Nghiên cứu và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại khu công nghiệp Tân Tạo - TP Hò Chí Minh

Download miễn phí Đề tài Nghiên cứu và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại khu công nghiệp Tân Tạo - TP Hò Chí Minh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

5.1. Phương pháp luận 4

 5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 4

 5.2.1. Thu thập thông tin thứ cấp 4

 5.2.2. Thu thập thông tin sơ cấp 4

 5.2.3. Phân tích và tổng hợp thông tin 5

 5.2.4. Đề xuất giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm 5

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

1.1. Khái niệm 6

1.2. Các phương cách tiếp cận 8

 1.3. Nguyên lý 13

 1.4. Các biện pháp kỹ thuật 15

 1.5. Những lợi ích của biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm 22

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

2.1. Sự hình thành KCN Tân Tạo 24

2.1.1. Hồ sơ pháp lý 24

2.1.2. Chủ đầu tư 24

2.1.3. Thời gian hoạt động 25

2.1.4. Diện tích và các phân khu chức năng 25

2.2. Điều kiện tự nhiên 26

2.2.1. Vị trí địa lí 26

2.2.2. Địa hình – thổ nhưỡng 26

2.2.3. Khí hậu – thuỷ văn 27

2.3. Tình hình phát triển của KCN 28

2.3.1. Cơ sở hạ tầng 28

2.3.2. Các ngành nghề thu hút đầu tư 30

2.3.3. Các dịch vụ hiện có trong khu công nghiệp 31

2.3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 32

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i KCN Taân Taïo
5 – 9
400
100
200
(Nguoàn: Phoøng thí nghieäm Traïm xöû lí nöôùc thaûi taäp trung KCN)
3.2.4.1. Tình hình chung veà thöïc traïng nöôùc thaûi cuûa caùc ngaønh ñang hoaït ñoäng trong KCN TAÂN TAÏO
Giaù trò pH
Giaù trò pH trung bình trong nöôùc thaûi saûn xuaát töø caùc ngaønh ngheà khaùc nhau dao ñoäng trong khoaûng 5,41 – 11,6.
So saùnh vôùi qui ñònh cuûa KCN Taân Taïo cho thaáy ngaønh cheá bieán thöïc phaåm, gia vò töø voû toâm coù pH = 10,2 – 11,2 laø khoâng ñaït qui ñònh cho pheùp cuûa KCN.
Haøm löôïng BOD5
Ngaønh cheá bieán thöïc phaåm vaø thuyû haûi saûn coù haøm löôïng BOD5 cao hôn qui ñònh cho pheùp cuûa KCN Taân Taïo, ñaëc bieät haøm löôïng BOD5 trung bình trong nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa ngaønh cheá bieán thuyû haûi saûn cao nhaát 1027,8mg/l. Do ñoù, nöôùc thaûi cuûa ngaønh naøy phaûi xöû lí sô boä BOD5 trong nöôùc thaûi saûn xuaát ñaït tieâu chuaån qui ñònh cuûa KCN tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi taäp trung cuûa KCN.
Haøm löôïng COD
Ngaønh thöïc phaåm vaø ngaønh cheá bieán thuyû haûi saûn coù haøm löôïng COD trong nöôùc thaûi saûn xuaát dao ñoäng trong khoaûng 743 – 2120mg/l, vöôït quaù chæ tieâu cho pheùp cuûa KCN. Do ñoù, nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa caùc ngaønh naøy phaûi xöû lí COD ñaït tieâu chuaån qui ñònh cuûa KCN.
Haøm löôïng SS
Ngaønh cheá bieán thuyû haûi saûn, deät nhuoäm coù haøm löôïng SS trong nöôùc thaûi saûn xuaát dao ñoäng trong khoaûng 201 – 387mg/l vaø naèm ngoaøi tieâu chuaån cho pheùp. Do ñoù, nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa caùc ngaønh naøy phaûi xöû lí SS ñaït tieâu chuaån qui ñònh cuûa KCN.
Töø caùc keát quaû treân cho thaáy nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa moät soá nhaø maùy luoân coù caùc chæ tieâu oâ nhieãm nhö BOD, COD, SS vaø pH luoân cao hôn tieâu chuaån cho pheùp xaû thaûi cuûa KCN raát nhieàu laàn. Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng chaáp haønh vieäc xöû lí nöôùc thaûi cuûa caùc doanh nghieäp coù nöôùc thaûi oâ nhieãm raát thaáp, maëc duø caùc doanh nghieäp naøy ñaõ ñaàu tö xaây döïng heä thoáng xöû lí cuïc boä.
