Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 21

Download miễn phí Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 21

Nêu quy tắc tính S các hình đã học

 Nhận xét.

GV nêu ND, MT bài học

MT: Nắm được cách hình rồi ghép lại để tính

CTH:

Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính như sau:

- Xác định kích thước của các hình mới tạo thành.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ghe
Chia hình đã cho thành hai hình vuông và một hình chữ nhật.
Hình vuông có cạnh là 20m; hình chữ nhật có các kích thước là 70m và 40,1m.
Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất.
HS thảo luận để tìm cách tính
Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó tính diện tích của cả mảnh đất.
Giải :
Chiều dài HCN lớn :
3,5 x 2 + 4,2 = 11,2 (m)
Diện tích HCN lớn :
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)
Diện tích HCN bé :
6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)
HS neâu caùch tính dieän tích moät soá hình ñaõ hoïc
----------------------cd------------------------
TAÄP LAØM VAÊN:
LAÄP CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
I.MỤC TIÊU:
- Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong SGK (hay một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương).
- HS (K,G) Lập hoàn chỉnh chương trình hoạt động.
- HS yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ :Bảng phụ.Bút dạ + bảng nhóm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU :
ND- TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1Khởi động :
(2-3P)
2. Baøi môùi:
a. Höôùng daãn laäp chöông trình. (3-5P)
b. Hoïc sinh laäp chöông trình
(15-18P)
3.Cuûng coá , daën doø: (2-3P)
?Em haõy lieät keâ caùc coâng vieäc cuûa moät hoaït ñoäng taäp theå.
GV nhaän xeùt.
Giôùi thieäu baøi
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
Yeâu caàu HS suy nghó ñeå tìm choïn cho mình hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình.
Cho HS caû lôùp mở saùch giaùo khoa ñoïc laïi phaàn gôïi yù.
Toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc theo töøng caëp laäp chöông trình hoaït ñoäng vaøo vôû.
Giaùo vieân phaùt giaáy khoå to goïi khoaûng 4 hoïc sinh laøm baøi treân giaáy.
Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa, giuùp hoïc sinh hoaøn chænh töøng baûn chöông trình hoaït ñoäng.
Nhaéc laïi ND baøi hoïc
Nhaän xeùt tieát hoïc.
2HS traû lôøi – Lôùp nhaän xeùt.
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm.
Suy nghó vaø choïn hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình.
Hoïc sinh tieáp noái nhau noùi nhanh teân hoaït ñoäng em choïn ñeå laäp chöông trình.
Caû lôùp ñoïc thaàm phaàn gôïi yù.
1 hoïc sinh ñoïc to cho caû lôùp cuøng nghe.
Hoïc sinh trao ñoåi theo caëp cuøng laäp chöông trình hoaït ñoäng.
Hoïc sinh laøm baøi treân giaáy xong thì daùn leân baûng lôùp (moãi em laäp moät chöông trình hoaït ñoäng khaùc nhau).
1 soá hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung theo nhöõng caâu hoûi gôïi yù cuûa giaùo vieân.
Naém laïi ND baøi hoïc
----------------------cd------------------------
Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2016
TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN
MỤC TIÊU:
- Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn,biết đọc phân biệt giọng các nhân vật.
- Hiểu các ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- HS đọc diễn cảm toàn bài theo giọng của từng nhân vật.
- HS yêu thích môn học.
III. CHUẨN BỊ :Bảng phụ .
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
ND-TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Khởi động:
(3-4P)
2. Baøi môùi:
a.Luyeän ñoïc.
(9-10P)
b.Tìm hieåu baøi.(10-12’)
HÑ3: Luyeän ñoïc dieãn caûm.
(8 - 10 phuùt )
3. Cuûng coá - daën doø : ( 2-3 phuùt )
GV goïi 3HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK
Giaùo vieân nhaän xeùt.
- Giôùi thieäu baøi
Goïi 1 HS ñoïc baøi.
Giaùo vieân chia ñoaïn (4 ñoaïn)
Cho HS luyeän ñoïc
GV Nhaän xeùt tuyeân döông
GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
-Yeâu caàu HS thảo luận theo nhóm lớn vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn: Chôø raát laâu maø vaãn khoâng ñöôïc cöû ngöôøi mang leã vaät sang cuùng gioã.
