;
Khảo sỏt thực tế, đối chiếu với số liệu sổ sỏch,xỏc định tài sản thừa thiếu so với sổ sỏch, phõn loại tài sản cần dựng sau cổ phần hoỏ;
Đỏnh giỏ thực trạng tài sản: tỡnh trạng sử dụng, cụng suất sử dụng, tỡnh trạng kỹ thuật, mụi trường, an toàn lao động khi sử dụng…
Lập Biờn bản kiểm kờ và đỏnh giỏ tài sản (theo mẫu biờn bản kiểm kờ và đỏnh giỏ tài sản);
Thống nhất với khỏch hàng về nội dung kiểm kờ, đỏnh giỏ tài sản;
Hội đồng kiểm kờ và đỏnh giỏ tài sản doanh nghiệp ký Biờn bản kiểm kờ và đỏnh giỏ Tài sản.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ;
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt sản phẩm.
* Đối chiếu cụng nợ, Lập thư xỏc nhận nợ.
Phõn loại nợ. Đối chiếu cụng nợ theo sổ sỏch với khế ước nợ, chứng từ nợ;
Xỏc nhận đối tượng nợ;
Lập thư xỏc nhận nợ;
Gửi thư đối chiếu cụng nợ (theo mẫu xỏc nhận cụng nợ).
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
* Xỏc định giỏ trị tài sản và phương ỏn xử lý tài sản.
Phõn loại tài sản cần dựng, khụng cần dựng;
Xỏc định tỷ lệ cũn lại;
Thu thập nguyờn giỏ thị trường, xỏc định lại nguyờn giỏ đối với cỏc tài sản cần dựng;
Xỏc định giỏ trị cũn lại theo thực tế;
Trỡnh Trưởng phũng Tư vấn xem xột và cho ý kiến;
Tham khảo ý kiến, thống nhất với khỏch hàng về giỏ trị đỏnh giỏ lại của từng tài sản.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ;
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt.
b. Hoàn thành hồ sơ xỏc định giỏ trị thực tế của khỏch hàng
Soỏt xột sản phẩm:Hồ sơ bao gồm cỏc tài liệu:
+ Hợp đồng xỏc định giỏ trị doanh nghiệp giữa hai bờn
+ Biờn bản xỏc định giỏ trị doanh nghiệp
+ Bảng xỏc định tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
+ Bảng xỏc định tài sản cố định và đầu tư dài hạn
+ Bảng xỏc định giỏ trị lợi thế của doanh nghiệp
+ Bảng xỏc định giỏ trị quyền sử dụng đất
+ Bảng kờ khai chi tiết tài sản khụng cần dựng, chờ thanh lý, tài sản hỡnh thành từ quỹ khen thưởng, phỳc lợi, nợ thực tế phải trả
+ Cỏc văn bản phỏp luật cú liờn quan đến tiến trỡnh cổ phần hoỏ của
doanh nghiệp cổ phần hoỏ.
Tổ chức hội thảo giữa khỏch hàng và Cụng ty Chứng khoỏn Thăng Long:
Thống nhất ký đúng dấu hai bờn và gửi cấp cú thẩm quyền;
Bảo vệ Hồ sơ xỏc định giỏ trị doanh nghiệp trước cấp cú thẩm quyền cụng bố giỏ trị doanh nghiệp.
Trỏch nhiệm thực hiện Hồ sơ xỏc định giỏ trị tài sản doanh nghiệp:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ;
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt.
Lập phương ỏn cổ phần hoỏ
Xỏc định chi phớ cổ phần hoỏ
Lập bảng chi phớ cổ phần hoỏ cho doanh nghiệp.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ;
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt.
Xõy dựng kế hoạch kinh doanh định hướng
Xõy dựng cỏc mục tiờu của sản xuất kinh doanh;
Xỏc định thị phần và tiềm năng của thị trường;
Mụ tả quy mụ;
Đưa ra cỏc đặc thự của khỏch hàng;
Đỏnh giỏ sự cạnh tranh hiện tại và trong tương lai;
Ước tớnh về doanh số hàng bỏn và doanh thu;
Kế hoạch nguồn vốn và cỏc số liệu tài chớnh dự kiến;
Dự kiến chi phớ cho phỏt triển mở rộng thị sản xuất kinh doanh;
Lập Phương ỏn tài chớnh sau cổ phần hoỏ.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Trưởng phũng Tư vấn hướng dẫn và kiểm soỏt.
Lập Danh sỏch lao động được mua cổ phần theo giỏ ưu đói
Lập Danh sỏch lao động được mua cổ phần theo giỏ ưu đói theo mẫu.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt.
Lập danh sỏch lao động đào tạo và đào tạo lại, danh sỏch lao động nghỉ hưu sớm và lao động khụng sắp xếp được việc làm.
Tư vấn phương ỏn sắp xếp lại lao động đối với tất cả cỏc đối tượng lao động trong cụng ty như số lao động cú tờn trong danh sỏch thường xuyờn ở thời điểm cổ phần hoỏ, số lao động tiếp tục tuyển dụng, số lao động dụi dư và phương ỏn giải quyết theo từng đối tượng, bao gồm cả phương ỏn đào tạo lại lao động để bố trớ cụng việc phự hợp với kế hoạch kinh doanh mở rộng hay thu hẹp sản suất của doanh nghiệp.
Lập Danh sỏch lao động dụi dư, về hưu sớm, lao động cần đào tạo lại theo bảng mẫu.
Trỏch nhiệm thực hiện:
Chuyờn viờn tư vấn được giao nhiệm vụ.
Trưởng phũng Tư vấn kiểm soỏt.
Hoàn thiện Kế hoạch kinh doanh định hướng
Căn cứ cỏc phõn tớch về thực trạng doanh nghiệp, số liệu tài chớnh và dự kiến tài sản chớnh sau cổ phần hoỏ đó thực hiện, TSC hoàn thi

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©