Hieän taïi, toång löu löôïng trung bình nöôùc thaûi veà Traïm xöû lí khoaûng : 2500 – 3000 m3/ngaøy.ñeâm. Ña phaàn caùc nhaø maùy hoaït ñoäng trong KCN Taân Taïo chöa xaây döïng heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi cuïc boä hoaëc coù xaây döïng nhöng vaän haønh khoâng trieät ñeå, do ñoù chaát löôïng nöôùc thaûi thöôøng chöa ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån C theo TCVN 5945-1995. Kim loaïi naëng chöa ñöôïc giaûi quyeát ôû khaâu tieàn xöû lí taïi caùc nhaø maùy coù phaùt sinh kim loaïi naëng ñeå ñaït tieâu chuaån B theo TCVN 5945-1995 theo yeâu caàu cuûa KCN. Thöïc traïng chæ môùi coù khoaûng 73% caùc doanh nghieäp coù phaùt sinh nöôùc thaûi ñaõ ñöôïc ñaáu noái vaøo heä thoáng thu gom vaø ñöôïc xöû lí taïi Traïm xöû lí nöôùc thaûi taäp trung.
3.2.4.2. Tình hình hoaït ñoäng cuûa traïm xöû lí nöôùc thaûi taäp trung trong naêm 2005
Toång löôïng nöôùc thaûi xöû lí trong naêm : 650. 328 m3 ;
Vaän haønh thöôøng xuyeân goùp phaàn giaûm thieåu oâ nhieãm trong KCN;
Ñònh kì kieåm tra tính chaát nöôùc thaûi cuûa caùc doanh nghieäp trong KCN;
Xaùc ñònh, kieåm tra ñoät xuaát caùc doanh nghieäp coù nöôùc thaûi oâ nhieãm naëng thoâng qua hieän traïng thöïc teá haøng ngaøy taïi beå gom nöôùc thaûi;
Haèng ngaøy nhaân vieân boä phaän thí nghieäm kieåm tra maãu nöôùc thaûi tröôùc xöû lí vaø sau xöû lí ñeå laøm cô sôû ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lí cuûa Traïm;
Thöôøng xuyeân theo doõi heä thoáng coáng thoaùt nöôùc thaûi vaø coáng thoaùt nöôùc möa cuûa KCN.
Baûng 5 : Keát quaû kieåm tra nöôùc thaûi ñaàu vaøo taïi beå ñieàu hoaø cuûa Traïm XLNT taäp trung
Ngaøy laáy maãu
Chæ tieâu kieåm tra
COD
BOD5
SS
22/02/2005
2080
1108
340
24/02/2005
1549
783,2
220
26/02/2005
1236
623,9
294
01/03/2005
2080
1056
303
03/03/2005
2557
1264
306
05/03/2005
1832
962,3
269
08/03/2005
893
450,2
251
30/07/2005
690
-
126
05/08/2005
729
-
201
11/08/2005
732
-
257
13/08/2005
802
-
235
26/09/2005
870
-
215
28/09/2005
1125
-
158
29/09/2005
1109
-
215
20/10/2005
884
-
201
(Nguoàn: Phoøng thí nghieäm Traïm xöû lí nöôùc thaûi taäp trung)
Qua coâng taùc theo doõi moâi tröôøng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp phaùt sinh nöôùc thaûi oâ nhieãm vaø qua quaù trình vaän haønh xöû lí taïi Traïm XLNT taäp trung cuûa KCN, Coâng ty Taân Taïo nhaän thaáy haàu nhö caùc doanh nghieäp khoâng nghieâm tuùc trong vieäc xöû lí nöôùc thaûi tröôùc khi xaû veà Traïm XLNT taäp trung cuûa KCN, maëc duø caùc doanh nghieäp naøy ñaõ ñaàu tö xaây döïng heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi cuïc boä. Vieäc xöû lí nöôùc thaûi cuûa caùc doanh nghieäp naøy chæ mang tính ñoái phoù, caùc doanh nghieäp thöôøng xaû nöôùc thaûi khoâng qua xöû lí ngoaøi giôø haønh chính taïi nhöõng thôøi ñieåm naøy chæ tieâu pH xuoáng ñeán 3.0 vaø coù khi leân ñeán 12.0; beân caïnh ñoù, heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi cuûa moät soá doanh nghieäp khoâng ñaït yeâu caàu xöû lí cuûa KCN. Do ñoù, nöôùc thaûi taïi beå ñieàu hoaø taïi moät soá thôøi ñieåm chæ tieâu COD leân ñeán 3000mg/l vaø thöôøng xuyeân naèm trong khoaûng 1200 – 1700mg/l. Vôùi vieäc Traïm XLNT taäp trung thöôøng xuyeân tieáp nhaän nguoàn nöôùc thaûi coù caùc chæ tieâu oâ nhieãm vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp, ñieàu naøy gaây aûnh höôûng lôùn ñeán quaù trình vaän haønh xöû lí cuõng nhö tuoåi thoï trang thieát bò maùy moùc. Vôùi möùc ñoä oâ nhieãm cao nhö hieän nay, nhieàu khaû naêng heä thoáng vi sinh taïi beå Aerotank cuûa Traïm XLNT coù nguy cô bò nhieãm ñoäc.
