Giải Chi Tiết 250 Câu Hỏi Hóa Vô Cơ Hay Và Khó

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Câu 1: Hòa tan 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg , Fe , Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và

KNO3 . Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y ( đktc) gồm ( CO2, NO , H2 , NO2 ) có tỉ khối hơi so

với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có tổng khối lượng là m gam . Cho dung dịch

BaCl2 dư vào dung dịch Z thu được 140,965 gam kết tủa trắng . Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào

dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí T (

đktc) . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho các nhận định sau :

(a) Giá trị của m là 82,285 gam

(b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol

(c) Phần trăm khối lượng của FeCO3 trong hỗn hợp X là 18,638%

(d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,04 mol

(e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol

Số nhận định đúng là :

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

( Trích đề thi thừ trường THPT Chuyên Bến Tre )

Lời giải

 Từ 0.56 lít khíNH4

+

0.025 mol . Từ BaCl2SO4

2-

0.605 mol . Đặt số mol KNO3 là a mol . Ta có :

do có khí H2 bay raNO3

-

hết .

Vậy khi cho qua NaOH thì dung dịch sau phản ứng chứa :

2

4

1.0850.605

Na mol

K a mol

SO mol

0.125 BTDT  a mol 

Trong dung dịch chỉ chứa

2

2

4

2

4

0.025

0.125

0.605

Fe x mol

Mg y mol

NH

K

SO mol

.

2 2 1.06

58 90 42.9 KL K

BTDT

T

x y mol

x y

  

 

 



 0.15

0.38

x mol

y mol

 

 

 m=88.285 gam

BTKL

 H2O 0.495 mol .BTH

 H2 0.06 mol . Tổng mol N

NO và NO 2

0.1 mol

Đặt CO2 a mol . NO b mol , NO2 c mol

0.14

0.1

44 30 46 5.72

a b c mol

b c mol

a b c

    

     

0.04

0.04

0.06

a mol

b mol

c mol

 

    

3

= 0.04 FeCO n mol

Đặt Mg z mol , Fe t mol , Fe3O4 e mol . Lập hệ

 z= 0.15 mol , t= 0.16 mol , e= 0.06 molChon nhận xétđáp số

 Đối với các bài toán như thế này thì việc đầu tiên là ta không cần quan tâm khúc đầu nó có gì

mà hãy xem dung dịch nó chứa gì và khí bay ra có khí hidro không ( nhằm xác định xem NO3

- đã hết

hay chưa ) . Kế đó ta xem đề cho qua dung dịch gì , việc cho qua dung dịch nào đó thu được bao nhiêu

gam tủa hay lượng chất đó phản ứng bao nhiêu là nhằm mục đích xác định số mol cùa các anion có

trong dung dịch mà ta thu được thôi . Do vậy ta hãy quan tâm các điều trên , sau khi tính được các điều

đó kế đó ta tư duy xem nên đặt ẩn ở đâu để tối ưu cách giải và rút ngắn thời gian nhất .


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©