Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008

Download miễn phí Khóa luận Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008

MỤC LỤC

MỤC LỤC.i

DANH MỤC HÌNH .iii

DANH MỤC BẢNG.iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.iii

CÁC TỪVIẾT TẮT .iv

DANH MỤC KÝ MÃ HIỆU iv

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU .1

1.1 Cơsởhình thành đềtài .1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .1

1.4 Phương pháp nghiên cứu.2

1.5 Ý nghĩa đềtài .2

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY .3

2.1 Cơsởpháp lý .3

2.2 Quá trình thành lập và phát triển công ty.3

2.3 Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của công ty .3

2.3.1 Chức năng .3

2.3.2 Nhiệm vụ.4

2.3.3 Quyền hạn .4

2.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban .4

2.5 Cơcấu tổchức.6

CHƯƠNG 3: CƠSỞLÝ THUYẾT .7

3.1 Giới thiệu .7

3.2 Các khái niệm.7

3.2.1 Hiệu quảkinh doanh .7

3.2.2 Tổng doanh thu .7

3.2.3 Tổng chi phí .8

3.2.4 Lợi nhuận .8

3.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh thương mại.8

3.3 Các chỉsốtài chính .9

3.4 Mô hình phân tích SWOT.9

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP LUẬN .11

4.1 Mô hình nghiên cứu .11

4.2 Thiết kếnghiên cứu.12

4.3 Phương pháp thu thập dữliệu .13

4.4 Thông tin mẫu .13

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU.15

5.1 Khái quát KQHĐXK cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008 .15

5.2 Các nhân tốtác động đến hiệu quảhoạt động xuất khẩu mặt hàng cá khô của

công ty Thái Sơn .17

5.2.1 Tỷgiá hối đoái .17

5.2.2 Giá bán .20

5.2.3 Chi phí giá vốn hàng bán .26

5.2.4 Thịtrường .27

5.2.5 Chi phí bán hàng .30

5.2.6 Hình thức hoạt động của công ty .31

Trangi

Trangii

5.3 Các tỷsuất sinh lợi.31

5.3.1 Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu.32

5.3.2 Tỷsuất lợi nhuận trên giá vốn hàng bán .33

5.3.3 Hiệu suất sửdụng chi phí.33

5.4 Phân tích SWOT .34

5.4.1 Điểm mạnh .34

5.4.2 Điểm yếu .34

5.5.3 Cơhội 35

5.4.4 Thách thức.35

5.5 Giải pháp .37

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN .39

6.1 Kết luận .39

6.2 Hạn chế.39

TÀI LIỆU THAM KHẢO.40

BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA (LẦN 1) .41

BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA (LẦN 2) .42

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 12
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
Hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn được
đánh giá dựa vào hiệu quả của 6 nhấn tố sau: Tỷ giá hối đoái, giá cả, giá vốn hàng bán,
thị trường,chi phí bán hàng và hình thức hoạt động của công ty. Trong đó chỉ tiêu để đo
lường từng nhân tố được cụ thể như sau:
Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái được thu thập ở đây là tỷ giá bình quân được tính ngay
tại thời điểm xuất hàng. Hay nói chính xác hơn đó là tỷ giá được ghi nhận trong tờ khai
hải quan. Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu trong giai
đoạn 2006 - 2008.
Giá cả: Giá cả ở đây tui sẽ thu thập giá bán ngay tại thời điểm bán hàng (giá thời điểm)
giai đoạn 2006 - 2008, phân tích sự biến động của giá cả và số lượng hàng bán sẽ ảnh
hưởng như thế nào đến doanh thu của công ty.
Giá vốn hàng bán: Đây là chi phí chính góp phần tạo ra giá thành của sản phẩm của
doanh nghiệp và tỷ trọng của nó trong tổng chi phí.
Thị trường: Thu thập dữ liệu về kim ngạch của từng thị trường xuất khẩu của công ty
giai đoạn 2006-2008, từ đó xác định tỷ trọng của từng thị trường trong tổng kim ngạch.
Xem xét số lượng đơn đặt hàng và xem xét sự biến động của nó trong 3 năm.
Chi phí bán hàng: Tiến hành thu thập số liệu về chi phí bán hàng trong 3 năm, sự biến