Baûng 6: Keát quaû maãu nöôùc thaûi sau xöû lí
STT
Chæ tieâu (mg/l)
Maãu phaân tích
Loaïi B – TCVN 5945-1995
M1
M2
M3
M4
1
pH
6,86
7,10
7,57
7,65
5,5-9
2
BOD5
44
31
39
36
50
3
COD
94
72
78
81
100
4
SS
21,7
74
64
59
100
5
As
0
0
0
0
0,1
6
Cd
0
0
0
0
0,02
7
Pb
0,02
0
0
0
0,5
8
Clo dö
0,84
0,40
0,15
14
2
9
Cr (VI)
0,002
0,005
0,004
0,008
0,1
10
Cr (III)
0,65
0,65
0,45
0,54
1
11
Daàu môõ khoaùng
0,40
0,45
0,10
0,40
1
12
Daàu ñoäng thöïc vaät
0,10
0,20
0,20
0,50
10
13
Cu
0,08
0,30
0,28
0,20
1
14
Zn
0,20
0,20
0,25
0,15
2
15
Mn
0,08
0,10
0,12
0,08
1
16
Ni
0,03
0,04
veát
Veát
1
17
P höõu cô
0,15
0,02
0,02
0,06
0,5
18
P toång soá
2,6
3,9
1,4
2,2
6
19
Fe
0,6
0,3
0,32
0,50
5
20
C2Cl4
0
0
0
0
0,1
21
Sn
0
0
0
0
1
22
Hg
0
0
0
0
0,005
23
N toång soá
8,4
6,3
8,4
12,5
60
24
C2HCl3
0
0
0
0
0,3
25
N-NH3
0,4
0,8
0,56
0,70
1
26
F-
0
0,04
0
0
2
27
Phenola
0
0
0
0
0,05
28
S2-
0,04
0,02
0,05
0,04
0,5
29
CN-
0
0
0
0
0,1
30
Coliform
6400
3200
2600
3200
10000
(Nguoàn: Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng KCN Taân Taïo naêm 2005)
Ghi chuù:
M1: maãu nöôùc thaûi sau xöû lí taïi Traïm XLNT ngaøy 25/02/2005;
M2: maãu nöôùc thaûi sau xöû lí taïi Traïm XLNT ngaøy 10/06/2005;
M3: maãu nöôùc thaûi sau xöû lí taïi Traïm XLNT ngaøy 09/09/2005;
M4: maãu nöôùc thaûi sau xöû lí taïi Traïm XLNT ngaøy 17/11/2005.
So saùnh keát quaû vôùi tieâu chuaån loaïi B TCVN 5945-1995 thaáy raèng : thöïc taïi chaát löôïng nöôùc thaûi ñöôïc thu veà Traïm XLNT luoân ñöôïc xöû lí ñaït tieâu chuaån cho pheùp xaû thaûi ra nguoàn tieáp nhaän loaïi B.
3.3. HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ
Khí thaûi phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø maùy saûn xuaát coâng nghieäp noùi chung raát ña daïng tuyø theo ñaëc ñieåm ngaønh ngheà saûn xuaát, coù theå phaân chia thaønh caùc daïng sau:
Khí thaûi do ñoát nhieân lieäu: raát nhieàu nhaø maùy söû duïng caùc loaïi nhieân lieäu (daàu FO, DO) ñeå caáp nhieät cho quaù trình saûn xuaát. Khi bò ñoát chaùy, caùc nhieân lieäu naøy seõ sinh ra moät hoãn hôïp caùc khí NOx, SOx, COx, CxHy, vaø muïi khoùi gaây aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh.
Khí thaûi phaùt sinh ngay treân ñaây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát: tuyø theo ñaëc ñieåm ngaønh ngheà, caùc daïng chaát thaûi naøy raát khaùc nhau. Ñieån hình trong caùc nhaø maùy laø caùc daïng khí, buïi sau:
Hôi acid boác leân töø daây chuyeàn maï kim loaïi;
Hôi dung moâi vaø buïi sôn phaùt sinh trong caùc coâng ñoaïn sôn;
Hôi khí ñoäc boác leân trong caùc daây chuyeàn ñuùc eùp nhöïa;
Hôi chì boác leân töø caùc coâng ñoaïn haøn chì;
Hôi dung moâi boác leân töø caùc coâng ñoaïn chuaån bò möïc in vaø in aán bao bì saûn phaåm;
Buïi nguyeân vaät lieäu, hoaù chaát, thaønh phaåm phaùt sinh trong caùc coâng ñoaïn phoái lieäu, maøi nhaün beà maët, ñaùnh boùng caùc chi tieát;
Caùc loaïi buïi boâng phaùt sinh trong caùc ngaønh sôïi, may maëc,
Caùc hôi khí ñoäc vaø buïi noùi treân coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñoái vôùi coâng nhaân saûn xuaát trong caùc nhaø maùy coù nguoàn thaûi töông öùng. Ñaây laø moät trong nhöõng vaán ñeà böùc xuùc caàn quan taâm vaø xöû lí ñuùng möùc taïi caùc nhaø maùy.
Baûng 7: Baûng chaát löôïng khí thaûi beân trong KCN quan traéc quyù IV/ 2005
STT
Vò trí
Chæ tieâu ño ñaïc
Buïi (mg/m3)
T.oàn (dBA)
NO2 (mg/m3)
SO2 (mg/m3)
CO (mg/m3)
THC (mg/m3)
Hôi Pb (mg/m...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©