Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 20

Download miễn phí Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 20

Tiết 1

- Giáo viên giới thiệu vần ach

- Vần ach được tạo nên bởi những âm nào ?

- So sánh ach với ac đã học

- Cho học sinh ghép vần ach

* Dựa vào cấu tạo hãy đánh vần vần ach

- Cho học sinh đánh vần ach

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


luyện nói theo tranh
-Tranh vẽ gì?
- Lớp ta ai đã được đi du lịch với gia đình hay nhà trường?
- Em có thích đi du lịch không? Tại sao?
- Em thích đi du lịch ở những nơi nào?
- Kể tên các chuyến du lịch em đã được đi?
-Khi du lịch thường mang theo những gì?
Cho học sinh luyện nói trước lớp
*Hôm nay ta học vần gì?
- Cho học sinh đọc lại bài vừa học trong sgk
-Cho HS chơi trò chơi: Gọi đúng tên hình ảnh và đồ vật
-Hướng dẫn học sinh học bài
- HS đọc cá nhân trên bảng lớp.
-Đọc nhóm 2 chú ý sửa sai cho bạn.
*HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.
-Thảo luận theo bàn thay mặt nêu:chú chim sâu đậu trên cành cây chanh để bắt sâu.
-HS đọc CN
-Đọc theo bàn.
- Tiếng có chứa vần vừa học trong đoạn thơ:chích,chanh,rích,ích.
-Lắng nghe.
-5-7 em
* Học sinh viết bài vào vở tập viết chú ý độ cao khoảng cách nét nối.
-Chúng em du lịch.
- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.
- HS luyện nói trước lớp
- Tranh vẽ các bạn được đi du lịch với,thầy cô,gia đình.
-Nêu theo hoàn cảnh thực tế.
-Nêu theo ý thích.
-Trả lời theo ý thích.
-Nªu theo thực tế.
-Khi du lịch thường mang theo:quần áo công cụ vệ sinh cá nhân,nước uống, thức ăn.
-Lần lượt nói toàn bộ bài luyện nói.
*Vần:ich,êch
-Đọc cá nhân trong SGK
-HS chơi trò chơi theo tổ.
-Lắng nghe thực hiện.
LuyƯn §äc : Bµi : ich- ªch
I/ Mơc tiªu:
- §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ich- ªch
- §èi víi H chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc
- HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän.
II/ ChuÈn bÞ:
-B¶ng phơ.
-Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
N«i dung- TL
Ho¹t ®éng cđa ThÇy
Ho¹t ®éng cđa Trß
1KTKT ®· häc:
(5 p)
2. Bµi míi:
a/ Giíi thiƯu bµi
(2p)
b/LuyƯn ®äc
(15p)
c.LuyƯn tËp
(10p)
3.Cđng cè dỈn dß (4p)
* GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: con cãc
- GV nhËn xÐt
+ C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ?
-Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị.
-GV treo b¶ng phơ ghi bµi ich-ªch
-GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc.
-GV nhËn xÐt sưa sai.
-§äc c©u øng dơng
-Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?)
-GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng.
* G nhËn xÐt tiÕt häc.
- G dỈn dß H.
-HS viÕt b¶ng con
-§äc l¹i c¸c tõ
-HS tr¶ lêi
- H theo dâi , ®äc c¸ nh©n.
- H l¾ng nghe, ghi nhí.
- H ®äc theo nhãm.
- H ®äc tr­íc líp.
- H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau.
-§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp
-HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc.
-HS tr¶ lêi
-Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n
ChiỊu
To¸n: T 78 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
-Giúp HS thực hiện ®­ỵc phép cộng(kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20.
-Rèn luyện kĩ năng cộng nhẩm dạng 14 + 3.Lµm BT:Bµi 1, 2(cét1,2,4) 3(cét1,3)
- Học sinh có thái độ tích cực ,hăng say tham gia vào các hoạt động học.
II.ĐỒ DÙNG- GV: phiếu học tập
-HS:que tính, bảng con sgk
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động giáo viên
Hoạt động HS
1/KTKT ®· häc
2 HS lên bảng làm
Bài 1:Đặt tính rồi tính
12 + 7 11 + 3
Bài 2: tính nhẩm
13 + 4 = 14 + 5 =
15 + 3 = 11 + 7 =
- Y/C HS chữa bài trên bảng
GV nhận xét bài cũ
-HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập
-Đứng tại chỗ nêu kết quả và cách nhẩm.
13 + 4 = 17 14 + 5 = 19
15 + 3 =18 11 + 7 =18
HS chữa bài trên bảng của bạn
-lắng nghe.
2/Bài mới
*Giơí thiệu bài.
Hoạt động 1
Bài 1(cét1,2,4)
( 5-6 ph )
Hoạt động 2
Bài 2 cét1,2,4)
Làm miệng