động của nó trong 3 năm và xác định tỷ trọng chi phí bán hàng trong tổng chi phí.
Hình thức tổ chức doanh nghiệp: Tiến hành phỏng vấn sâu chuyên gia để biết được
những ưu điểm và nhược điểm mà công ty hiện có.
4.2 Thiết kế nghiên cứu
Bài nghiên cứu này được tiến hành thực hiện theo hai bước sau:
Bảng 4.1: Tiến độ thực hiện các bước nghiên cứu
Bước Dạng Phương pháp Kỹ thuật
1 Nghiên cứu sơ bộ Định tính
Phỏng vấn chuyên gia
N = 2
2 Nghiên cứu chính thức
Định tính
Định lượng
Phỏng vấn chuyên gia
N=1
Xử lý và phân tích từ những
thông tin thu thập được
Nghiên cứu sơ bộ
Bước đầu của nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả hoạt động kinh
doanh để từ đó đưa ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty Thái Sơn, sau
đó tiến hành phỏng vấn, xin ý kiến của chuyên gia để hiệu chỉnh và bổ sung các nhân tố.
Sau khi đã phỏng vấn chuyên gia, tui tiến hành tổng hợp hai ý kiến của chuyên gia lại
và đưa ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động xuất khẩu cá khô của công ty
Thái Sơn, từ đó làm cơ sở cho việc tiến hành thu thập những số liệu cấn thiết và thực
hiện nghiên cứu chính thức.
Đánh giá hiệu quả hoạt HĐKDXK mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 13
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu chính thức
Mô hình nghiên cứu chính thức được đưa ra dựa vào những nhân tố đã được rút ra từ
nghiên cứu sơ bộ. Các nhân tố được chia thành các cách thu thập dữ liệu khác nhau:
(1)Các nhân tố được tiến hành thu thập số liệu bằng cách phỏng vấn chuyên gia sẽ được
tiến hành tổng, (2) Những nhân tố được thu thập từ công ty Thái Sơn hay thông tin từ
Internet sẽ được tiến hành tổng hợp và xử lý bằng công cụ Excel.
4.3 Phương pháp thu thập dữ liệu
Sau đây là phương pháp thu thập dữ liệu đối với 6 nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu,
chi phí của công ty Thái Sơn.
Bảng 4.2: Phương pháp thu thập dữ liệu
4.4 Thông tin mẫu
Thông qua phỏng vấn chuyên gia. Chuyên gia được phỏng vấn chuyên sâu là những
người làm trong ngành từ 5 năm trở lên, am hiểu về tình hình xuất khẩu mặt hàng cá
khô xuất khẩu của công ty.
Nghiên cứu sơ bộ
Thông tin chuyên gia của nghiên cứu sơ bộ
Chuyên gia Tuổi
Thời gian làm việc
Trong ngành
Chức vụ Học vị
1 45 10 năm Trưởng phòng KD1 Cử nhân kinh tế
2 40 8 năm Phó phòng KD 1 Kỹ sư thủy sản
STT Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận, chi phí
Phương pháp thu thập dữ liệu
1 Tỷ giá hối đoái Tổng hợp số liệu thứ cấp nội bộ từ phòng
kế toán
2 Giá bán Tổng hợp số liệu thứ cấp nội bộ từ phòng
kinh doanh
3 Giá vốn hàng bán Tổng hợp số liệu thứ cấp nội bộ từ phòng
kế toán
4 Thị trường Tổng hợp số liệu thứ cấp nội bộ từ phòng
kinh doanh
5 Chi phí bán hàng Tổng hợp số liệu thứ cấp nội bộ từ phòng
kế toán
6 Hình thức hoạt động của công ty Phương pháp phỏng vấn chuyên gia
Đánh giá hiệu quả hoạt HĐKDXK mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 14
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu chính thức
Thông tin chuyên gia của nghiên cứu chính thức
Chuyên gia Tuổi Thời gian làm việc trong ngành Chức vụ Học vị
1 45 10 năm Trưởng phòng KD 1 Cử nhân kinh tế
Đánh giá hiệu quả hoạt HĐKDXK mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 15
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh phần giá trị thặng dư hay
kết quả kinh tế thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh
còn là mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy việc phân tích
tình hình biến động của các nhân tố cấu thành chỉ tiêu lợi nhuận là yêu cầu cấp thiết của
các doanh nghiệp.
Bảng 5.1 : Kết quả hoạt động KD của công ty Thái Sơn năm 2008
ĐVT: USD
(Nguồn: Phòng kế toán)
Nhìn vào bảng trên, ta thấy xuất khẩu không phải là mặt chủ lực của công ty. Vì xuất
