Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư - Nguyễn thị Hải Yến

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chương I. NHững vấn đề lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư
Chương II. Nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức lập dự án đầu tư

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chương III. Phân tích thị trường dự án đầu tư
Chương IV. Phân tích kỹ thuật dự án đầu tư
Chương V. Phân tích tài chính dự án đầu tư
Chương VI. Phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©