nhận xét điều trị nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng bằng phẫu thuật tại bệnh viện phụ sản trung ương

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................ 3
1.1. GIẢI PHẪU, SINH LÝ VÀ MÔ HỌC CỦA BUỒNG TRỨNG. .......... 3
1.1.1. Giải phẫu buồng trứng: vị trí, hình thể, liên quan ................................. 3
1.1.2. Sinh lý buồng trứng .......................................................................... 4
1.1.3. Mô học buồng trứng.......................................................................... 6
1.2. LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG - NANG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG
BUỒNG TRỨNG. .......................................................................................... 6
1.2.1. Định nghĩa......................................................................................... 6
1.2.2. Dịch tễ............................................................................................... 7
1.3. CƠ CHẾ BỆNH SINH VÀ YẾU TỐ THUẬN LỢI HÌNH THÀNH LẠC
NỘI MẠC TỬ CUNG .................................................................................... 8
1.3.1. Các thuyết sinh bệnh học ................................................................. 8
1.3.2. Yếu tố thuận lợi .............................................................................. 10
1.4. BIẾN CHỨNG THƢỜNG GẶP CỦA LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG. .. 11
1.4.1. Vô sinh............................................................................................ 11
1.4.2. Tổn thƣơng dính trong tiểu khung, gây đau. .................................. 11
1.5. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NANG LẠC NỘI
MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG............................................................ 12
1.5.1. Triệu chứng cơ năng. .................................................................... 12
1.5.2. Triệu chứng thực thể..................................................................... 13
1.6. ĐIỀU TRỊ NANG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG ..... 17
1.6.1. Điều trị nội khoa. ............................................................................ 17
1.6.2. Điều trị ngoại khoa. ........................................................................ 19
1.7. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NANG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG
BUỒNG TRỨNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .................................. 26
1.7.1. Tình hình nghiên cứu nang LNMTC buồng trứng trên thế giới........ 26
1.7.2. Tình hình nghiên cứu nang LNMTC buồng trứng tại Việt Nam....... 26
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............. 28
2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU. ............................................................. 28
2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu. .................................................................... 28
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn........................................................................ 28
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ.......................................................................... 28
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ....................................................... 28
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. ....................................................................... 28
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu......................................................................... 28
2.2.3. Thu thập số liệu............................................................................... 29
2.2.4. Các biến số nghiên cứu................................................................... 29
2.2.5. Quy trình nghiên cứu. ..................................................................... 33
2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU. ................................................................................. 34
2.4. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU. .................................................. 34
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................ 35
3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU................................ 35
3.1.1. Phân bố theo nhóm tuổi. ................................................................. 35
3.1.2. Tiền sử sinh đẻ. ............................................................................... 35
3.1.3. Tiền sử phẫu thuật........................................................................... 36
3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG............................... 36
3.2.1. Lý do đi khám phát hiện bệnh. ....................................................... 36
3.2.2. Mức độ di động của nang LNMTC buồng trứng khi thăm khám........ 37
3.2.3. Kết quả chẩn đoán số lƣợng nang trên siêu âm và trong mổ.......... 39
3.2.4. Kích thƣớc nang LNMTC trong siêu âm........................................ 40
3.2.5. Hình ảnh nang LNMTC trên siêu âm. ............................................ 40
3.2.6. CA 125............................................................................................ 41
3.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NANG BUỒNG TRỨNG DẠNG LẠC NỘI
