Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 17

Download miễn phí Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 17

Vần ăt đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần vần ăt

-GV uốn nắn, sửa sai cho HS

*Hãy ghép cho cô tiếng mặt?

 

-Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng mặt?

- Tiếng “mặt” đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần tiếng mặt

-GV sửa lỗi cho HS,

* Giới thiệu từ : rửa mặt.QS tranh nêu hoạt động của bạn bé?

-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : rửa mặt

-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS

* Cho HS hát bài hát: Mèo con rửa mặt.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


u, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa ô và t , giữa c và ôt)
*Vần ơt
- Tiến hành tương tự như vần ôt
- So sánh ôt với ơt
* GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng :
“cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa”.
-Tìm gạch chân tiếng có vần mới?
-Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ
GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS
-GV đọc mẫu.
* Lắng nghe.
-Vần ôt tạo bởi ô và t
-HS ghép vần “ôt” trên bảng cài.
-Quan sát.
-HS so sánh.Giống nhau:đều bắt đầu bằng âm ô.Khác:vần ôt kết thúc âm t ,vần ôi kết thúc âm i
* HS đánh vần: ô - tờ - ôt
-HS đánh vần cá nhân nối tiếp hàng dọc.
- Đọc đồng thanh.
*HS ghép tiếng cột trên bảng cài.
- Có âm c đứng trước vần o6t đứng sau.
- cờ -ôt -côt-nặng -cột
-HS đánh vần theo từng bàn.
* cột cờ.
-HS đọc từ : cột cờ
-HS quan sát và lắng nghe,đọc lại
cá nhân.
* Thi đua viết tiếp sức trên bảng:một , hột
* Viết bảng con.
HS viết lên không trung
HS viết bảng :ôt, cột
*HS đọc thầm
-Gạch trên bảng:sốt,bột,ớt,ngớt
-HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT
-Vài em đọc lại
Luyện tập
a.Luyện đọc
(8-10 p )
b.Luyện viết
( 5ph )
c.Luyện nói
(8-10 p )
3/Củng cố dặn dò
( 5p)
Tiết 2
* GV cho HS đọc lại bài ở tiết 1
GV uốn nắn sửa sai cho
Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh?
-GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS
GV đọc mẫu câu ứng dụng. Cho 2 HS đọc lại
* Cho học sinh lấy vở tập viết ra
- 1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết.
-GV lưu ý nhắc HS viết liền nét
HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết
* Treo tranh để HS quan sát và hỏi:
-Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
-Ai cho cô biết tranh vẽ gì?
các bạn trong tranh đang làm gì?
Em nghĩ họ có phải là người bạn tốt không?
Em có nhiều bạn tốt không?
Hãy giới thiệu tên người bạn em thích nhất?
Vì sao em thích bạn đó nhất?
Người bạn tốt phải như thế nào?
-Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người không?
Em có thích có nhiều bạn tốt không?
GV nhận xét phần luyện nói
* Hôm nay học vần gì?
-GV chỉ bảng cho HS đọc lại
-Nhận xét tiết học – Tuyên dương
HS đọc CN nhóm đồng thanh
-Một cây cổ thụ xèo tán rộng.
-HS đọc cá nhân
-Đọc đồng thanh.
-2 HS đọc lại câu
* HS mở vở tập viết
- Cả lớp đọc thầm.
-HS viết bài vào vở
* Quan sát tranh trả lời câu hỏi
-HS đọc tên bài luyện nói
HSø trả lời câu hỏi
các bạn khác lắng nghe để bổ sung như:Những người bạn tốt.-Có 6 bạn HS.
- các bạn trong tranh đang cùng nhau học bài.
-Em nghĩ họ là người bạn tốt
- Nêu theo thực tế.
-Tự giới thiệu trước lớp tên người bạn em thích nhất.
-Nêu ý thích.
-Người bạn tốt phải:Yêu thương ,giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
- Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người .
-Em có thích có nhiều bạn tốt
-Lắng nghe.
- ôt,ơt
-2-3 Học sinh đọc lại bài.
- Tìm và đọc to trước lớp.
-HS lắng nghe
TỐN T66 LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
- HS thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cơng, trừ các số trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- HS làm được bài tập : 1,2 (a,b, cột 1) 3 (cột 1,2)bài 4
- Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận, chình xác.
II/ Chuẩn bị: Bảng phụ