khẩu chỉ chiếm hơn 20% tỷ trọng tổng kim ngạch của công ty.Nhưng trong phần xuất
khẩu thì mặt hàng cá khô chiếm ưu thế hơn, chiếm gần 17% tỷ trọng tổng doanh thu của
công ty. Vì vậy tui chọn mặt hàng cá khô để phân tích và đánh giá.
5.1 Khái quát KQHĐXK cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
Sau đây xin giới thiệu sơ qua hoạt động xuất khẩu mặt hàng cá khô của công ty Thái
Sơn trong giai đoạn 2006-2008.
Bảng 5.2: Kết quả hoạt động XK mặt hàng cá khô giai đoạn 2006-2008
ĐVT: 1.000 USD
(Nguồn: Phòng kế toán)
Chỉ tiêu KN, DT Tỷ trọng (%)
Tổng DT của công ty 20.862.110 100
Tổng KN xuất khẩu 4.727.548 22,7
KN XK cá khô 3.432.100 16,5
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1. Doanh thu bán hàng 316,62 4.556,62 3.432,10
2. Giá vốn hàng bán 259,63 3.736,42 2.814,32
3. Chi phí bán hàng 3,17 91,13 48,05
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 41,16 592,36 446,17
5. Lợi nhuận thuần 12,66 136,70 123,56
6. Tổng chi phí 303,96 4.419,91 3.308,54
Đánh giá hiệu quả hoạt HĐKDXK mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 16
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
Nhìn vào bảng 5.2 thì thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu cá khô của công ty Thái
Sơn trong 3 năm qua đều có lợi nhuận. Nhìn tổng thể thì lợi nhuận năm 2007 tăng hơn
so với năm 2006, tuy nhiên lợi nhuận thuần năm 2008 lại giảm hơn so với năm 2007.
Bảng 5.3: Tốc độ thay đổi tổng doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2006-2008
Tốc độ thay đổi (%)
Chỉ tiêu
2007/2006 2008/2007 2008/2006
Tổng doanh thu 1339 -25 984
Tổng chi phí 1354 -25 1087
Tổng lợi nhuận 979 -10 876
Biểu đồ 5.1: Tổng doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2006-2008
ĐVT: 1.000 USD
Qua biểu đồ tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty. Năm 2006 có mức
doanh thu, chi phí, lợi nhuận thấp nhất trong 3 năm. Tuy nhiên sang năm 2007 mức lợi
nhuận đạt được là cao nhất gần 137 ngàn USD, tốc độ tăng gần 10 lần so với lợi nhuận
năm 2006, cùng với tốc độ tăng của doanh thu thì mức chi phí năm 2007 cũng tăng gần
13 lần so với năm 2006.
Mặc dù doanh thu, chi phí và lợi nhuận năm 2008 có giảm hơn so với năm 2007 nhưng
so với năm 2006 thì mức doanh thu tăng hơn 9,5 lần, chi phí tăng hơn 10 lần và lợi
nhuận tăng gần 9 lần.
Nhìn vào 3 mục tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận thì mục doanh thu và chi phí gần
bằng nhau. Chính vì vậy mà mức lợi nhuận thu được cũng rất thấp.
1,00
10,00
100,00
1.000,00
10.000,00
Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Đánh giá hiệu quả hoạt HĐKDXK mặt hàng cá khô của công ty Thái Sơn giai đoạn 2006-2008
GVHD: ThS Nguyễn Thanh Xuân Trang 17
SVTH: Hà Thị Kiều Oanh
Doanh thu thuần là chỉ tiêu quyết định khá nhiều vào sức sinh lợi của công ty. Vì phần
lớn doanh thu thuần có mối quan hệ cùng chiều với lợi nhuận. Qua số liệu phân tích ta
thấy tổng doanh thu năm 2007 tăng hơn 13 lần so với năm 2006. Đây cũng là năm mà
kim ngạch xuất khẩu cá khô của công ty tăng đột biến lên đến hơn 4,5 triệu USD.
Qua bảng số liệu 5.3 tổng doanh thu thuần năm 2008 có sự thay đổi lớn, mức doanh thu
năm 2008 so với năm 2006 cũng tăng gần 10% nhưng so với năm 2007 thì mức chênh
lệch lại giảm đi 25%.
Năm 2008 doanh thu lúc này bị giảm xuống so với năm 2007, chỉ còn gần 3,5 triệu
USD, giảm 1/4 so với năm 2007, cũng vào năm 2008 mức chi phí cũng giảm xuống chỉ
còn khoảng 3,3 triệu USD. Tốc độ giảm của chi phí ngang bằng với tốc độ giảm của
doanh thu so với năm 2007, nhưng lợi nhuận mang lại chỉ giảm 10 lần so với năm 2007.
Trong thời gian qua công ty phải đối đầu với nhiều k...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©