XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN 1: MỞ ðẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 ðối tượng nghiên cứu 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
1.4.1 Phạm vi nội dung 3
1.4.2 Phạm vi không gian 3
1.4.3 Phạm vi thời gian 3
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHU CẦU SỬ
DỤNG NƯỚC SẠCH 4
2.1 Cơ sở lý luận về nhu cầu sử dụng nước sạch 4
2.1.1 Khái niệm về nhu cầu 4
2.1.2 Các khái niệm liên quan ñến cầu 5
2.1.3 Tổng quan về nước sạch 9
2.1.4 Tác ñộng của nước ñối với môi trường và ñời sống con người 10
2.1.5 Vai trò của nước ñối với con người 11
2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng ñến nhu cầu sử dụng nước sạch 13
2.2 Cơ sở thực tiễn về sử dụng nước sạch 13
2.2.1 Tình hình sử dụng nước sạch trên thế giới 13
2.2.2 Tình hình sử dụng nước sạch ở Việt Nam 15
PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CÚU 22
3.1 ðặc ñiểm của ñịa bàn nghiên cứu 22
3.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 22
3.1.2 ðặc ñiểm ñiều kiện kinh tế - xã hội 25
3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
3.2.1 Khung phân tích 38
3.2.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 38
3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 39
3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 40
3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 42
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43
4.1 ðánh giá nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia ñình tại
huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 43
4.1.1 Thực trạng sử dụng nước sạch của các hộ gia ñình tại huyện Lập
Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 43
4.1.2 Nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia ñình tại huyện Lập
Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 53
4.1.3 Mô hình hồi quy mức sẵn lòng chi trả của người dân khi sử dụng
nước sạch 62
4.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ
gia ñình tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 72
4.1.5 Dự báo nhu cầu dùng nước 76
4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cung cấp nước sạch cho
các hộ gia ñình tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1 Giải pháp về quy hoạch và ñầu tư vốn cho xây dựng hệ thống
cấp nước
4.2.2 Nâng cao vai trò của ñơn vị cấp nước
4.2.3 Nâng cao nhận thức của người dân trên ñịa bàn
4.2.4 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng
4.2.5 Xây dựng giá thành một cách hợp lý
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
5.2.1 ðối với các cơ quan chính quyền ñịa phương
5.2.2 ðối với công ty cấp thoát nước Vĩnh Phúc I
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC I
1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
Nước là một thành phần quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của con
người cũng như trong sản xuất. Nước cung cấp cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh
và các hoạt ñộng khác như: cứu hỏa, phun nước, tưới cây, rửa ñường,… và
hầu hết mọi ngành công nghiệp ñều phải sử dụng nguồn nước cấp như là một
nguyên liệu không thể thay thế ñược trong sản xuất. Thiếu nước con người sẽ
không thể tồn tại ñược. Nước giúp con người thanh lọc không khí, nước giúp
con người làm ñiện, …. Nhưng bên cạnh ñó, sức tàn phá của nước cũng gây
nhiều tổn thất cho con người: nước nhần chím các thành phố, nước phát sinh
bệnh tật một cách nhanh chóng,….
Hiện nay, với mức tăng dân số cao, các quốc gia trên Thế giới nói
chung và Việt Nam nói riêng ñang phải ñối mặt với tình trạng thiếu nước sinh
hoạt một cách trầm trọng. Nếu tính chung cho cả năm, lượng nước bề mặt của
nước ta ñạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng lượng nước này phân bổ không ñồng
ñều giữa các vùng và các mùa, mùa hè lượng nước tập trung lớn gây nên lũ
lụt, mùa ñông hanh khô, làm giảm khả năng cung cấp nước. Khu vực nông
thôn tập trung dân cư ñông ñúc, cơ sở hạ tầng yếu kém nên khả năng cung cấp
ñủ nước (Chưa kể ñến hệ thống nước sạch) cho người dân sử dụng là một việc
khó khăn ñang ñược Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm thực hiện.
Cùng với sự phát triển của ñất nước, mức sống của người dân không
ngừng ñược cải thiện thì nhu cầu về nước sạch cũng ñược ñề cập nhiều hơn.
Với 30% người dân thành thị và trên 54% người dân nông thôn phải sống
trong cảnh thiếu nước sạch và ñói cùng kiệt thì các chương trình nước sạch vệ
sinh môi trường của Chính phủ ñang càng ngày càng cần thiết hơn.
(Nguồn: Grundfos.vn)

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©