Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty cổ phần thương mại Tiến Đức

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty cổ phần thương mại Tiến Đức

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thương mại Tiến Đức 2

1.1.1 Quá trình phát triển của công ty. 2

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty. 4

1.1.2.1. Chức năng của Công ty. 4

1.1.2.2. Nghĩa vụ của Công ty và các thành viên trong Công ty. 4

1.1.2.3. Quyền của Công ty và quyền của các thành viên trong Công ty. 5

1.2 Ngành nghề và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại Tiến đức. 6

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Tiến Đức. 6

1.2.2. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mạiTiến Đức. 7

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần thương mại Tiến Đức 7

1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 7

1.3.2. Triệu tập họp, điều kiện và thể thức tiến hành hội đồng thành viên. 7

1.3.3. Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên. 8

1.3.4. Ban giám đốc. 8

1.3.5. Phòng tài chính kế toán. 8

1.3.6. Phòng kinh doanh. 9

1.3.6. Phòng vân tải 9

PHẦN II:ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC. 10

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 11

2.1.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 11

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Cồng ty. 13

2.1.2.1 Hệ thống văn bản chế độ quy định liên quan đến công tác kế toán tại Công ty. 13

2.1.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: 14

2.1.3 cách hạch toán tổng hợp áp dụng tại Công ty. 15

2.2 Các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng 15

2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 15

2.2.2 Tài khoản kế toán sử dung: 17

2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng: 17

2.3. Đánh giá nhận xét: 18

KẾT LUẬN 21

MỤC LỤC 22

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


, tổ chức và góp phần thu hút lao động xã hội.
Là một doanh nghiệp mới thành lập, tuy còn nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã cố gắng khắc phục khó khăn, ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực phân bón, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Để ổn định và phát triển kinh doanh trong nền kinh tế mới, Lãnh đạo Công ty có đóng góp quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành, cung cấp đầy đủ, chính xác về tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cũng như tình hình tài chính của Công ty để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Chưa đầy 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại Tiến Đức từ một cửa hàng với doanh thu một năm chỉ 2 tỷ đồng, đến năm 2006 đã đạt doanh thu lên đến 9,99 tỷ đồng. Điều đó thể hiện sức mạnh vươn lên của Công ty. Công ty từng bước khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường: là một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả đảm bảo và phát triển được vốn, lượng tiền nộp vào Ngân sách Nhà nước ngày một tăng cao, thu nhập người lao động ngày càng nhiều, đời sống được cải thiện.
Những kết quả kinh doanh chủ yếu trong năm 2005, 2006 của Công ty như sau:
kết quả kinh doanh của Công ty năm 2005, 2006
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Doanh thu thuần
5.997.108.584
9.999.738.288
Tổng lợi nhuận trước thuế
141.509.606
182.978.001
Nộp ngân sách nhà nước
39.622.689
51.236.360
Vốn sản xuất kinh doanh
3.043.800.619
4.621.235.220
Thu nhập bình quân đầu người
1.500.000
1.700.000
Bảng 1.1 Bảng kết quả kinh doanh của Công ty năm 2005, 2006
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củacông ty.
1.1.2.1. Chức năng của Công ty.
Công ty được thành lập dưới hình thức Công ty Cổ phần Thương mại. Với chức năng chính là hoạt động trong lĩnh vực thương mại, buôn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Hiện nay, do điều kiện còn khó khăn, quy mô hạn hẹp Công ty mới chỉ chủ yếu kinh doanh mặt hàng phân bón hoá học. Tiến tới công ty sẽ khai thác nhưng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký kinh doanh với nhà nước, mở rộng quy mô hoạt động, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp đầy đủ trách nhiệm với nhà nước. Nhưng ngành nghề Công ty có thể hoạt động:
Kinh doanh vật liệu xây dựng.
Kinh doanh lương thực, thực phẩm.
Vận tải hàng hoá đường thuỷ, đường bộ.
Kinh doanh khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh.
1.1.2.2. Nghĩa vụ của Công ty và các thành viên trong Công ty.
Nghĩa vụ của Công ty.
- Hoạt động kinh doanh theo đúng các ngành, nghề đã đăng ký.
- Lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác.
- Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Kê khai và định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi phát hiện các thông tin đã kê khai hay báo cáo là không chính xác, không đầy đủ hay giả mạo thì phải kịp thời điều chỉnh lại các thông tin đó với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo các quy định của pháp luật về lao động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo pháp luật về công đoàn.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.
- Phát huy tinh thần tập thể, nâng cao ý thức trong công ty và trong cộng đồng xã hội, hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình, tự quyết định về phân phối thu nhập bảo đảm Công ty và các thành viên cùng có lợi.
- Chia lãi đảm bảo lợi ích của thành viên và sự phát triển của Công ty: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, lãi còn lại chia cho thành viên theo mức vốn góp, đảm bảo cho Công ty và các thành viên cùng có lợi.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của thành viên Công ty Cổ phần Thương Mại Tiến Đức.
- Góp đủ, đúng số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty.
- Tuân thủ điều lệ Công ty.
- Chấp nhận quyết định của hội đồng thành viên.
- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Trường hợp thành viên của Công ty muốn tham gia thành viên của một hay nhiều Công ty khác phải được sự nhất trí bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty.
1.1.2.3. Quyền của Công ty và quyền của các thành viên trong Công ty.
Nghĩa vụ của Công ty.
- Chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
- Chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư (kể cả liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh).
- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
- Lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn.
- Kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu.
- Tuyển, thuê, sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
- Tự chủ kinh doanh, chủ động áp dụng phương pháp quản lý khoa học hiện đại để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
- Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.
- Các quyền khác do pháp luật quy định.
Quyền của các thành viên trong Công ty.
- Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật tương ứng với phần vốn góp vào Công ty.
- tham gia họp hội đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên.
- Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp.
- Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, các tài liệu khác của Công ty và nhận bản trích lục hay bản sao các tài liệu này.
- Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần vốn góp khi Công ty giải thể hay phá sản.
- Được ưu tiên góp thêm vốn vào Công ty khi Công ty tăng vốn điều lệ, được quyền chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp.
- Khởi kiện Giám đốc tại toà án khi Giám đốc không thực hiện nghĩa vụ của mình, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên đó.
Thành viên hay nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ có quyền triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Ngành nghề và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại tiến đức.
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Kinh doanh vật liệu xây...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©