Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 10

Download miễn phí Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 10

CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm

/t/,/ th/

 GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu

*Đọc sg khoa

Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu

- Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng.

- GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở.

- GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời.

- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


TUÇN 10
Ngµy d¹y thứ 2/ 24/10/2016
To¸n: LuyÖn tËp
I.Mục tiêu:
*Giúp học sinh:
*Biết làm tính trừ trong phạm vi 3; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ:
*TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng 1 phÐp tÝnh trõ.
*HS làm bài 1( cột 2, 3 ) bài 2, bài 3 ( cột 2, 3) bài 4.
II.Chuẩn bị:
*GV.nội dung BT ở bảng phụ, SGK, phiếu KT
*HS. VBT, bảng con, vở ô li.
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung- TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Khởi động
2.HĐTH
Bài 1:Tính:
( 7 - 8 phút)
Bài 2: số ?
( 6 phút )
Bài 3.+, - ?
( 5 phút )
Bài4:Viết phép tính thích hợp vào dãy ô trống
(7’)
3.HDƯD
5'
- Đọc phiếu, làm bảng lớp bài 1( Tr 54)
- chốt mối quan hệ của phép tính cộng và phép tính trừ ( phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng.
-Giới thiệu bài, ghi bảng
*HD H làm lần lượt từng bài
*yêu cầu H nêu lệnh bài 1
-Cho H làm bảng con cột 2, 3
-KS giúp đỡ H yếu tính được k quả.
-Chữa bài huy động kết quả.
* Chốt về mối quan hệ của phép cộng và phép trừ...
*Y/c H nêu lệnh bài toán
-Cho H làm vở BT
-KS giúp H yếu dựa vào phép trừ đã học để điền số đúng.
-Chữa bài huy động kết quả.
-Chốt, muốn điền số đúng vào ô trống
Ta dựa vào đâu, (bảng cộng trong phạm vi 3
*Nêu y/c bài 3 (cột 2,3)
-Cho H làm vở bài tập
-KS giúp H yếu điền dấu đúng.
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt vì sao điền dấu +
Vì sao điền dấu -
*HDH q/ sát tranh vẽ viết phép tính
-Cho H làm bài, KS giúp H yếu biết QS tranh, viết được phép tính.
-Chữa bài huy động KQ
G: cho bớt, nhảy đi thì làm tính gì?
Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học
- cá nhân nhiều em
-Lớp nhận xét
- 1 em nêu
- Lớp làm bảng con 2 tổ làm 1 cột, 1 em làm bảng phụ.
- h nêu kết quả tính, đọc phép tính, lớp dò bài, nhận xét
- 1 em nêu
-Cả lớp làm vở BT, 1 em làm b/ phụ
-1 em nêu kQ điền số, lớp dò bài
- Nghe, ghi nhớ
-Nghe, thực hiện
- Cả lớp làm VBT, 1 em làm bảng phụ.
- 1 em nêu KQ điền dấu
2 - 1 = 1; 3 - 2 = 1; 1 + 2 = 3...
Lớp dò bài, đổi vở KT chéo
Vì kết quả = 3
Vì Kết quả = 1
- Cả lớp làm vở ô li, 1 em làm bảng phụ.
-H nêu phép tính 2 - 1 = 1
Lớp dò bài, nx 3 - 2 = 1
- TL 2 em
-Nghe, ghi nhớ.
TIẾNG VIỆT Âm /u/ ; /ư/ (2T)
ÔLTV: Ôn Âm /t/ , /th/
I Mục tiêu - Giúp HS củng cố đọc, viết nguyên âm /t/,/ th/, và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /ơ/,/ ô/,
- HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV
- HS thích học Tiếng Việt.
II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở BTTHTV
III. Các hoạt dạy học
HĐ- TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐCB
1.Khởi động
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sg khoa
Việc 2:
Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25,
3. HĐƯ D
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm
/t/,/ th/
GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu
*Đọc sg khoa
Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
- Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng.
- GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở.
- GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời.
- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu.
- Lớp tham gia chơi.
Đọc đồng thanh nhiều lần.
Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT
-HS thực hiện.
- HS K-G thực hiện hết bài tập. HSY thực hiện bài tập 1.
- HS luyện tập và thi đọc theo nhóm.
- Nhận xét nhóm bạn đọc.
- Lắng nghe, thực hiện.
ÔLToán TUẦN 9 PHẦN KHỞI ĐỘNG VÀ BT 1,2,3,4,5 PHẦN ÔL
I.Mục tiêu
- Làm được phép tính cộng trong trong phạm vi các số đã học so sánh các số trong phạm vi 10,
- Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, cột ngang, tính nhẩm, so sánh điền dấu ,viết phép tính thích hợp vào ô trống. Tập quan sát tranh nêu bài toán.
- Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập
II.Chuẩn bị
- BP, Vở TH ÔL Toán
- H vở em tự ôn luyện toán
III. Các hoat động dạy học chủ yếu:
- Phương án hỗ trợ:
- Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4, 5 trang 44, 45 vở ETÔLT
- HS còn hạn chế: Như Lan, Tươi, Tuấn, Thành , DuẩnTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4,5 trang 44,45
- HS – KG hoàn thành tốt: Như Phương, Lâm, Huynh Giúp các em nắm chắc cách cộng . Biết cộng , so sánh, tình kết quả nhanh, nối đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4,5 trang 44,45
IV. HDƯD
Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học
ÔLTV: Ôn âm /tr /
I. Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm tr và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm tr
- Viết đúng từ ứng dụng SGK
- HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV và HS thích học Tiếng Việt.
II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
H§- TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
HĐCB
1.K động 5’
2. Bµi míi:
HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
* Việc 2:
Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25,
3. HDƯD
-CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Chèo thuyền
-NX - TD
- T nªu môc tiªu tiÕt häc.
-T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN
T- Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng .
T: Cho HS Chỉ vào âm tr và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm
- GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở.
- GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời.
- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu.
- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học.
- HS nghe và tham gia chơi.
-HS l¾ng nghe.
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT
H: Phụ âm. Nhắc lại nhiều lần.
-Nhắc lại tư thế ngồi viết
H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại
- HS l¾ng nghe, thực hiện.
************************************
Ngµy d¹y thứ 3/ 25/10/2016
TIẾNG VIỆT Âm /v/ (2T)
TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Thuộc bảng trừ và biết tính trừ trong phạm vi 4
-Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
*Làm bài 1(cột1, 2 ) - bài 2,3
- Giúp HS yếu thuộc và làm được tính trừ trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học - Sử dụng BTHT - BP,BC.
III. Các hoạt động dạy học:
ND- TG-ĐD
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Khởi động
2.HĐCB
3.HĐTH
3.HDƯD
- Gọi 2 HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3, Nhận xét .
- GV giới thiệu bài, ghi tên đề.
* Giáo viên đọc mục tiêu bài học
1. Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4:
a. GT lần lượt các phép trừ:
4-1=3, 4-2=2, 4-3=1, mỗi phép trừ đều theo 3 bước tương tự như phép trừ trong phạm vi 3.
b. Cho HS đọc lại và học thuộc những công thức ghi trên bảng:
- GV xóa dần bảng để HS ghi nhớ các công thức vừa học
c. HD HS nhận biết: về mối quan hệ giữa cộng và trừ.
2. Thực hành:
a. Bài 1:(cột1, 2 ) - GV lưu ý HS thực hiện các phép tính theo từng cột.
b. Bài 2:- Lưu ý HS phải viết thẳng cột với nhau.
c. Bài 3:- Giúp HS nhìn từng tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh.
- GV hệ thống bài, nhận xét.
- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©