-GV ñoïc maãu ñoaïn dieãn caûm.
-Toå chöùc HS ñoïc dieãn caûm.
-Toå chöùc cho HS nhaän xeùt, bình choïn baïn ñoïc toát nhaát.
- Goïi 1 HS ñoïc yù nghóa.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Hoïc sinh laéng nghe, traû lôøi.
- HS saùt tranh
1HS ñoïc – Lôùp theo doõi SGK
Naém caùch chia ñoaïn.
Luyeän ñoïc NT laàn1- Luyeän ñoïc töø khoù.
Luyeän ñoïc NT laàn2 – Naém nghóa töø ôû chuù giaûi.
Luyeän ñoïc NT trong nhoùm
– 2 nhoùm thi ñoïc
Lôùp nhaän xeùt.
HS laéng nghe
- Nhóm trưởng thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung.
- Naém caùch ñoïc
- HS laéng nghe
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm
- Thi ñoïc dieãn caûm.
- Lôùp bình choïn
-1 HS neâu yù nghóa cuûa baøi.
----------------------cd------------------------
TOÁN (Tiết 102): LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học .
- Cả lớp làm bài 1, HS Nắm chắc kiến thức làm nhanh các bài tập liên quan.
- GDHS tính cẩn thận khi tính toán.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Chuẩn bị bảng phụ và các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK.
- HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước kẻ, kéo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
ND-TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Khởi động: 4-5'
2.Bài mới :
HĐ 1 : Giới thiệu cách tính : 14-15'
HĐ 2. Thực hành : 13-14'
A
B
E
D
G
C
3. Cuûng coá – daën doø: (3-4 phuùt)
Nêu quy tắc tính S hình thang, tam giác
Nhận xét
Thông qua ví dụ nêu trong SGK để hình thành quy trình tính.
Bài 1: Theo sơ đồ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác, tính diện tích của chúng, từ đó suy ra diện tích của cả mảnh đất. Chú ý rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính.
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính dieän tích moät soá hình ñaõ hoïc trong baøi.
-GV nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø chuaån bò baøi tieáp theo
Trả lời
- Lắng nghe
Chia hình đã cho thành 1 hình tam giác và 1 hình thang.
- Đo các khoảng cách trên thực địa, hay thu thập số liệu đã cho, giả sử ta được bảng số liệu như trong SGK.
- Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất.
Giải
Diện tích tam giác AEB :
84 x 28 : 2 = 1176 (m2)
Diện tích tam giác AGC :
( 63 + 28 ) x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích HCN AEGD :
63 x 84 = 5292 (m2)
Diện tích hình ABCD là :
1176 + 1365 + 5292 = 7833 (m2)
-2 em neâu.
----------------------cd------------------------
Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2016
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : COÂNG DAÂN
I.MỤC TIÊU:
- Làm được BT1, 2
- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3.
- HS Viết được đoạn văn hay có hình ảnh.
II.CHUẨN BỊ :
Bút dạ + một số tờ giấy khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
ND-TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Khởi động : (3-4P)
2. Baøi môùi:
Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 1, 2, 3
* Baøi 1
*Baøi 2
*Baøi 3
3. Cuûng coá , daën doø (2-3P)
GV goïi 2 HS leân baûng laøm
Theâm QHT thích hôïp ñeå noái caùc veá caâu gheùp.
Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ.
Giôùi thieäu baøi
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
Cho hoïc sinh trao ñoåi theo caëp.
Giaùo vieân phaùt giaáy khoå to cho 4 HS laøm baøi treân giaáy.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm, suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân.
Daùn 4 tôø phieáu ñaõ keû saün baûng ôû baøi taäp 2 goïi 4 hoïc sinh leân baûng, thi ñua laøm nhanh vaø ñuùng baøi taäp.
Giaùo vieân nhaän xeùt, choát laïi.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
- HS làm việc theo cá nhân.
GV huy ñoäng keát quaû – nhaän xeùt tuyeân döông
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 2 HS leân baûng laøm
- Lôùp nhaän xeùt
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, caû lôùp ñoïc thaàm.
HS trao ñoåi theo caëp ñeå thöïc hieän yeâu caàu ñeà baøi.
HS laøm baøi vaøo vôû, 4 HS ñöôïc pha...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©