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
ND - KT
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1,Kiểm tra kt cũ: (5’)
2.Dạy học bài mới:
*Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 1: Trị chơi nối hình (5 phút)
Bài 2: Tính: (5 phút)
Bài 3: Điền dấu: > < =(5 phút)
Bài 4:Viết phép tính thích hợp (7 phút)
3/ Củng cố:
Dặn dị(5’)
1, 4 = 2 + ... 9 = ... + 4
10 = 5 + ... 3 = 1 + ..
2, Cĩ: 4 bơng
Thêm: 3 bơng
Cĩ tất cả:... bơng
*Giới thiệu bài: Luyện tập chung.
Nối các chấm theo thứ tự
2. .3
0. 1. .4 .5
. 10. .7 .6
9. .8
3. 4.
1. 2. .5
8. .4 .6
4 + 5 – 7 = Tính nhẩm.
0 ... 1
10 ... 9
a/ Cĩ 5 con vịt dứơi ao, thêm 4 con nữa. Hỏi cĩ tất cả mấy con vịt?
b/ Cĩ 7 con thỏ. Chạy đi 2 con. Hỏi cịn mấy con thỏ?
- Chơi trị chơi: Thi tiếp sức.
- Dặn học sinh học thuộc các bảng cộng trừ trong phạm vi 10.
3 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp, chữa bài, nhận xét.
Cá nhân, lớp.
Cho 3 nhĩm lên nối
Nối các chấm, nhận xét xem khi nối các số sẽ tạo hình dấu cộng, chữ thập.
Cái ơtơ
Nêu yêu cầu, làm bài.
Đọc kết quả chữa bài.
Nêu yêu cầu, làm bài.
Quan sát tranh, đặt đề tốn.
5 + 4 = 9
Cĩ thể đặt nhiều đề tốn.
7 – 2 = 5
- Tham gia trị chơi.
LuyƯn §äc Bµi  ¨t-©t
I/ Mơc tiªu:
- §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ¨t-©t
- §èi víi H chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc
- HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän.
II/ ChuÈn bÞ:
-B¶ng phơ.
-Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
N«i dung- TL
Ho¹t ®éng cđa ThÇy
Ho¹t ®éng cđa Trß
1KiĨm tra kt cị :
(5 p)
2. Bµi míi:
a/ Giíi thiƯu bµi
(2p)
b/LuyƯn ®äc bµi
ot-at, ¨t-©t
(15p)
c.LuyƯn tËp
(10p)
3.Cđng cè dỈn dß (4p)
* GV ®äc cho HS viÕt b¶ng: x©u kim, nhãm lưa
- GV nhËn xÐt.
+ C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ?
-Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị.
-GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp,
-GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc.
-GV nhËn xÐt sưa sai.
-§äc c©u øng dơng
-Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?)
-GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng.
* G nhËn xÐt tiÕt häc.
- G dỈn dß H.
-HS viÕt b¶ng con
-§äc l¹i c¸c tõ
-HS tr¶ lêi
- H theo dâi , ®äc c¸ nh©n.
- H l¾ng nghe, ghi nhí.
- H ®äc theo nhãm.
- H ®äc tr­íc líp.
- H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau.
-§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp
-HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc.
-HS tr¶ lêi
-Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n
ChiỊu
¤n luyƯn to¸n : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU
-Cđng cè vỊ cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
-Viết ®­ỵc các số trong phạm vi 10 theo thứ tự quy ®Þnh.
- ViÕt ®­ỵc phép tính thÝch hỵp víi tãm t¾t bài toán.
-GDHS ch¨m häc to¸n.
II.CHUẨN BI: b¶ng phơ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/Cđng cè vỊ thø tù c¸c sè
( 5p)
-GV goÞ 2 HS lên bảng ®äc tõ o ®Õn 10, 10 vỊ 0
-GV gọi HS nhận xét
GV nhận xét , đánh giá
-HS dưới lớp nghe
-Nhận xét
2/Bài mới
Bài 1
Làm việc nhóm 2(cét 3,4)
( 7-8 p )
Bài2
( 7-8 p )
Bài 3
( 7-8 p )
3/Củng cố
( 5p )
*GV giới thiệu bài luyện tập chung
* HD HS làm bài tập
*1 HS nêu yêu cầu bài 1
-GV gợi ý: 8 bằng mấy cộng với 3
-10 bằng 8 cộng mấy?
-Kiểm tra kết quả.
-GV nhận xét từng nhóm.
* 1 HS nêu yêu cầu bài 2
-HS nêu cách làm
-Phát thẻ cho mỗi nhóm ( có sẵn đề bài )
a/dãy 1:Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
b/d·y 2:Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
HS làm bài và sửa bài
*1 HS nêu yêu cầu bài 3
-1 HS nêu bài toán theo hình vẽ
-GV viết tóm tắt lên bảng
-H: Có tất cả mấy bông hoa?
-Phần b tiến hành tương tự như phần a
-GV nhận xét tiết học.
* Lắng nghe.
* ‘’ Số ‘’
-Nhóm 2 thảo luận hỏi vµ lµm
-Từng cặp đứng lên nói trước lớp.HS khác theo dõi nhận xét.
* Viết các số theo thứ tự đã biết
-Sắp xếp c...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©