Giáo trình Khởi nghiệp kinh doanh - MĐ06: Trồng và nhân giống nấm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI GIỚI THIỆU
Trong rất nhiều loại thực phẩm mà thiên nhiên dành cho con ngƣời, thì nấm
là một trong những loại thức ăn vừa giàu chất dinh dƣỡng vừa có khả năng ngừa
bệnh hiệu quả. Nấm ăn đƣợc sử dụng rộng rãi làm thực phẩm, chúng có thể sử
dụng trong rất nhiều món ăn ở khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là món ăn ngon,
các loại nấm còn có tác dụng tăng cƣờng sức đề kháng cơ thể, chống lão hóa,
làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nhƣ ung thƣ, tim mạch…
Ở Việt Nam, điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nguyên liệu dồi dào, đồng
thời tận dụng đƣợc lao động nông nhàn, vì thế đẩy mạnh phát triển nghề trồng
nấm là một hƣớng đi đúng góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, xóa đói
giảm nghèo, dần dần hƣớng tới sản xuất nấm quy mô công nghiệp cung cấp cho
tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu.
Chƣơng trình đào tạo nghề “Trồng và nhân giống nấm” cùng với bộ giáo
trình đƣợc biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã
cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất nấm tại các địa
phƣơng trong cả nƣớc, do đó có thể coi là cẩm nang cho ngƣời đã, đang và sẽ
trồng nấm.
Bộ giáo trình gồm 6 quyển:
1) Giáo trình mô đun Nhân giống nấm
2) Giáo trình mô đun Trồng nấm rơm
3) Giáo trình mô đun Trồng nấm sò
4) Giáo trình mô đun Trồng nấm mộc nhĩ
5) Giáo trình mô đun Trồng nấm linh chi
6) Giáo trình mô đun Khởi nghiệp kinh doanh
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tui đã nhận đƣợc sự chỉ đạo, hƣớng
dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề -
Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Sự hợp tác, giúp đỡ của Trung tâm Công
nghệ Sinh học thực vật - Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời
chúng tui cũng nhận đƣợc các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ kỹ
thuật của các Viện, Trƣờng, cơ sở sản xuất nấm, Ban Giám Hiệu và các thầy cô
giáo Trƣờng Cao đẳng Lƣơng thực Thực phẩm. Chúng tui xin đƣợc gửi lời cảm
ơn đến Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục dạy nghề,
Ban lãnh đạo các Viện, Trƣờng, các cơ sở sản xuất, các nhà khoa học, các cán
bộ kỹ thuật, các thầy cô giáo đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo
điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình này.
Bộ giáo trình là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài
liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Trồng và nhân giống nấm”.
Các thông tin trong bộ giáo trình có giá trị hƣớng dẫn giáo viên thiết kế và tổ
chức giảng dạy các mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù
hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học.
Giáo trình mô đun Khởi nghiệp kinh doanh đƣợc biên soạn bao gồm hai phần: phần nhận thức về kinh doanh sẽ giúp các học viên đánh giá sự thích hợp
của họ để có thể khởi sự một doanh nghiệp, lựa chọn ý tƣởng kinh doanh mang
tính hiện thực và phần lập kế hoạch kinh doanh sẽ hƣớng dẫn học viên các bƣớc
cần tuân thủ khi khởi nghiệp kinh doanh.
Giáo trình sử dụng sách Hƣớng dẫn nhận thức về kinh doanh (SYIB) của
Tổ chức Lao động Quốc tế và tài liệu về Khởi nghiệp kinh doanh ở nông thôn
của phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam. Khi kết thúc khóa học, học
viên sẽ có khả năng lập Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch hành động để khởi
nghiệp kinh doanh.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, chúng
tui mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ
thuật, các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tham gia biên soạn
1. Lê Thị Nguyên Tâm (chủ biên)
2. Nguyễn Thị Nguyên
3. Huỳnh Thị Kim Cúc
4. Trần Thức
5. Trần Thị Lệ Hằng


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©