MẠC TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT................................................... 42
3.3.1. Tỷ lệ phẫu thuật mở bụng và phẫu thuật nội soi............................. 42
3.3.2. Cách thức phẫu thuật. ..................................................................... 43
3.3.3. Cách thức phẫu thuật trong nhóm vô sinh và mức độ dính............ 44
3.3.4. Liên quan giữa tuổi bệnh nhân và phƣơng pháp phẫu thuật........... 45
3.3.5. Liên quan giữa cách thức phẫu thuật và kích thƣớc nang. ............. 45
3.3.6. Phân bố đối tƣợng theo mức độ LNMTC của hiệp hội sinh sản Hoa
kỳ............................................................................................................... 46
3.3.7. Các biến chứng và các tai biến trong và sau mổ............................. 46
3.3.8. Thời gian nằm viện và thời gian trung tiện .................................... 47
3.3.9. So sánh mức độ đau bụng kinh trƣớc và sau phẫu thuật. ............... 47
3.3.10. So sánh mức độ đau hạ vị (đau vùng chậu) trƣớc và sau phẫu
thuật……………………………………………………………………...48
3.3.11. Kết quả tái khám của ngƣời bệnh. ................................................ 48
Chƣơng 4: BÀN LUẬN................................................................................. 49
4.1. BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU. ....... 49
4.1.1. Tuổi của đối tƣợng nghiên cứu....................................................... 49
4.1.2. Tiền sử sinh đẻ của đối tƣợng nghiên cứu...................................... 50
4.1.3. Tiền sử phẫu thuật của đối tƣợng nghiên cứu................................. 50
4.2. BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA
NANG LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG. ............................. 51
4.2.1. Lý do, triệu chứng cơ năng đi khám phát hiện bệnh. ..................... 51
4.2.2. Độ di động, độ dính và liên quan với triệu chứng đau của nang
LNMTC buồng trứng................................................................................ 52
4.2.3. Vị trí, kích thƣớc, tính chất, số lƣợng nang LNMTC trên siêu âm và
trong phẫu thuật. ....................................................................................... 53
4.2.4. Nồng độ CA 125............................................................................. 56
4.3. BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ. .............................................. 57
4.3.1. Bàn luận về phƣơng pháp phẫu thuật và cách thức phẫu thuật. ..... 57
4.3.2. Bàn luận về mức độ LNMTC. ........................................................ 60
4.3.3. Bàn luận các biến chứng và tai biến sau mổ................................... 61
4.3.4. Bàn luận về thời gian nằm viện và thời gian trung tiện.................. 61
4.3.5. Bàn luận về triệu chứng đau trƣớc và sau phẫu thuật..................... 62
4.3.6. Bàn luận về kết quả tái khám của ngƣời bệnh................................ 63
KẾT LUẬN .................................................................................................... 64
KIẾN NGHỊ................................................................................................... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐẶT VẤN ĐỀ
Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là sự hiện diện của các tuyến và mô
đệm của tổ chức nội mạc tử cung ngoài vị trí bình thƣờng của nó là buồng tử
cung [1].
LNMTC là một bệnh lý phụ khoa hay gặp, chiếm khoảng 6 - 10% phụ
nữ ở độ tuổi sinh sản và khoảng 50 - 60% phụ nữ với triệu chứng đau vùng
chậu và trên 50% phụ nữ hiếm muộn có LNMTC [2].
LNMTC có thể ảnh hƣởng đến cuộc sống và sức khỏe nhƣ thống kinh,
giao hợp đau và đau vùng chậu mãn tính không theo chu kỳ. Bên cạnh đó,
LNMTC có tác động liên quan đến khả năng sinh sản. Tỷ lệ vô sinh ở bệnh
nhân LNMTC là 30 - 40%, nguy cơ bị vô sinh ở bệnh nhân LNMTC cao gấp
20 lần so với các bệnh nhân không bị LNMTC [3], [4].
Mặc dù đƣợc mô tả lần đầu tiên cách đây hơn 300 năm nhƣng cho đến
nay vẫn còn nhiều bàn cãi về cơ chế sinh bệnh, nguyên nhân và hƣớng xử trí
LNMTC [5].
Vị trí LNMTC rất đa dạng, có thể gặp mọi nơi trong ổ bụng, có thể ở
trong hay ngoài phúc mạc. Trong đó, nang LNMTC buồng trứng là hình thái
LNMTC thƣờng gặp với tỷ lệ 17 - 44% những bệnh nhân có LNMTC. Theo
Dogan và cs [7], nang LNMTC buồng trứng là một trong ba hình thái
LNMTC thƣờng gặp và chiếm khoảng 35% những trƣờng hợp u buồng trứng
lành tính. Theo tác giả Lê Thị Thanh Vân, LNMTC tại buồng trứng là tổn
thƣơng hay gặp nhất của LNMTC chiếm tới 53,5% [1].
Nang LNMTC buồng trứng là tổ chức nội mạc tử cung phát triển ngay
trên bề mặt buồng trứng, gây phá hủy tổ chức buồng trứng lành. Nang thƣờng
nhỏ, vỏ mỏng, dính vào các tổ chức xung quanh, bên trong có chứa dịch màu
sôcôla [8].
Việc quan sát trực tiếp và sinh thiết để xét nghiệm mô bệnh học là tiêu
chuẩn vàng để chẩn đoán LNMTC. Do vậy, phẫu thuật đặc biệt phẫu thuật nội
soi là tiêu chuẩn vàng để xác định chẩn đoán và điều trị.

Xem link download tại Blog Kết nối!

xem thêm
Nghiên cứu giá trị của Procalcitonin trong nhiễm trùng sơ sinh sớm
Nghiên cứu giá trị của Procalcitonin huyết tương trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhi
Nhận xét nồng độ và giá trị tiên lượng tử vong của Procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số procalcitonin của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tại BV Bạch Mai
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©