Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn Chợ Mơ

Download miễn phí Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn Chợ Mơ

Lời mở đầu

Chương 1: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT Chi nhánh Chợ Mơ

1.1 Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Chợ Mơ

1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh

1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng

Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ

2.1 Hoạt động huy động vốn

2.2 Hoạt động sử dụng vốn

2.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

2.4 Hoạt động kế toán – ngân quỹ

2.5 Hoạt động của phòng giao dịch

Chương 3: Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ

3.1 Những khó khăn trong năm 2007

3.2 Định hướng kinh doanh năm 2007

3.3 Giải pháp thực hiện

Kết luận

 

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lo¹i nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt;
- Tæng hîp b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh;
- T­ vÊn cho kh¸ch hµng, tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ nghiÖp vô Thanh to¸n quèc tÕ;
- §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ.
Phòng kế toán – hành chính – ngân quỹ
- Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của ngân hàng nhà nước, ngân hàng nông nghiệp;
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn để trình NHNo cấp trên phê duyệt;
- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT trên địa bàn;
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo luật định;
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước;
- Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định;
- Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT;
- Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra chuyên đề;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT giao;
- Phòng tổ chức cán bộ đào tạo
- Xây dựng quy trình, lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ đối với tổ chức Đảng, Công đoàn, chi nhánh trực thuộc trên địa bàn;
- Đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn;
- Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh NHNo&PTNT trực thuộc địa bàn theo quy chế khoán tài chính của NHNo&PTNT;
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch đào tạo;
- Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước, Đảng, nghành ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo;
- Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh NHNo&PTNT quản lý và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước, của nghành ngân hàng;
- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh NHNo&PTNT;
- Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT giao.
1.3.3 Các phòng giao dịch
- Nhận tiền gửi bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân;
- Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ đối với các thành phần kinh tế, cho vay ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, kinh doanh, xuất nhập khẩu;
- Cho vay phục vụ đời sống đối với cán bộ công nhân viên có thu nhập ổn định;
- Cho vay thông qua hình thức cầm cố trái phiếu kho bạc, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm có kỳ hạn;
- Thực hiện các dịch vụ ngân hàng bao gồm:
+ Mở L/C và thanh toán quốc tế;
+ Kinh doanh, thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền đi và nhận trả tiền qua thanh toán chuyển tiền toàn quốc;
+ Dịch vụ thu hộ, chi hộ, chi trả lương cán bộ công nhân;
+ Chuyển tiền điện tử toàn quốc, phục vụ sinh viên miễn phí;
+ Giao dịch tự động bằng máy ATM.
Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của chi
nhánh NHNo&PTNT Chợ Mơ
2.1 Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn ở NHNo Chợ Mơ Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Số tiền
% Tăng (giảm)
Số tiền
% Tăng (giảm)
Số tiền
% Tăng (giảm)
Nguồn vốn nội tệ
Không kỳ hạn
100447
32499
-67.646
102716
216.059
Kỳ hạn dưới 12T
85328
106797
25.1606
33000
-69.1
Kỳ hạn trên 12T
18912
31298
65.4928
180960
478.184
Tổng cộng
204687
48
170594
-16.656
316676
85.6314
Nguồn vốn ngoại tệ
USD
4360480
360
5942718
36.2859
2051944
-65.471
EUR
21770
46.71
48543
122.981
26687
-45.024
Tổng cộng
273843
78
266600
-2.6449
350259
31.38
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006 của chi nhánh NHNo Chợ Mơ
Đánh giá bảng kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chợ Mơ trong 3 năm vừa qua, ta có thể đưa ra một số nhận định như sau:
- Năm 2004, công tác huy động tại chi nhánh gặp nhiều khó khăn như chuyển trụ sở để đảm bảo tiến độ thi công nhà làm việc đã ảnh hưởng lớn đến số lượng khách hàng giao dịch và doanh số hoạt động trong năm; mặt khác chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh với lãi suất huy động vốn hấp dẫn hơn. Do vậy, về cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế thì nguồn vốn huy động từ dân cư tăng trưởng chậm và chiếm tỷ trọng còn thấp (21%); nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao (>70%) nhưng thường biến động lớn phần nào ảnh hưởng đến công tác cân đối nguồn vốn hàng ngày. Tuy vậy, hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã đạt được những thành công như: về cơ cấu nguồn tiền thì nguồn vốn huy động ngoại tệ có tốc độ tăng rất nhanh (360%), còn nguồn vốn huy động nội tệ cũng có tốc độ tăng khá cao (48%) so với năm 2004; Mức tăng trưởng nguồn vốn còn đáp ứng khả năng thanh toán ngoại tệ đặc biệt vào dịp cuối năm và là tiền đề để mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế trên lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc, các phòng chuyên đề NHNo&PTNT Thăng Long, còn là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên chi nhánh đã đề ra nhiều biện pháp như: thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, tổ chức thu chi tiền mặt tận nơi theo nhu cầu của khách hàng,...tiếp cận linh hoạt và duy trì tốt mối quan hệ với những khách hàng có nguồn vốn lớn như tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA),...
- Năm 2005, tæng nguån vèn gi¶m so víi n¨m tr­íc (2.645%) lµ do trong n¨m mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh cã nguån tiÒn göi lín, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n do ¶nh h­ëng bëi c¬ chÕ chÝnh s¸ch, do ®ã møc tiªu thu s¶n phÈm ch÷ng l¹i nh­ Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ… Tuy nhiªn tæng nguån vèn gi¶m mµ chñ yÕu gi¶m ë nguån vèn néi tÖ (16.656%) cßn nguån vèn ngo¹i tÖ l¹i t¨ng, ®iÒu ®ã cho thÊy sù cè g¾ng nç lùc cña chi nh¸nh trong viÖc t¨ng c­êng tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã thay ®æi c¬ cÊu nguån vèn. MÆt kh¸c, trong tæng nguån vèn n¨m 2005 th× nguån vèn kh«ng kú h¹n vµ nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cßn chiÕm mét tû lÖ khiªm tèn, xÐt vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt nguån vèn th× ch­a ph¶n ¸nh ®­îc tÝnh æn ®Þnh bÒn v÷ng mµ cßn lÖ thuéc qóa nhiÒu vµo mét sè doanh nghiÖp cã nguån thu lín, cßn nguån vèn æn ®Þnh tõ d©n c­ cßn rÊt thÊp chØ chiÕm 28% trªn tæng nguån.
- N¨m 2006, c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ do t¸c ®éng tõ mét sè kh¸ch hµng lín; mÆt kh¸c chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt tõ phÝa c¸c ng©n hµng kh¸c. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qña nªu trªn ngoµi sù quan t©m cña Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng nghiÖp vô cña chi nh¸nh Th¨ng Long lµ sù cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh. TiÕp cËn linh ho¹t vµ duy tr× tèt mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nguån vèn lín nh­ C«ng ty SONA, T...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©