Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Dầu Khí Petrolimex

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Dầu Khí Petrolimex





- Trường hợp chi phí phát sinh được tập hợp trên tài khoản này quá lớn, nếu kết chuyển hết sang TK 911 để xác định kết quả là không hợp lý vì như vậy sẽ không phản ánh đúng thực tế kết quả hoạt động của đơn vị.

 Lúc đó, ta không thể phân biệt được CFBH, CFQLDN phát sinh bao nhiêu, những khoản mục phí nào thực sự được tính trong kỳ, khoản mục nào phải được phân bổ dần vào chi phí kỳ sau (chẳng hạn như : chi phí lãi vay, những chi phí ở bộ phận QLDN.). Rồi những khoản chi phí ở bộ phận nào là không cần thiết, cần hạn chế, để trên cơ sở đó giúp cho lãnh đạo Công ty biết được chính xác các chi phí phát sinh, điều chỉnh mức giá thầu lần sau khi ký kết hợp đồng.

 

 

 - Tiếp đó, việc không phân biệt rạch ròi giữa hai loại chi phí trên còn dẫn đến việc hạch toán không đúng nội dung chi phí. Có những chi phí đáng lẽ phải được hạch toán vào giá vốn song lại được hạch toán vào chi phí nghiệp vụ kinh doanh và ngược lại do tính chất tương đồng khi theo dõi theo từng khoản mục phí.

 

 Do vậy, Công ty nên tách riêng Chi phí nghiệp vụ kinh doanh thành hai khoản chi phí: CFBH tập hợp trên TK 641 và CFQLDN tập hợp trên TK 642 để phản ánh đúng nội dung, bản chất của từng loại phí, thuận tiện cho việc hạch toán và phù hợp với quy định của chế độ. Cả hai tài khoản trên có thể được chi tiết thành các tiểu khoản tuỳ theo yêu cầu hạch toán của Công ty.

 





Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nam), s¶n phÈm ë ®©y lµ c¸c b¸o c¸o, thuyÕt minh, b¶n vÏ kü thuËt dïng cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu, kho chøa, tr¹m, bÓ x¨ng dÇu, gas ... cöa hµng b¸n vµ ph©n phèi x¨ng dÇu ...
- ThÞ tr­êng ngoµi Nghµnh x¨ng dÇu: ®ã lµ nh÷ng dÞch vô kü thuËt cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c. S¶n phÈm lµm ra còng gièng nh­ thÞ tr­êng trong nghµnh nh­ng chØ kh¸c vÒ ®èi t­îng phôc vô.
NÕu nh­ tr­íc ®©y, trong thêi kú bao cÊp, mäi viÖc lµm vµ c¶ ngay thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu do cÊp trªn lùa chän vµ chØ tiªu theo nhu cÇu ®Çu t­ cña Nhµ n­íc, th× hiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, ngoµi kÕ ho¹ch do Tæng C«ng ty giao hµng n¨m, C«ng ty ph¶i tù vËn ®éng, x©y dùng quan hÖ, t¹o uy tÝn ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ngoµi ra, C«ng ty ph¶i lu«n cñng cè kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é ®Ó cã thÓ tham gia c¸c cuéc ®Êu thÇu më réng thÞ tr­êng kinh doanh.
d. KÕt qu¶ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh
Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty T­ VÊn X©y Dùng DÇu KhÝ Petrolimex c¸c n¨m 1999, 2000, 2001.
STT
ChØ tiªu
§¬n vÞ tÝnh
N¨m 1999
N¨m 2000
N¨m 2001
1
Sè hîp dång ký kÕt
C¸i
139
120
132
2
Doanh thu
§ång
4.779.024719
4.533.324.544
4.716.684.728
3
L¬i nhuËn gép
§ång
455.228.717
298.426.120
299.468.807
4
CF nghiÖp vô KD
§ång
266.000.392
88.190.788
89.656.175
5
Lîi nhuËn
§ång
158.614.626
149.296.811
150.866.805
6
Nép ng©n s¸ch
§ång
526.155.000
620.710.561
534.060.527
7
Tæng sè c¸n bé CNV
Ng­êi
99
112
112
8
TN b×nh qu©n
§ång/th¸ng
1.446.726
1.358.025
1.679.989
9
L­¬ng b×nh qu©n
§ång/th¸ng
1.411.560
1.301.339
1.637.883
10
Tû suÊt LN/ vèn
( %)
10,76
9,04
11,12
11
Tû suÊt LN/ DT
(%)
5,31
4,64
4,45
( ( TrÝch - B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2001 )
2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty:
Nh÷ng n¨m qua, C«ng ty T­ VÊn X©y Dùng DÇu KhÝ Petrolimex ®· æn ®Þnh tæ chøc, nç lùc phÊn ®Êu liªn tôc hoµn thµnh toµn diÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, hiÖn nay do cã sù ®æi míi trong c¬ chÕ, nªn m« h×nh tæ chøc cò cña C«ng ty gÆp ph¶i mét sè h¹n chÕ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, tiÕn ®é nªn ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn, c«ng ty ®· chñ tr­¬ng s¾p xÕp l¹i hîp lý h¬n kh©u tæ chøc s¶n xuÊt (theo c«ng v¨n sè 297 TCHC/CV ngµy 7/10/1998 ).
Víi m« h×nh míi nµy, C«ng ty ®· tËp trung ®­îc lùc l­îng thiÕt kÕ vµo mét ®¬n vÞ, c¸c bé m«n cã ®Çy ®ñ chuyªn gia ®Ó triÓn khai c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ phøc t¹p. Kh«ng nh÷ng thÕ, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty còng ®ù¬c tæ chøc rÊt khoa häc, chÆt chÏ theo h×nh thøc trùc tuyÕn tham m­u trong ®ã Ban gi¸m ®èc gåm ba ng­êi: ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, sau lµ hai phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®óng ®¾n.
S¬ ®å 19: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty.
Gi¸m ®èc
Phã gi¸m ®èc
( Phô tr¸ch t­ vÊn tæng hîp)
Phã gi¸m ®èc
( Phô tr¸ch thiÕt kÕ )
Phßng t­ vÊn tæng hîp
Phßng KH
P. tµi chÝnh kÕ to¸n
P. Tæ chøc hµnh chÝnh
Phßng thiÕt kÕ
Ban ®¹i diÖn phÝa Nam
· Ban gi¸m ®èc:
+ Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung, qu¶n lý, gi¸m s¸t, mäi ho¹t ®éng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, Bé th­¬ng m¹i vµ Tæng c«ng ty vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, vÒ tÝnh hiÖu qu¶ còng nh­ viÖc chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh.
+ Phã gi¸m ®èc 1: ChØ ®¹o vµ phô tr¸ch riªng c«ng t¸c cña phßng t­ vÊn tæng hîp, ®ång thêi ®Òu cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì Gi¸m ®èc viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp.
+ Phã gi¸m ®èc 2: ChØ ®¹o vµ phô tr¸ch thiÕt kÕ, bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty t¹i chÝnh C«ng ty vµ bé phËn ®¹i diÖn cña C«ng ty t¹i phÝa Nam, ®ång thêi ®Òu cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì gi¸m ®èc trong qu¶n lý doanh nghiÖp.
· C¸c phßng ban chøc n¨ng;
+ Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: S¾p xÕp, qu¶n lý lao ®éng nh»m sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty, nghiªn cøu biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¶m lao ®éng gi¸n tiÕp vµ x©y dùng ph­¬ng ¸n nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng, th­ëng hîp lý ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc.
+ Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, h­íng dÉn kiÓm tra chÕ ®é h¹ch to¸n, qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vèn, tµi s¶n cña c«ng ty, thùc hiÖn viÖc ghi sè kÕ to¸n theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª mµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n riªng cña Tæng C«ng Ty X¨ng DÇu ViÖt nam.
+ Phßng KÕ ho¹ch: Gióp l·nh ®¹o C«ng ty tiÕp thÞ, giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. X©y dùng, ®iÒu hµnh c©n ®èi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña c«ng ty. Chñ tr× x©y dùng vµ tr×nh duyÖt gi¸ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, gi¸ vËt t­ vµ n¬i ®ãng gãi xuÊt tµi liÖu cho kh¸ch hµng.
+ Ban ®¹i diÖn phÝa Nam: Cã chøc n¨ng tiÕp thÞ thÞ tr­êng phÝa Nam, t×m hiÓu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng phÝa Nam. NhiÖm vô chñ yÕu lµ:
- Giao dÞch víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t nhu cÇu c«ng viÖc.
- LËp hå s¬ thiÕt kÕ.
- T­ vÊn gi¸m s¸t.
- Gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng.
+ Bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm 2 phßng
[
- Phßng T­ vÊn tæng hîp: NhiÖm vô chÝnh lµ lËp dù ¸n ®Êu thÇu x©y dùng, thÈm ®Þnh dù ¸n, thiÕt kÕ, dù to¸n. Chñ tr× t­ vÊn ®Êu thÇu x©y dùng vµ t­ vÊn mua s¾m trang thiÕt bÞ. Nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ øng dông kü thuËt míi. Ngoµi ra phßng t­ vÊn cßn phô tr¸ch kh©u kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cho c«ng ty (KCS) vµ qu¶n lý hÖ thèng chÊt l­îng cña C«ng ty.
- Phßng ThiÕt kÕ: §©y lµ lùc l­îng s¶n xuÊt cña C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c phÇn viÖc sau: lËp hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Gi¸m s¸t vµ xö lý thiÕt kÕ, t­ vÊn ®Êu thÇu, lËp yªu cÇu vµ tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®iÒu tra sè liÖu khÝ t­îng thuû v¨n.
3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.
a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n:
Do quy m« cña C«ng ty kh«ng lín nh­ng ®Þa bµn phôc vô kh¸ch hµng l¹i tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam, nªn ngoµi c¬ së chÝnh t¹i Hµ néi C«ng ty cã thµnh lËp mét ban ®¹i diÖn ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng phÝa Nam. Song c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung tøc lµ chøng tõ gèc hay ho¸ ®¬n mua b¸n ph¸t sinh t¹i ban ®¹i diÖn phÝa Nam ®Þnh kú ®­îc tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó kiÓm tra vµ h¹ch to¸n.
Nh­ vËy, phßng kÕ to¸n C«ng ty cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i C«ng ty còng nh­ v¨n phßng ®¹i diÖn, tæng hîp b¸o c¸o kÕ to¸n toµn C«ng ty göi vÒ Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc.
Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 5 ng­êi. Mçi ng­êi cã chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ theo tõng m¶ng c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhiÖm.
S¬ ®å 20: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty.
Bé phËn
KÕ to¸n TSC§ vµ TP
Bé phËn
KÕ to¸n CF, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD
Bé phËn
KÕ to¸n tæng hîp
Bé phËn
KÕ to¸n c«ng nî vµ thanh to¸n víi NSNN
Tr­ëng phßng kÕ to¸n
( Phô tr¸ch chung)
- Tr­ëng phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh:
ChÞu tr¸ch nhiÖm chung tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña toµn C«ng ty, trùc tiÕp phô tr¸ch, chØ ®¹o viÖc ®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh, tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ cña Nghµnh vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, b¶o vÖ kÕ ho¹ch tµi chÝnh víi Tæng c«ng ty, tham gia ký kÕt vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty.
KÕ to¸n c«ng nî vµ thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc:
Qu¶n lý, ghi chÐp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©