( 5-6 ph )
Hoạt động 3
Bài 3 (cét 1,3)
( 5-6 ph )
3/Củng cố dặn dò
(3- 5ph )
*GV giới thiệu bài luyện tập
GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk
*1 HS nêu yêu cầu bài 1
-GV HD cách làm bài 1,cho
- Y/c nhận xét phép tính?và cách thực hiện .Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2
-1 HS nêu cách làm
-Y/C thảo luận làm bài.
-Kiểm tra kết quả.
* 1 HS nêu yêu cầu bài 3
Y/C HS làm bài và sửa bài
10 + 1 + 3 = 14 + 2 + 1 =
-Chữa bài trên bảng.
*Hôm nay học bài gì?
-Cho HS chơi trò chơi tiếp sức
10 + 8 = 13 + 5 =
14 + 5 = 12 + 3 =
19 18 19 15
-HS dưới lớp nhận xét các bạn
GV nhận xét tiết học
Š* Lắng nghe.
Đặt tính rồi tính
HS làm bài vào vở
* Tính
-Đây là phép tính hàng dọc.
-Thực hiện từ phải qua trái.
-4 HS làm trên bảng con.
13 11 17 15
+ + + +
4 5 2 4
17 16 19 19
-Nhận xét bài trên bảng.
* Tính nhẩm :
10 +1 =11 +3 =14
-Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q
-Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét.
* Tính
- làm bài 3
-4 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn lên bảng
-HS dưới lớp đổi phiếu kiểm tra.
*Luyên tập
- Thi đua giữa 2 nhóm gắn KQ đúng vµo phép tính
-Tìm nhóm thắng.
LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 19
I.Mơc tiªu:
-Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 19: mµu s¾c, giÊc ngđ,cÇn trơc, lùc sÜ, thỵ méc, ®«i guèc, xem xiÕc, r­íc ®Ìn, m¸i nhµ gÊc ®á.
-HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu.
-Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch.
II.ChuÈn bÞ:
-B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng
-HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung -TL
Ho¹t ®éng cđa ThÇy
Ho¹t ®éng cđa Trß
1.KTKT ®· häc(5p)
2.Bµi míi
Giíi thiƯu bµi
a)HD viÕt b¶ng con (7p)
b)HD viÕt vµo vë
(20p)
3.Cđng cè dỈn dß
(3p)
-KiĨm tra vë luyƯn viÕt ë nhµ cđa HS
c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc.
-NhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
-C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 19
-GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng
-Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly?
+Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly?
-GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã.
-§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn.
-GV sưa sai trªn b¶ng con.H
-GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸.
-Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt.
-GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë.
-ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS
-HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con
-L¾ng nghe.
-Líp ,c¸ nh©n ®äc
-HS nªu
-HS nghe viÕt b¶ng con
-HS ®äc l¹i c¸c tõ.
-HS ngåi ®ĩng t­ thÕ
-Nghe vµ viÕt vµo vë
¤n luyƯn to¸n : LuyƯn tËp vỊ phÐp céng d¹ng 14 + 3
I.MỤC TIÊU
- Cđng cè cho HS biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 20
-BiÕt cộng nhẩm ( dạng 14 + 3 .Lµm BT : Bµi 1 (cét 1,2,3,) Bµi 2(cét 2,3) Bµi 3(phÇn 1)
-GD HS ch¨m häc to¸n
II.ĐỒ DÙNG
-GV: bảng cài, que tính, phiếu bài tập
-HS:que tính, bảng con sgk
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động giáo viên
Hoạt động HS
1.KTKT ®· häc
( 5ph )
*2 HS lên bảng làm
-GV nhận xét bài cũ
*HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập
-Lắng nghe
2/Bài mới
Hoạt động 1
Cđng cè cách làm tính cộng dạng 14 + 3
( 8-10 ph )
Hoạt động 2
Luyện tập
Bài 1(cét 1,2,3)
Làm bảng con.
( 4-6ph )
Hoạt động 3
Bài 2(cét 2,3)
Làm việc nhóm 2
( 4-6ph )
Hoạt động 4
Bài 3(phÇn 1)
Làm bảng phụ
( 4-6ph )
3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph )
*GV giới thiệu và ghi bài trên bảng
a) Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3
-GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc
14 4 cộng 3 bằng 7
+ 1 hạ 1 viết 1
3
17
-GV yêu cầu HS nhắc lại cách cộng 14 + 3 = 17
* 1 HS nêu yêu cầu bài 1
-GV Y/C nêu cách làm bài 1
-Y/C HS làm bài và s
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©